Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:740 Publicerad den 24 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användningUtfärdad den 23 juli 2020Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § och 4 kap. 13 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning ska ha följande lydelse.2 kap.2 kap.8 §8 §Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.Första stycket gäller intefordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, ellerfordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § fordonsförordningen (2009:211) har beslutat ska gälla i Sverige och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf.4 kap.4 kap.13 §13 §Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.Första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § fordonsförordningen (2009:211) har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)