Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:745

Publicerad den 11 augusti 2020
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Utfärdad den 6 augusti 2020

Regeringen föreskriver1) att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 17 e §, av följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/984 av den 5 juni 2019 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd för förarhytter som ger bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda.

17 e §

Fordon eller fordonståg med en förarhytt som ger bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda får föras på andra vägar än enskilda trots att de fordonstågslängder som anges i 17 § överskrids. För ett fordonståg som hade haft en största längd av 24,0 meter om det hade varit försett med en förarhytt som inte är aerodynamisk, ska följande villkor vara uppfyllda:

  1. Lastlängden bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonets eller fordonstågets längsgående axel, får inte överstiga 20,61 meter.

  2. Avståndet, mätt parallellt med fordonets eller fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonet eller fordonståget, får inte överstiga 21,65 meter.

  3. Varje ingående motordrivet fordon eller fordonståg som är i rörelse ska kunna vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från de villkor som anges i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:745

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Per Håvik
(Infrastrukturdepartementet)