Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:784

Publicerad den 12 september 2020
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3.

14 kap.

5 §

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, om

2)

Senaste lydelse 2013:818.

  1. utländsk militär luftfarts övningar i Sverige, och

  2. finsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:784

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)