Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:842 Publicerad den 23 oktober 2020Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 14 oktober 2020Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)dels att 3 kap. 21 och 59 §§, 10 kap. 1 och 13 §§, 14 kap. 3 och 6 §§ och rubriken till 8 kap. ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse.3 kap.3 kap.21 §21 §Senaste lydelse 2014:1035. En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en vägfrån en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde, en cykelgata eller från terräng, ellerefter att ha korsat en gång- eller cykelbana.En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart.59 §59 §På cykelbanor ska cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.I 8 kap. 1 a § finns bestämmelser om att en förare har väjningsplikt mot fordon när föraren kör in på en cykelgata.8 kap.Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i gångfartsområde m.m.Senaste lydelse 2007:101.1 a §1 a §På en cykelgata gäller följande:Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.10 kap.10 kap.1 §1 §Senaste lydelse 2017:921. Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.De särskilda trafikreglerna får gälla följande:Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata.Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats.Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.Förbud mot trafik med fordon.Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller från förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.13 §13 §Senaste lydelse 2008:385. I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som gäller i terräng, om det finns skäl till det.Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § och 9 kap. 1 §.Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.14 kap.14 kap.3 §3 §Senaste lydelse 2018:1562. Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna i2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 eller 8 § andra eller tredje stycket,3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a, 17, 17 a, 18, 19–21 §, 22 a–22 d §, 23 §, 24 § eller 24 a §,5 kap.1 eller 3–5 §,6 kap.3, 4 b eller 5 §,8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, 1 a § 1 eller 3 eller 2 § första stycket, eller9 kap.1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.6 §6 §Senaste lydelse 2013:779. Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna i2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 58–62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76–78 eller 80–83 §,6 kap.3 eller 5 §,8 kap.1 § första stycket 1 eller 3, 1 a § 1 eller 3 eller 2 § första stycket, eller9 kap.1 eller 2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt 10 kap. 14 §, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 §.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)