Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:890 Publicerad den 6 november 2020Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 29 oktober 2020Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § och 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.4 kap.4 §4 §Vid färd får totalvikten för ett motordrivet fordon eller för ett därtill kopplat fordon inte överskridas.14 kap.14 kap.15 §15 §En polisman ska hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av den, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet.En polisman ska också hindra fortsatt färd omtotalvikten för ett fordon överskridits med mer än 10 procent,det tillåtna axel-, boggi-, eller trippelaxeltrycket överskridits med mer än 10 procent, ellerbruttovikten för ett fordon eller den sammanlagda bruttovikten för ett fordonståg överskridits med mer än 10 procent, såvida inte särskilda skäl föranleder annat.Det som sägs i andra stycket 3 gäller oavsett om överlasten beror på lasten eller antalet passagerare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)