Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:22

Publicerad den 22 januari 2021
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 21 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161.

3 §

2) Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

2)

Tidigare 13 kap. 3 § upphävd genom 2020:359.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 november 2020–31 januari 2021 och får inte gälla längre än sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:22

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)