Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:23

Publicerad den 22 januari 2021
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 21 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161.

2)

Senaste lydelse av 13 kap. 3 § 2021:22.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:23
  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

  2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)