Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:215

Publicerad den 19 mars 2021
Förordning om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg
Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 1, 7, 8, 9 och 15 §§ förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg ska ha följande lydelse.

För att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, ge miljökompensation för godstransporter som utförs på järnväg i Sverige.

Miljökompensation får dock inte ges för transporter av järnmalm.

För att syftet med miljökompensation enligt 1 § ska uppnås, ska beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensation inte hade beviljats.

En ansökan om miljökompensation ska ges in till Trafikverket, som prövar ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Trafikverket bestämmer. Den som undertecknar ansökan ska försäkra att de uppgifter som lämnas är riktiga.

Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast den 30 april, 15 augusti, 31 oktober och 31 januari och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.

En ansökan som lämnas in för sent får prövas om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in i tid och det finns synnerliga skäl.

Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och före utgången av 2026, följa upp att syftet med miljökompensationen tillgodoses.

Den som beviljats miljökompensation är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:215
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

  2. Förordningen tillämpas dock på godstransporter som utförts efter utgången av 2020.

  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser miljökompensation för godstransporter som utförts före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)