Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:432

Publicerad den 29 maj 2021
Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:126, bet. 2020/21:TU13, rskr. 2020/21:296.

7 §

2) Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort, ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

2)

Senaste lydelse 2012:876.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:432

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)