Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:559

Publicerad den 11 juni 2021
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 20 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) En säkerhetsbesättning ska ha en sådan storlek och sammansättning att fartyget får tillräcklig personal för manövrering och navigering, för drift och övervakning av maskineriet, för sådant nödvändigt underhåll av fartyget och dess utrustning som har betydelse för säkerheten, för brandskydds- och livräddningstjänsten, för radiotjänsten samt för intendenturtjänsten.

1)

Senaste lydelse 2007:238.

På fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ska dessutom säkerhetsbesättningen ha en sådan storlek och sammansättning att tillämpliga krav om sjöfartsskydd kan fullgöras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:559

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)