Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:595

Publicerad den 18 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381.

2)

Senaste lydelse av 13 kap. 3 § 2021:22.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:595
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)