Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

Publicerad den 22 juni 2021
Utfärdad den 17 juni 2021

Inledande bestämmelser

Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. krav på förarbevis för att få framföra en vattenskoter,

 2. utbildning för att få ett förarbevis,

 3. ett förarbevisregister.

Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter och som

 1. har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och

 2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten.

Kravet på förarbevis i 3 § gäller inte

 1. inom statliga myndigheters verksamhet,

 2. vid utförande av räddningstjänst eller förebyggande verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och vid träning inför sådan räddningstjänst och förebyggande verksamhet,

 3. i fråga om annan verksamhet som bedrivs för att utföra räddning till sjöss,

 4. den som har fyllt 15 år och som deltar i sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 2, eller

 5. den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter, om ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för verksamheten och den uteslutande bedrivs inom ett sådant område som enligt 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) är avlyst för det ändamålet.

Utfärdande av förarbevis

Den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda ett förarbevis till den som

 1. har fyllt 15 år, och

 2. med godkänt resultat har genomgått utbildning för att få ett förarbevis.

Ett förarbevis gäller tills vidare.

Skyldighet att medföra förarbevis och andra handlingar

Den som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på förarbevis ska ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig identitetshandling ombord.

Föraren får ha med sig ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis, om

 1. färden genomförs inom en månad från den dag då utbildning enligt 5 § första stycket 2 har genomgåtts med godkänt resultat, och

 2. förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.

Identitetshandlingen och förarbeviset eller, i förekommande fall, utbildningsintyget ska lämnas över för kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen visas upp.

SFS 2022:288

Vid slutlig återkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt förarbevis inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år.

SFS 2022:288

Spärrtiden ska räknas från den dag som är tidigast av:

 • dagen för delgivning av beslutet om återkallelse, och

 • den dag som följer av 9 b §.

Om giltighetstiden av ett beslut om återkallelse tills vidare har löpt ut när ett beslut om slutlig återkallelse fattas, ska spärrtiden räknas från dagen för delgivning av beslutet om slutlig återkallelse. Den tid under vilken förarbeviset varit omhändertaget eller återkallat tills vidare ska då räknas av från spärrtiden.

SFS 2022:288

Giltighetstiden för en återkallelse tills vidare ska räknas från den dag som är tidigast av:

 • dagen för delgivning av beslutet om återkallelse tills vidare,

 • dagen för delgivning av ett beslut om omhändertagande, och

 • den dag då föraren vid en kontroll överlämnat förarbeviset.

SFS 2022:288

När frågan om slutlig återkallelse avgörs får det beslutas att ytterligare återkallelse inte ska ske. Detta får göras om ett beslut om omhändertagande eller återkallelse tills vidare har gällt under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid om något beslut om omhändertagande eller återkallelse tills vidare inte hade fattats.

SFS 2022:288

Om det på sannolika skäl kan antas att ett förarbevis kommer att återkallas slutligt ska det beslutas att omhänderta förarbeviset i avvaktan på ett avgörande av frågan om återkallelse.

SFS 2022:288

Ett beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller omhändertagande ska delges den som beslutet rör. Delgivning får inte ske på det sätt som anges i 3438 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932).

SFS 2022:288

Ett beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller omhändertagande av förarbevis gäller omedelbart.

Ett beslut som avses i första stycket medför att förarbeviset inte längre gäller. Om ett sådant beslut upphävs, får förarbeviset förnyad giltighet från upphävandet.

SFS 2022:288

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare och omhändertagande av förarbevis.

SFS 2022:288

Om ett beslut har fattats om att återkalla ett förarbevis slutligt eller tills vidare eller om att omhänderta ett förarbevis, ska innehavaren överlämna förarbeviset till den myndighet som regeringen bestämmer om förarbeviset har utfärdats i fysisk form.

SFS 2022:288

En ansökan om utfärdande av ett förarbevis efter slutlig återkallelse eller återkallelse tills vidare får inte prövas innan spärrtiden respektive giltighetstiden för återkallelsen tills vidare har löpt ut.

SFS 2022:288

Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige och som får framföra vattenskoter med stöd av 12 § ska ha med sig det utländska förarbeviset och en giltig identitetshandling ombord. Om det inte uttryckligen framgår av det utländska förarbeviset att det ger innehavaren rätt att framföra vattenskoter, ska förarbeviset kompletteras med ett intyg från utfärdaren som styrker en sådan rätt.

Föraren ska överlämna förarbeviset, intyget och identitetshandlingen för kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen visas upp.

Utbildning

Utbildning för att få ett förarbevis får endast bedrivas efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillstånd att bedriva utbildning får beviljas juridiska personer som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt har förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Tillståndet får förenas med villkor.

Utbildningen ska innehålla både teoretiska och praktiska moment. Särskild vikt ska läggas vid säkerhet samt hänsyn till miljö- och naturliv.

Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om föreskrifter om utbildningen som meddelats med stöd av denna lag inte har iakttagits. Tillståndet får även återkallas på tillståndshavarens begäran.

Tillsyn över utbildningsverksamheten

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över utbildningsverksamhet enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Om tillsynsmyndigheten begär det, ska tillståndshavaren lämna tillträde till lokaler, områden och utrymmen som har anknytning till verksamheten, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten och hjälpa till vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för genomförande av tillsynen och för att tillståndshavaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Kontroll

En kustbevakningstjänsteman har inom de områden som anges i 1 kap. 4 § kustbevakningslagen (2019:32) rätt att stoppa en vattenskoter för att kontrollera att föraren har rätt att framföra den.

Befogenheterna för en kustbevakningstjänsteman enligt 6 kap. 1 § kustbevakningslagen gäller inte vid kontroller som görs med stöd av denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om en polismans rätt att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel finns i polislagen (1984:387).

En polisman eller en kustbevakningstjänsteman får vid kontroll enligt 21 § medge att vattenskotern förs till närmaste lämpliga upptagningsplats, trots att föraren inte har rätt att framföra vattenskotern. Ett medgivande får bara lämnas om det kan ske utan att det uppstår någon risk för sjösäkerheten.

Vid en kontroll enligt 21 § ska ett förarbevis som har utfärdats i fysisk form tas om hand av en polisman eller en kustbevakningstjänsteman om ett beslut har fattats om att återkalla förarbeviset slutligt eller tills vidare eller om att omhänderta det.

SFS 2022:288

Förarbevisregister

Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett elektroniskt förarbevisregister.

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

Personuppgifter får behandlas i förarbevisregistret om det är nödvändigt för att hantera

 1. anmälningar om genomförd utbildning,

 2. ärenden om utfärdande av förarbevis, och

 3. ärenden om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare och omhändertagande av förarbevis.

Personuppgifter som avses i första stycket får även behandlas i registret om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

 1. vid Polismyndighetens och Kustbevakningens kontroll av vattenskoterförare enligt 21 §, och

 2. i Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

SFS 2022:288

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som ska registreras i förarbevisregistret, om gallring av dessa uppgifter och om direktåtkomst till förarbevisregistret.

Straff

Den som uppsåtligen framför en vattenskoter utan att vara berättigad till det ska dömas för olovligt förande av vattenskoter till böter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter någon att framföra en vattenskoter utan att denne är berättigad till det ska dömas till böter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 13 § ska dömas till penningböter.

Om förarens identitet genast har kunnat fastställas, ska det inte dömas till straff i fråga om identitetshandlingen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett förarbevis enligt 10 § ska dömas till penningböter.

SFS 2022:288

Överklagande

Beslut enligt 5, 7, 7 b, 9, 15, 17 och 20 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

SFS 2022:288

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än de som avses i första och andra styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,

 2. utbildningens mål, innehåll och genomförande,

 3. tillsyn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt denna lag ska lämna uppgifter till den myndighet som för förarbevisregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:626
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021 i fråga om 1, 2, 5, 14–20, 24–26 och 31–34 §§ och i övrigt d. 1 maj 2022.

 2. Ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före d. 1 maj 2022 och ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före d. 1 maj 2022 ger rätt att framföra en vattenskoter till och med d. 30 april 2023. En förutsättning är dock att ett sådant intyg medförs ombord tillsammans med en giltig identitetshandling och på begäran visas upp för en polisman eller en kustbevakningstjänsteman.

 3. Den myndighet som utfärdar förarbevis får efter ansökan som kommit in senast d. 30 april 2023, utan att kravet i 5 § första stycket 2 är uppfyllt, utfärda förarbevis till den som har ett intyg som avses i 2.

 4. Trots 6 § första stycket får en förare till och med d. 31 dec. 2022 medföra ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis ombord om föraren har genomfört utbildning enligt 5 § första stycket 2 med godkänt resultat och förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.

 5. Instruktörer, lärare eller liknande hos den som har tillstånd att bedriva utbildning för att få ett förarbevis får inom ramen för utbildningsverksamheten framföra en vattenskoter utan förarbevis till och med d. 31 dec. 2022.

SFS 2022:288
 1. Denna lag träder i kraft d. 15 maj 2022.

 2. Ett beslut om återkallelse tills vidare eller omhändertagande av förarbeviset får inte fattas med anledning av en gärning som har begåtts före ikraftträdandet.

Anmärkt författning:

F (2021:628) om förarbevis för vattenskoterF (1993:1053) om användning av vattenskoter.

Rättsfall:

Förbudet att använda vattenskoter utanför anvisade vattenområden har, under vissa förutsättningar, ansetts vara förenligt med EG-rätten C-142/05 Mickelsson och Roos, C-433/05 Sandström.