Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:628) om förarbevis för vattenskoter

Publicerad den 22 juni 2021
Utfärdad den 17 juni 2021

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

2 §

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 34 § lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter i fråga om 7 § andra stycket och 11 och 12 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Beslutande myndighet

3 §

Transportstyrelsen beslutar i frågor som rör

 1. utfärdande och återkallelse av förarbevis, och

 2. beviljande av tillstånd att bedriva utbildning för förarbevis och återkallelse av sådant tillstånd.

Tillsyn

4 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över utbildningsverksamheten enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

Förarbevisregister

5 §

Transportstyrelsen ska föra det elektroniska registret för förarbevis för vattenskoter (förarbevisregistret).

6 §

Förarbevisregistret får innehålla följande uppgifter:

 1. namn,

 2. personnummer eller samordningsnummer eller födelsedatum,

 3. kontaktuppgifter,

 4. datum för när utbildning för framförande av vattenskoter genomfördes med godkänt resultat,

 5. utbildningsanordnare,

 6. betalda eller förfallna avgifter för utfärdande av förarbevis,

 7. datum för utfärdande av förarbevis, och

 8. datum för återkallelse av förarbevis.

7 §

Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna i 6 § förs in i registret.

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för vattenskoter ska så snart som möjligt till Transportstyrelsen lämna uppgifter om de personer som har genomgått utbildning med godkänt resultat.

8 §

Polismyndigheten och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till förarbevisregistret i fråga om de uppgifter som avses i 6 § 1, 2, 4, 7 och 8.

Underrättelseskyldighet för Polismyndigheten

Överlämnande av återkallat förarbevis

10 §

Ett återkallat förarbevis ska överlämnas till Transportstyrelsen.

Avgifter

11 §

Transportstyrelsen får ta ut avgift för handläggning av ärenden och för tillsyn enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och denna förordning. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Bemyndiganden

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,

 2. utbildningens mål, innehåll och genomförande, och

 3. tillsyn.

Utöver de föreskrifter som finns i 7 § första stycket och 11 § får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter, och

 2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt lagen om förarbevis för vattenskoter ska lämna uppgifter till Transportstyrelsen.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:628

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2022 i fråga om 9 § och i övrigt d. 1 juli 2021.