Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:662 Publicerad den 22 juni 2021Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 17 juni 2021Regeringen föreskriver att 11 kap. 9 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.11 kap.9 §9 §Senaste lydelse 2015:34. Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller en veterinär,vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården,av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, ellervid yrkesutövning av personal vid Kronofogdemyndigheten när de vidtar verkställighets- eller delgivningsåtgärder.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)