Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:695

Publicerad den 24 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 12 §§ förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ha följande lydelse.

Denna förordning gäller sådana produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Termer och uttryck som används i lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar har samma betydelse i denna förordning.

1) Transportstyrelsen utövar marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar och ska vara marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EU) 2019/1020 för produkter som omfattas av lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter om marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:695

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)