Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:825 Publicerad den 30 juli 2021Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonalUtfärdad den 29 juli 2021Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna. att 1 kap. 14 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.1 kap.14 §14 §Senaste lydelse 2014:452. Transportstyrelsen ska fullgöra Sveriges uppgifter enligt artiklarna 5a, 10.3, 19.2 och 25a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHSusanna Broms(Infrastrukturdepartementet)