Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1036

Publicerad den 8 november 2021
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 11 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

11 §

Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är svensk domstol behörig att döma över brott som avses i 1–3 §§, 4 § första stycket 6, 8–11 och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 7, 9 och 13 §§, om den som har begått brottet befinner sig här i landet och brottet begåtts

  1. vid utövande av luftfartsverksamhet med ett utländskt luftfartyg som används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd, eller

  2. ombord på sådant luftfartyg.

Åtal får väckas utan förordnande enligt 2 kap. 7 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1036

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)