Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1090

Publicerad den 26 november 2021
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56.

10 §

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2015:360.

  1. avgiftssamarbetet enligt 1 a §,

  2. de analyser av marknadssegment som krävs för att ta ut särskilda avgifter enligt 4 § och krav på offentliggörande av sådana analyser,

  3. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om sina avgifter enligt 8 §, och

  4. undantag från bestämmelserna om avgifter i detta kapitel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1090

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)