Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:381

Publicerad den 10 maj 2022
Lag om lag om upphävande av järnvägslagen (2004:519)
Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att järnvägslagen (2004:519) ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2022.

1)

Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)