Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:497

Publicerad den 26 maj 2022
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

5 §

I lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns särskilda bestämmelser om användning av radioanläggningar ombord på luftfartyg och inom markorganisationen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:497

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)