Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:602

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2018:1855) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 3 § och 11 a kap. 5 § sjölagen (1994:1009) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1855) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307.

Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande

  1. en fordran på bärgarlön, sådan särskild ersättning som avses i 16 kap. 9 §, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,

  2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och 2 § första och andra styckena,

  3. en fordran med anledning av skada som omfattas av 11 kap.,

  4. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvar för radiologisk skada,

  5. en fordran med anledning av radiologisk skada orsakad av atomfartyg,

  6. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldigheter står i samband med fartygets drift eller med bärgningen, och

  7. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

Om en åtgärd med anledning av ett vrak omfattas av ansvaret för oljeskada enligt 10 kap., bunkeroljeskada enligt 10 a kap., skada enligt 11 kap. eller radiologisk skada enligt lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, tillämpas inte 16–19 §§. Undantaget för oljeskada enligt 10 kap. gäller dock inte sådana fall som avses i 10 kap. 19 § andra stycket, om inte åtgärden omfattas av 10 a kap.

Om åtgärden utgör bärgning enligt 16 kap., bestäms ersättning till bärgaren enligt det kapitlet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)