Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:603

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska utgå.

1)

Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)