Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:647

Publicerad den 1 juni 2022
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 25 maj 2022

Regeringen föreskriver1) att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 41 §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Transportstyrelsen ska registrera en sjömans tjänstgöringstid på en farkost på en inre vattenväg i sjömannens tjänstgöringsjournal, om sjömannen begär det. Endast tjänstgöringstid som har genomförts högst 15 månader före dagen för begäran får registreras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:647
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Skyldigheten att registrera en sjömans tjänstgöringstid gäller även för tjänstgöring som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)