Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1114

Publicerad den 30 juni 2022
Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

2) Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

2)

Senaste lydelse 2012:874.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1114

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)