Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1190

Publicerad den 30 juni 2022
Förordning om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver att 12 och 15 §§ förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

1)

Senaste lydelse 2021:695.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter om marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter

  • enligt 29 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar,

  • för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020, och

  • för utfärdande av tillverkarkod och identifikationskod för anmälda organ enligt 14 §.

Sådana avgifter får tas ut av de aktörer som ansvarar för att produkten uppfyller föreskrivna krav när produkten tillhandahålls eller släpps ut på marknaden eller när den tas i bruk. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1190

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)