Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1413

Publicerad den 7 september 2022
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 1 september 2022

Regeringen föreskriver att 6 kap. 8 a § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen ska utöver den tillsynsverksamhet som följer av fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller av föreskrifter meddelade med stöd av den lagen utföra de kontroller som styrelsen anser nödvändiga av fartyg som kan utgöra en risk för sjösäkerheten, människor eller miljön. Detsamma gäller om en kontroll begärs av en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1)

Senaste lydelse 2010:1365.

Vid en sådan kontroll ska avseende fästas vid om

  1. fartyget har varit inblandat i en olycka eller ett tillbud som har påverkat fartygets säkerhet eller äventyrat sjösäkerheten,

  2. fartyget inte har uppfyllt de anmälnings- och rapporteringsskyldigheter som följer av föreskrifter som genomför direktiv 2002/59/EG, senast ändrat genom direktiv 2009/17/EG,

  3. fartyget inte har följt tillämpliga bestämmelser om ruttsystem och sjötrafiktjänst (VTS),

  4. en förundersökning har inletts avseende fartyget om brott mot bestämmelserna i 2 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

  5. fartyget har vägrats tillträde till hamnar i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  6. fartyget inte har anmält, eller saknar, intyg om försäkring eller finansiell säkerhet som det ska ha enligt sjölagen (1994:1009), eller

  7. fartyget, enligt en rapport från lots eller hamninnehavare, uppvisar uppenbara avvikelser som kan äventyra sjösäkerheten eller innebära en miljörisk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1413

Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)