Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/719/EU. att 4 kap. 14 och 17 §§ och 13 kap. 7 § och bilagorna 1 och 2 till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap14 §14 § Senaste lydelse 2012:553. Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids:26 ton för treaxligt motorfordon.38 ton för fyraxligt fordonståg.40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.16,5 meter för bil med påhängsvagn.18,75 meter för bil med släpvagn.Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.17 §17 § Senaste lydelse 2008:1109. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är uppfyllda:Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar som Transportstyrelsen föreskriver.Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn överstiger inte 12,0 meter.Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonståget överstiger inte 22,9 meter.Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,55 meter.Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,60 meter.Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.Bestämmelserna om längd och avstånd i första stycket 2–5 ska omfatta även avtagbara påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar.13 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2016:1215. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna förordning. Sådana föreskrifter får gällaatt viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet och innehålla riktlinjer för hur olika värden bör användas,krav på säkring av last på fordon under färd,krav på egenskaper hos lastsäkringsutrustning, ochkrav på dokumentation vid lastsäkring.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avsändare och en transportör, vid transport av containrar och växelflak, är skyldiga att tillhandahålla viss information och dokumentation om en containers eller ett växelflaks vikt.Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse 2015:240. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
mindre än 1,0 
11,5 
1,0 men inte 1,3 
16 
1,3 men inte 1,8 
18 
1,8 men inte 2,0 
20 
2,0 men inte 2,6 
21 
2,6 men inte 5,0 
24 
5,0 men inte 5,2 
25 
5,2 men inte 5,4 
26 
5,4 men inte 5,6 
27 
5,6 men inte 5,8 
28 
5,8 men inte 6,0 
29 
6,0 men inte 6,2 
30 
6,2 men inte 6,4 
31 
6,4 men inte 8,25 
32 
8,25 men inte 8,5 
33 
8,5 men inte 8,75 
34 
8,75 men inte 9,0 
35 
9,0 men inte 9,25 
36 
9,25 men inte 9,5 
37 
9,5 men inte 9,75 
38 
9,75 men inte 10,0 
39 
10,0 men inte 10,25 
40 
10,25 men inte 10,5 
41 
10,5 men inte 10,75 
42 
10,75 men inte 11,0 
43 
11,0 men inte 11,25 
44 
11,25 men inte 11,5 
45 
11,5 men inte 11,75 
46 
11,75 men inte 12,0 
47 
12,0 men inte 12,5 
48 
12,5 men inte 13,0 
49 
13,0 men inte 13,5 
50 
13,5 men inte 14,0 
51 
14,0 men inte 14,5 
52 
14,5 men inte 15,0 
53 
15,0 men inte 15,5 
54 
15,5 men inte 16,0 
55 
16,0 men inte 16,5 
56 
16,5 men inte 17,0 
57 
17,0 men inte 17,5 
58 
17,5 men inte 18,0 
59 
18,0 men inte 18,5 
60 
18,5 men inte 19,0 
61 
19,0 men inte 19,6 
62 
19,6 men inte 20,2 
63 
20,2 och större 
64 
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen
6,6 men inte 6,8 
33 
6,8 men inte 7,0 
34 
7,0 men inte 7,2 
35 
7,2 men inte 7,6 
36 
7,6 men inte 7,8 
37 
7,8 och större 
38 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 
18 ton 
b) är en buss och har två axlar 
19,5 ton 
c) har tre axlar 
25 ton 
d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 
26 ton 
e) är en ledbuss och har tre axlar 
28 ton 
f) har fyra eller flera axlar 
31 ton 
g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 
32 ton 
Om ett motordrivet fordon med två eller tre axlar, dock inte tvåaxlad buss, drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga de värden som anges i a–e med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.Bilaga 2 till trafikförordningen (1998:1276) Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK2
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
mindre än 2,0 
16,0 
2,0 men inte 2,6 
20,0 
2,6 men inte 4,8 
22,0 
4,8 men inte 5,0 
22,16 
5,0 men inte 5,2 
22,5 
5,2 men inte 5,4 
22,84 
5,4 men inte 5,6 
23,18 
5,6 men inte 5,8 
23,52 
5,8 men inte 6,0 
23,86 
6,0 men inte 6,2 
24,2 
6,2 men inte 6,4 
24,54 
6,4 men inte 6,6 
24,88 
6,6 men inte 6,8 
25,22 
6,8 men inte 7,0 
25,56 
7,0 men inte 7,2 
25,9 
7,2 men inte 7,4 
26,24 
7,4 men inte 7,6 
26,58 
7,6 men inte 7,8 
26,92 
7,8 men inte 8,0 
27,26 
8,0 men inte 8,2 
27,6 
8,2 men inte 8,4 
27,94 
8,4 men inte 8,6 
28,28 
8,6 men inte 8,8 
28,62 
8,8 men inte 9,0 
28,96 
9,0 men inte 9,2 
29,3 
9,2 men inte 9,4 
29,64 
9,4 men inte 9,6 
29,98 
9,6 men inte 9,8 
30,32 
9,8 men inte 10,0 
30,66 
10,0 men inte 10,2 
31,0 
10,2 men inte 10,4 
31,34 
10,4 men inte 10,6 
31,68 
10,6 men inte 10,8 
32,02 
10,8 men inte 11,0 
32,36 
11,0 men inte 11,2 
32,7 
11,2 men inte 11,4 
33,04 
11,4 men inte 13,4 
38,0 
13,4 men inte 13,6 
38,04 
13,6 men inte 13,8 
38,56 
13,8 men inte 14,0 
39,08 
14,0 men inte 14,2 
39,6 
14,2 men inte 14,4 
40,12 
14,4 men inte 14,6 
40,64 
14,6 men inte 14,8 
41,16 
14,8 men inte 15,0 
41,68 
15,0 men inte 15,2 
42,2 
15,2 men inte 15,4 
42,72 
15,4 men inte 15,6 
43,24 
15,6 men inte 15,8 
43,76 
15,8 men inte 16,0 
44,28 
16,0 men inte 16,2 
44,8 
16,2 men inte 16,4 
45,32 
16,4 men inte 16,6 
45,84 
16,6 men inte 16,8 
46,36 
16,8 men inte 17,0 
46,88 
17,0 men inte 17,2 
47,4 
17,2 men inte 17,4 
47,92 
17,4 men inte 17,6 
48,44 
17,6 men inte 17,8 
48,96 
17,8 men inte 18,0 
49,48 
18,0 men inte 18,2 
50,0 
18,2 men inte 18,4 
50,52 
18,4 men inte 18,5 
51,04 
18,5 och större 
51,40 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 
18 ton 
b) är en buss och har två axlar 
19,5 ton 
Om ett motordrivet fordon med två axlar, dock inte en tvåaxlad buss, drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga det värde som anges i a med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONEllika Eriksson(Näringsdepartementet)