Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:1121) om farledsavgift

Utfärdad den 27 november 1997.
Utkom från trycket den 17 december 1997

Tillämpningsområde

1 §

Farledsavgift skall betalas för fartyg som i Sverige lastar eller lossar last eller lämnar eller hämtar passagerare.

2 §

Från avgiftsplikt undantas

  1. fartyg med en bruttodräktighet mindre än 300,

  2. fartyg avsedda för bogsering, bärgning eller sjöräddning, när de används för sådant ändamål,

  3. borr- eller bostadsplattformar eller liknande anordningar för verksamhet till havs,

  4. fartyg i regional kollektivtrafik enligt 1 kap. 6 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

  5. fartyg som utgör väganordning enligt 2 § andra stycket väglagen (1971:948) eller som trafikerar färjled som ingår i det enskilda vägnätet, och

  6. arbetsfartyg.

SFS 2017:866

Grund för farledsavgiften

3 §

Vid fastställelse av farledsavgiften ska hänsyn tas till fartygets storlek, last, passagerare och miljöpåverkan.

SFS 2017:866

4 §

För fartyg i utrikes trafik inträder betalningsskyldigheten på den ort till eller från vilken last eller passagerare först medförs, i fråga om den del av farledsavgiften som baseras på fartygets storlek. För den del av farledsavgiften som baseras på lasten inträder betalningsskyldigheten på den ort där lasten lastas eller lossas.

Farledsavgiften för fartyg i inrikes trafik fastställs och betalas på den ort från vilken last eller passagerare medförs.

SFS 2004:1136

5 §

Sjöfartsverket svarar för fastställelse och uppbörd av farledsavgifter.

SFS 2004:1136

6 §

Till ledning för fastställelse av farledsavgiften ska fartygets redare eller ägare lämna en deklaration med uppgifter om fartyget och om avgiftspliktig last och antal passagerare.

Om de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften inte lämnas, får avgiften fastställas efter skälig grund.

SFS 2017:866

7 §

Ett fartygs ägare och redare ansvarar solidariskt för att farledsavgiften för fartyget betalas.

Om någon i egenskap av ombud för fartygets ägare eller redare lämnar en deklaration enligt 6 § ansvarar även han eller hon solidariskt med ägaren och redaren för att farledsavgiften betalas.

SFS 2004:1136

8 §

Sjöfartsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att farledsavgiften fastställs och betalas på annat sätt än som föreskrivs i 4 §.

Sjöfartsverket får medge nedsättning av eller befrielse från farledsavgiften om det är förenligt med verkets ekonomiska intresse eller om det annars finns synnerliga skäl för det. Nedsättning eller befrielse får dock inte medges om det snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion på ett sådant sätt att handeln med varor eller tillhandahållandet av tjänster inom Europeiska unionen påverkas.

9 §

Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om fastställande av farledsavgifter och om de förrättningar som behövs för att kontrollera fartygs miljöpåverkan i syfte att beräkna sådana avgifter.

SFS 2017:866

Vite, ansvar och överklagande

10 §

Den som inte lämnar deklaration enligt 6 § kan av Sjöfartsverket föreläggas att vid vite fullgöra skyldigheten.

Vitet skall bestämmas till ett belopp som med hänsyn till vederbörandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa föreläggandet, dock inte lägre än 2 000 kr eller högre än 10 000 kr.

11 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att fullgöra deklarationsskyldighet enligt 6 § eller lämnar oriktig uppgift i sådan deklaration döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Den som överträtt vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna förordning för en gärning som omfattas av föreläggandet.

12 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:972

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1121

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1977:1118) om fyravgift,

2. förordningen (1977:1119) om farledsvaruavgift,

3. förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall.

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om fyravgifter och farledsvaruavgifter om hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1998:1089

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:545

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2004:1136

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2017:866

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:972

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.