Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Körkortslag (1998:488)

Körkortslagen

Utkom från trycket den 22 juni 1998
Utfärdad den 11 juni 1998.

Inledande bestämmelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0571

Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,

 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och förarbevis,

 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,

 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,

 5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt i taxitrafik i taxitrafiklagen (2012:211).

SFS 2012:228

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften.

SFS 2010:1914

Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller

 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

SFS 2001:571

Förarbehörighet

Behörighetskrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0189

Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet.

SFS 2015:791

Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får köras endast av den som har ett gällande körkort med behörigheten B.

Hänvisad författning:

Jfr 9:4 – Se anm. vid 1 §.

SFS 2015:791

Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.

Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling.

SFS 2009:189

För övningskörning med fordon som avses i 1 och 3 §§ gäller bestämmelserna i 4 kap.

SFS 2009:189

Körkortsbehörighet för särskilda fordonstyper

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1580

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

 

moped klass I

 

A1

 

lätt två- eller trehjulig motorcykel

 

A2

 

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

 

A

 

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

 

B

 

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

2. trehjulig motorcykel

3. fyrhjulig motorcykel

 

BE

 

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

 

C1

 

tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

 

C1E

 

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

 

C

 

tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

 

CE

 

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

 

D1

 

buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

 

D1E

 

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

 

D

 

buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

 

DE

 

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

 

Rättsfall:

Fråga i mål om olovlig körning huruvida bilregistrets uppgift om tjänstevikt var absolut avgörande för vilken körkortsbehörighet som krävdes för personbil med släpfordon H 1982:193.

SFS 2017:272

[[Ny beteckning – 7 b § – och lydelse g. Lag (2011:1580).]]

SFS 2011:1580

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

SFS 2012:876

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

Om körkortshavaren har godkänts i ett särskilt körprov ger behörigheten B även rätt att framföra ett släpfordon vars totalvikt överstiger 750 kilogram och i kombination med dragfordonets totalvikt överstiger 3,5 men inte 4,25 ton (utökad behörighet B).

SFS 2011:1580

Samtliga körkortsbehörigheter ger även behörigheten AM.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 a §.

SFS 2011:1580

Körkort med behörigheten CE, D1E eller DE ger även behörigheten BE. Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten C1E.

SFS 2011:1580

Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

Bestämmelserna i 1–4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

SFS 2012:874

En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.

SFS 2019:40

Särskilt förarbevis

Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980) 2:3, efter denna lag.

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0189

Förutsättningar för utfärdande av körkort

Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,

 2. är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här,

 3. har fyllt

  a) 15 år för behörigheten AM,

  b) 16 år för behörigheten A1,

  c) 18 år för behörigheterna A2, B, BE, C1 och C1E,

  d) 20 år och har haft körkort med behörigheten A2 under minst två år, eller har fyllt 24 år, för behörigheten A,

  e) 21 år för behörigheterna C, CE, D1 och D1E,

  f) 24 år för behörigheterna D och DE, och

 4. har avlagt godkänt förarprov.

Körkort får inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller som har ett körkort som i en sådan stat är föremål för en åtgärd som är att likställa med återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller 7 eller sista stycket, får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

SFS 2011:1580

Trots ålderskravet 21 år i 1 § första stycket 3 e får körkort utfärdas för behörigheterna C, CE, D1 och D1E för en sökande som har fyllt 18 år, om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § respektive 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 24 år i 1 § första stycket 3 f får körkort utfärdas för behörigheterna D och DE för en sökande som har fyllt

 1. 20 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen om yrkesförarkompetens,

 2. 21 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första stycket samma lag,

 3. 23 år om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens genom sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 6 § samma lag.

Trots ålderskravet 20 år i andra stycket 1 får körkort utfärdas för en sökande som har fyllt 18 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som körs utan passagerare eller som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

Trots ålderskravet 23 år i andra stycket 3 får körkort utfärdas för en sökande som har fyllt 21 år, om körkortet villkoras till att avse fordon som används i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

SFS 2011:1580

Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)3:1, efter denna lag.

Rättsfall:

R 1975:103, 1976:71, 110, 154 (alla ang. äldre rätt).

Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

SFS 2003:216

Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövning som avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid, giltighetstid för återkallelse tills vidare eller villkorstid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden uppfyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom utbildning för moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas

 1. för behörigheten A av den som redan har ett körkort med behörigheten A2 eller A1, eller

 2. för behörigheten A2 av den som redan har ett körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1–3 eller, i fråga om ålderskravet, 1 a §.

SFS 2011:1580

Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfärdats.

SFS 2011:1580

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

 1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller

 2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.

SFS 2017:272

Sökanden ska godkännas i förarprovet, om provet visar att han eller hon

 1. för behörigheten AM, har de kunskaper som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för denna behörighet, och

 2. för övriga behörigheter, har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för behörigheten i fråga.

SFS 2011:1580

Körkort med behörigheten C1, C, D1 eller D får utfärdas endast för den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort med behörigheten C1, C, D1, D, C1D1, C1D, CD1 eller CD får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt.

SFS 2011:1580

Körkort med behörigheten BE, C1E, CE, D1E eller DE får utfärdas endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansökan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt.

SFS 2011:1580

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet ska ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte heller vid ett sådant särskilt körprov som avses i 2 kap. 7 a § för den som redan innehar behörighet B.

Vid sådana körprov som avses i denna paragraf tillämpas i övrigt bestämmelserna om körprov i 4 och 5 §§.

SFS 2011:1580

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

Spärrtid

Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden, ska en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år.

SFS 2011:1580

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de särskilda villkor för innehavet av körkortstillståndet eller körkortet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt beslutas. Sådana villkor får också beslutas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)3:9, efter denna lag.

SFS 2011:1580

Körkortets giltighet

Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

Behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE fortsätter att gälla efter förnyelse av körkortet enligt 14 § andra stycket endast om körkortshavaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)3:6, efter denna lag.

SFS 2011:1580

Ett körkort gäller inte om

 1. det inte har förnyats efter föreläggande,

 2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,

 3. det har ersatts med annat körkort,

 4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,

 5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som ska behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet ska behållas,

 6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut, eller

 7. det inte lämnats ut inom ett år från den dag då det utfärdats.

Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)3:19, efter denna lag.

Rättsfall:

Att spärrtiden vid återkallelse löpt ut medförde ej behörighet att föra bil förrän körkort lämnats ut H 1986:392.

SFS 2011:1580

Förnyelse av körkort

Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats.

Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska förnyas vart femte år från det att det har utfärdats.

Körkortet ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)3:18, efter denna lag.

SFS 2011:1580

Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

 1. är permanent bosatt i Sverige, eller

 2. studerar här sedan minst sex månader.

SFS 2017:272

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.

SFS 2018:86

[Upphävd g. Lag (2018:86).]

SFS 2018:86

Skyldighet att medföra identitetshandling

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2022:1206. SFS2022-1206

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig

 1. körkortet, eller

 2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det.

Hänvisad författning:

Jfr 9:2.

SFS 2014:729

Vid övningskörning enligt 4 kap. 5 § 4 med personbil, lastbil, buss eller motorcykel ska den som övningskör ha med sig en handling som styrker dennes identitet.

Identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det.

SFS 2022:1206

Traktorkort

Traktorkort får utfärdas för den som

 1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,

 2. har körkortstillstånd och som

 3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

Rättsfall:

”Särskilda skäl” att utfärda traktorkort för 15-åring? R 19802:25 I och II.

Bestämmelserna i 2–3 och 9–11 §§, 13 § första stycket 2 och 3 och andra stycket gäller även traktorkort.

SFS 2011:1580

Prövotid

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

Första stycket gäller inte körkort med behörigheten AM.

SFS 2009:189

Förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Rubriken införd g. SFS2009-0189

Förarbevis får utfärdas för den som

 1. har fyllt

  a) 15 år för förarbevis för moped klass II,

  b) 16 år för förarbevis för snöskoter eller terränghjuling, och

 2. har avlagt godkänt förarprov.

SFS 2009:189

Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov. Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 19 § 1 och har gått igenom utbildning för fordonsslaget enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås och villkorstiden inte löpt ut.

SFS 2010:1914

För förarbevis ska i tillämpliga delar följande bestämmelser gälla:

 1. 1 § sista stycket, om utfärdande av körkort i vissa fall utan avläggande av nytt förarprov,

 2. 5 § 1 om godkännande i förarprov,

 3. 11 § om första giltighetsdag,

 4. 13 § första stycket 1–3 och 7 samt andra stycket, om ogiltighet,

 5. 14 § första och tredje styckena, om förnyelse, och

 6. 15 §, om skyldighet att medföra körkort.

SFS 2011:1580

Övningskörning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0550

Krav för övningskörning

Rubriken införd g. SFS2004-1087

  Under de förutsättningar som anges i 2–5 §§ får den övningsköra som

 1. innehar körkortstillstånd och för att få körkort vill öva sig i att med eller utan släpfordon köra bil, motorcykel eller moped klass I, eller

 2. utbildar sig till förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Kravet på innehav av körkortstillstånd enligt första stycket 1 gäller dock inte den som redan har ett körkort med

 1. behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon, och övningskörningen ska ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs, eller

 2. behörighet B, och övningskörningen ska ske med fordon för vilka det krävs sådan utökad behörighet B som avses i 2 kap. 7 a §.

SFS 2011:1580

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ålder av

 1. 14 år och 9 månader för körning med moped,

 2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling eller med lätt två- eller trehjulig motorcykel,

 3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,

 4. 17 år och 6 månader för körning med

  a) fordon som kräver behörighet A2,

  b) andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller

  c) fordon som kräver utökad behörighet B,

 5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,

 6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

 7. 20 år för körning med

  a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller

  b) tung trehjulig motorcykel, och

 8. 23 år för körning med

  a) fordon som kräver behörighet D eller DE, eller

  b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

SFS 2012:876

Trots ålderskravet 20 år i 2 § första stycket 7 får den som har fyllt 18 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Trots ålderskravet 23 år i 2 § första stycket 8 får den som har fyllt 20 år körträna inom ramen för sådan grundutbildning som avses i 3 kap. 5 § första stycket eller 6 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

SFS 2011:1580

Den som är minst 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som kräver behörighet A under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.

SFS 2011:1580

Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker.

SFS 2011:1580

Uppsikt under övningskörning

Rubriken införd g. SFS2004-1087

Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

 1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola för annan körkortsbehörighet än AM,

 2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med något av dessa fordonsslag,

 3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten, eller

 4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall än som avses i 1 och 3 för annan körkortsbehörighet än AM.

SFS 2014:729

Uppsikt under övningskörning inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten får utövas endast av den som

 1. fyllt 21 år,

 2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och

 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

 1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller

 2. 5 kap. 3 § 2–4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav

 1. är förenat med villkor om alkolås, eller

 2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre senaste åren.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

SFS 2014:729

Godkännande som handledare enligt 5 § 4 får endast meddelas den som

 1. har fyllt 24 år,

 2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser,

 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft sådan behörighet, och

 4. någon gång under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för behörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och fjärde styckena. Ett godkännande som handledare får inte heller meddelas den vars körkortsinnehav är eller under de tre senaste åren har varit förenat med villkor om alkolås.

SFS 2011:1580

Ett godkännande som handledare enligt 7 § gäller i fem år.

Ett godkännande som handledare upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §. Detsamma gäller om handledarens körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås.

SFS 2011:1580

Introduktionsutbildning och riskutbildning

Rubriken införd g. SFS2011-1580

Introduktionsutbildning som avses i 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen. Detsamma gäller riskutbildning som avses i 3 kap. 4 a §.

Transportstyrelsen får ge sådana tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

SFS 2011:1580

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna enligt 9 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om introduktionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte följs. Ett tillstånd får även återkallas om tillståndshavaren begär det.

SFS 2011:1580

Transportstyrelsen utövar tillsyn över introduktionsutbildningen och riskutbildningen.

Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om introduktionsutbildning eller riskutbildning som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § följs.

Den som bedriver introduktions- eller riskutbildning ska på begäran av Transportstyrelsen lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

SFS 2011:1580

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

[Upphävd g. Lag (2011:1580).]

SFS 2011:1580

Körkortsingripande

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Rättsfall:

Tillsvidareåterkallelse pga. misstanke om trafikbrott utomlands, för vilket ansvarsfrågan prövas endast i utlandet, kunde ske först när det förelåg avgörande som avsågs i tidigare motsvarighet till denna § R 1986:119 – Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse pga. brott ansågs förenlig med art. 4.1 i sjunde tilläggsprot. till Europakonventionen R 2000:65 – Ej skäl att frångå ordningen med återkallelse av körkort pga. tidigare meddelad brottmålsdom med hänvisning till dubbelbestraffningsförbudet i tilläggsprot. 7 till Europakonventionen HFD 2014:80.

SFS 2010:1914

Vad som föreskrivs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis. Vad som föreskrivs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort. Vad som föreskrivs om spärrtid i 6 § andra stycket gäller endast körkort. Vad som föreskrivs om villkor om alkolås för körkortsinnehav i 16–27 §§ gäller endast den som har körkort.

Vissa ytterligare undantag för förarbevis finns i 2 a §.

I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska hänvisningen i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i stället avse 3 kap. 19 §.

Rättsfall:

Beslut om utbyte av utländskt körkort mot svenskt, vilket ännu inte lämnats ut, ej jämställt med körkortstillstånd R 19842:104 – Körkortstillstånd kunde ej återkallas sedan det enl. 10 § körkortsförordningen (1977:722) upphört att gälla R 1992:107.

SFS 2010:1914

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller inte

 1. vad som sägs om återkallelse i 3 § 5–8 och om omhändertagande i 7 § första stycket 3, och

 2. vad som anges i 14 § och 15 § sista stycket om innehav av och ansökan om körkortstillstånd som villkor för utfärdande av nytt förarbevis.

Trots 13 § får en ansökan om utfärdande av förarbevis prövas innan

 1. spärrtid löpt ut enligt 3 kap. 9 §, eller

 2. spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut, om återkallelse skett enligt 3 § 5 eller 6.

SFS 2011:1580

Återkallelse av körkort

Ett körkort ska återkallas, om

 1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till

  1. grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

  2. rattfylleri enligt 4 § samma lag,

  3. grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag,

  4. brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

  5. brott mot 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller

  6. brott mot 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem,

 2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

 3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,

 4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,

 5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort,

 6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

 7. körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

 8. körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov, eller

 9. det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består.

SFS 2022:374

Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

Rättsfall:

R 1976:38 (äldre lag) – R 19852:69 anm. vid 3 § ang. p. 7.

Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1–7. Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, ska beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet R 1961:36 – Interimistiskt återkallelsebeslut omprövat innan det vunnit laga kraft R 19792:39 – Länsrätt ägde ej ompröva interimistiskt återkallelsebeslut när besvär över beslutet var anhängiga i högre rätt R 19832:65 – Interimistiskt beslut om återkallelse på grund av icke lagakraftvunnen dom skall tidsbegränsas enl. andra meningen R 19832:55 – Tidsbegränsning skall göras när beslutet grundas, förutom på misstanke om brott, även på antagande av annan återkallelsegrund enl. körkortslagen (1977:477) 16 § 1–7 R 19832:88 – Fråga om tillämpning av denna § R 19842:7 – Tidsbegränsning skall göras även då interimistisk återkallelse grundas på lagakraftvunnen brottmålsdom R 19842:40 – Vid bestämmande av giltighetstiden för tillsvidareåterkallelse p.g.a. misstanke om brott skall hänsyn inte tas till handläggningstiden i en eventuell brottmålsprocess R 19852:80 – Ang. trafikbrott utomlands se R 1986:119 anm. vid 5:1 – Fråga om tillräcklig grund för tillsvidareåterkallelse p.g.a. hastighetsöverträdelse när överträdelsen noterats i primärrapport men förnekats av körkortshavaren R 1988:28 I och II – Hastighetsmätning med s.k. polispilot ansågs kunna läggas till grund för tillsvidareåterkallelse R 1989:15 – Fråga om beviskravet vid s.k. drograttfylleri R 1992:34 – Tillsvidareåterkallelse borde ej ha skett utan föregående kommunicering R 1989:46, 1992:35 (felaktigt förfarande vid kommunicering).

SFS 2010:1914

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1–6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket, ska spärrtiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt 20 § skulle ha bestämts vid bifall till en ansökan enligt 17 § och högst tre år.

I 23 och 25 §§ finns regler om hur spärrtiden ska bestämmas i särskilda fall.

Rättsfall:

Ang. spärrtid vid återkallelse av körkort på grund av rattonykterhet R 19802:26, 19812:16 (0,64 promille, återfall), 2:28 (0,7 promille, yrkeschaufför); d:o vid återkallelse på grund av rattfylleri m.m. 19802:34, 2:44 I och II, 2008:12 (narkotika); d:o vid medverkan till rattonykterhet 19832:42; d:o vid återkallelse av 20-årings körkort enl. körkortslagen (1977:477) 16 § 1, 4 och 6 19852:41 – Spärrtiden skall bestämmas oberoende av körkortets eller körkortstillståndets giltighetstid R 19842:67 – Spärrtid skall bestämmas även vid återkallelse av rätt till förnyelse enl. äldre lydelse av körkortslagen (1977:477) 15 § 2 st. R 19852:36 – Rehabilitering beaktad vid bestämmande av spärrtid för rattfyllerist R 1987:90 – Likaså beaktades att körkortshavaren viss tid varit fråntagen rätten att köra bil i Finland R 1990:24.

Fråga om utgångspunkten för beräkning av spärrtid R 19812:40; 1991:15 (i fall enl. 16 § 5 körkortslagen 1972:603) – Spärrtid räknad från den dag då körkortet omhändertogs av dansk polismyndighet R 19822:7 – Vid återkallelse tills vidare pga. misstanke om rattonykterhet i Sverige beräknades giltighetstiden från den dag då körkortet omhändertogs av denna anledning och inte från tidigare dag då körkortet omhändertagits av norsk myndighet för andra trafikförseelser i Norge R 1990:5 – I visst fall ej undantag från kravet på förarprov trots sammanlagt kortare spärrtid än ett år R 1992:73 – Ang. beräkning av spärrtid när beslutet om återkallelse föregåtts av beslut om återkallelse tills vidare enl. 19 § körkortslagen (1972:603) eller ett beslut om omhändertagande av körkortet R 1992:80; när beslutet föregåtts av beslut om återkallelse tills vidare och körkortet hunnit återlämnas före det slutliga avgörandet 1997:39R 2009:88 anm. vid 3 §.

SFS 2010:1914

Omhändertagande av körkort

Ett körkort skall omhändertas

 1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,

 2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 §1 eller 4 ,

 3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller

 4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4 får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se KörkortsF (1998:980)5:10, efter denna lag.

Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, ska en polisman hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på annat sätt.

SFS 2014:729

Varning

I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2–6, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller brott mot 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 7 kap. 2 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 8 kap. 2 § första stycket lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften.

Hänvisad författning:

Se rättsfall anm. vid 3 §.

Rättsfall:

Återkallelse fastän domstolen uttalat att omständigheterna var mildrande R 1975:85R 1976:72 (rattonykterhet; omständigheterna ej mildrande) – R 19832:13 (rattonykterhet; omständigheterna mildrande) – Varning pga. 3 hastighetsöverträdelser inom 14 mån. R 19822:17R 19812:28 anm. vid 6 § – Ang. 1 st. i äldre lydelse R 1986:144 (ej varning utan återkallelse för 144 km/tim på 110-väg) – Synnerliga skäl enl. 1 st. i äldre lydelse? R 1987:53, 73 (färd till nära anhörigs dödsbädd), 99 – Fråga om §:ns tillämplighet vid medhjälp till rattfylleri R 1996:11 anm. även vid 3 § – Särskilda skäl för varning när polisman under spaningsuppdrag kört mot rött ljus R 1995:3.

SFS 2022:374

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

Rättsfall:

Ang. innebörden av synnerliga skäl i 2 st. R 1987:99, HFD 2016:18 – Synnerliga skäl att sätta ner spärrtiden för rattfyllerist? R 19802:9, 19822:54 (även fråga om överinstans kunde förlänga av underinstans bestämd spärrtid när denna löpt ut), 2:57, 2:79, 1988:78, 128, 1991:22 (körning på is med terrängskoter); d:o vid återkallelse av körkort pga. grov vårdslöshet i trafik R 19842:35 – Körkortshavare ägde överklaga beslut att pga. varaktigheten av interimistiskt ingripande ytterligare ingripande inte skulle ske R 1988:159 – Inga synnerliga skäl för grovt rattonykter förare som kört 300 m i låg fart i inhägnat område där andra människor vistades HFD 2015:76.

Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det finns synnerliga skäl.

Rättsfall:

R 1979 2:39 anm. vid 5 § – R 19822:1, 19842:1.

[Upphävd g. Lag (2010:1914).]

SFS 2010:1914

Nytt körkort efter återkallelse eller villkor om alkolås

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1914

Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut.

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat sägs i andra stycket, tredje stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2, 3 eller 4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och utfärdandet görs vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, får det nya körkortet ge sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda.

Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5 eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om körkortet har återkallats med stöd av 3 § 7 eller 8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

Rättsfall:

Äldre rätt: Allmänna ombudet fick inte överklaga beslut enl. tidigare motsvarighet till denna § R 19822:51 – Ang. 1 st.: Äldre motsvarighet till denna § tillämplig vid återkallelse pga. trafikförseelser begångna före prövotiden men efter §:ens ikraftträdande 1 jan. 1990 R 1991:53R 1990:17.

När länsstyrelsen avslagit ansökan om förhandsbesked och bestämt spärrtid samt körkortstillstånd meddelats var undantagen i 2 st. ej tillämpliga R 2006:85.

SFS 2012:874

Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse med stöd av 3 § 1–6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2–4 får Transportstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd ska ges in. Ett sådant beslut får Transportstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd.

SFS 2009:1352

Vid utfärdande av körkort efter återkallelse i fall som avses i 24 § tillämpas inte 14 och 15 §§. I stället ska ett nytt körkort utfärdas utan ansökan vid spärrtidens utgång.

SFS 2010:1914

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

SFS 2018:86

Villkor om alkolås för körkortsinnehav

Rubriken införd g. SFS2010-1914

Bestämmelserna i 17–27 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga i fråga om den som

 1. är permanent bosatt i Sverige och

 2. har ett körkort som

  a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och

  b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

Bestämmelserna tillämpas emellertid inte om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för brottet och körkortet ska återkallas även på annan grund än som anges i första stycket.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

SFS 2010:1914

I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan.

Om körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås tills vidare och villkorstiden löper när körkortet kan återkallas slutligt, får beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås meddelas utan ansökan.

SFS 2010:1914

En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla

 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och

 2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.

Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

SFS 2010:1914

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

 1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

 2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

 3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

Rättsfall:

Begreppet bruk av narkotika ansågs innefatta tillfälligt intag av narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination HFD 2015:16.

SFS 2018:86

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

 1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

 2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

SFS 2018:86

Om ett innehav av körkort ska förenas med villkor om alkolås, ska körkortet förnyas enligt 3 kap. 14 §. I fall som avses i 24 § ska ett nytt körkort utfärdas.

Om körkortet är utfärdat i en annan EES-stat än Sverige, ska det i stället bytas ut enligt 6 kap. 6 §.

När innehavet av ett körkort förenas med villkor om alkolås ska det i körkortet finnas uppgift om detta.

SFS 2010:1914

Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås får

 1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och

 2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med ett godkänt alkolås.

Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag.

SFS 2010:1914

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

SFS 2017:272

Om innehavet av ett körkort ska förenas med villkor om alkolås och körkortet även ska återkallas på annan grund, ska beslutet om villkor om alkolås avse innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen.

Om ett körkort återkallas under löpande villkorstid, ska även innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen förenas med villkor om alkolås, om inte beslutet om villkor om alkolås ska undanröjas enligt 25 §. Den nya villkorstiden ska då motsvara den tid som återstod av villkorstiden för det förstnämnda körkortet när detta återkallades.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

SFS 2010:1914

Om ett körkort ska återkallas under löpande villkorstid och körkortshavaren på grund av det inträffade inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 §, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Körkortet ska då återkallas även på grund av det brott som föranledde beslutet om villkor om alkolås.

Vid återkallelse enligt första stycket får den spärrtid som ska bestämmas inte underskrida den återstående villkorstiden. Den får inte heller underskrida den kortaste spärrtid som gäller vid återkallelse på grund av en sådan händelse som föranleder att beslutet om villkor om alkolås undanröjs.

Om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för den händelse som föranleder fråga om återkallelse, ska beslutet om villkor om alkolås alltid undanröjas.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

SFS 2010:1914

Kontroll av alkolås

Rubriken införd g. SFS2012-0874

En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

SFS 2014:1412

Godkänt alkolås

Rubriken införd g. SFS2010-1914

Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

SFS 2022:1114

Den typ av alkolås som används ska vara godkänd.

Ett godkännande får återkallas om föreskrifter om godkännande av alkolås som har meddelats i anslutning till denna lag inte följs. Om det kan antas att felet eller bristen rättas får i stället varning meddelas.

SFS 2011:1580

Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till denna lag.

Den som har fått ett alkolås godkänt ska på begäran av Transportstyrelsen ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

SFS 2011:1580

Utländska körkort

Giltighet i Sverige

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6–8 §§.

Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med

 1. en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska, eller

 2. ett internationellt körkort som är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i ovannämnda konventioner eller i den konvention om vägtrafik som har undertecknats i Paris den 24 april 1926.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

Rättsfall:

Ang. ömsesidigt erkännande av körkort, se C-224/10 Apelt (rättsstridigt utfärdande av annan medlemsstat), C-419/10 Hofmann (skyldighet att erkänna giltighet av körkort efter att spärrtid löpt ut) och C-467/10 Akyüz (vägran att erkänna giltighet då krav på fysisk och psykisk lämplighet inte är uppfyllda). Ang. fråga om bosättningsort, se C-664/13 Nīmanis.

SFS 2011:1580

Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller

 4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

Rättsfall:

Ang. 2 st. R 1999:45.

Ang. p. 3, se C-1/07 Weber.

Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra moped innan innehavaren har fyllt 15 år eller bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

SFS 2009:189

Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra en moped som han eller hon fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för mopeder i hans eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in mopeden får köra denna i hemlandet utan körkort, förarbevis eller därmed jämförlig handling.

SFS 2009:189

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej hinder mot förordnande att utländskt körkort tills vidare inte skall godkännas i Sverige R 1994:71.

Ang. medlemsstaters möjlighet att göra undantag från skyldigheten att erkänna giltigheten av körkort efter lagöverträdelser, se C-260/13 Aykul, C-339/14 Wittman.

Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet.

Hänvisad författning:

Se KörkortsF (1998:980)6:5, efter denna lag.

Utbyte av utländska körkort

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort, ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Rättsfall:

Utbyte vägrat vid ej styrkt innehav av giltigt utländskt körkort R 1990:6 – Ang. 4 st. R 1999:45.

SFS 2021:432

Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas enligt 7 § om körkortet, i en annan stat inom EES, är föremål för en åtgärd som är att likställa med återkallelse eller omhändertagande enligt denna lag.

SFS 2011:1580

Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort tillämpas 3 kap. 10 §.

SFS 2012:874

Förfarandet i körkortsärenden m.m.

Vad som sägs i detta kapitel

 1. om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis, och

 2. om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort.

SFS 2009:189

Transportstyrelsen prövar frågor om

 1. särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § andra och tredje styckena,

 2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

 3. godkännande av handledare,

 4. förnyelse av körkort,

 5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

 6. körkortstillstånd,

 7. körkortsingripande,

 8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och

 9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om

 1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,

 2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

 3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1.

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

Rättsfall:

Jfr R 19842:104 anm. vid 5:2.

SFS 2012:876

[Upphävd g. Lag (2009:1352.)]

SFS 2009:1352

Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av Polismyndigheten eller åklagare. Även Tullverket eller Kustbevakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, enligt första stycket 2 samma paragraf.

SFS 2014:729

Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket 1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

Rättsfall:

Äldre rätt: Bestämmelsen ej tillämplig när svenskt körkort omhändertagits av finländsk polismyndighet R 1987:71.

SFS 2009:1352

Transportstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit laga kraft.

SFS 2009:1352

Verkställighet av beslut m.m.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

Ett beslut om körkortsingripande ska delges den som beslutet rör. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

SFS 2010:1970

Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Vid överklagande räknades spärrtiden från delgivningen av den högre instansens beslut; avdrag gjordes för tid då körkortshavaren varit fråntagen förarbehörigheten till följd av tidigare beslut R 2002:60.

SFS 2010:1914

Villkorstid räknas från den dag när beslutet om villkor om alkolås delges körkortshavaren. Har beslutet föregåtts av ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare, räknas villkorstiden från det först delgivna beslutet. Har ett beslut om att körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare fattats och har villkorstiden löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortsinnehavet först varit förenat med villkor om alkolås räknas av från villkorstiden.

SFS 2010:1914

Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till Transportstyrelsen.

Hänvisad författning:

Äldre rätt: Jfr 9:3.

SFS 2009:1352

Överklagande

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

 2. beslut

  1. att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och

  2. att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,

 3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

 4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2012:876

Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om utfärdande av traktorkort eller förarbevis,

 2. beslut i fråga om utfärdande av körkort i annat fall än som avses i 1 § första stycket 2,

 3. beslut i fråga om

  a) förnyelse av förarbevis, och

  b) förnyelse av körkort i andra fall än då beslut att inte förnya körkortet fattas med stöd av 3 kap. 14 a §,

 4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,

 5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, och

 6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

SFS 2011:1580

Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller tilllämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbildning överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2009:1353

Ansvarsbestämmelser

[Upphävd g. Lag (2009:189).]

SFS 2009:189

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff,

 1. om körkortet eller förarbeviset ska förnyas och föraren före färden har återlämnat handlingen eller gjort anmälan om att den förstörts eller kommit bort, eller

 2. om återkallelse av körkort eller förarbevis begränsats på det sätt som anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts, eller

 3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

SFS 2009:189

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 a § döms till penningböter.

SFS 2022:1206

Den som utan tillstånd bedriver utbildning som avses i 4 kap. 9 § döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms i stället till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bedriver sådan utbildning med tillstånd men utan att följa denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612).

SFS 2022:1206

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ogiltigt körkort eller förarbevis till Transportstyrelsen enligt 7 kap. 9 § döms till penningböter.

SFS 2009:1352

Bestämmelser om ansvar för den som kör fordon i strid mot denna lag eller som tillåter sådan körning finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Hänvisad författning:

Se Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott3 §. Bih.

SFS 2022:1206

Bemyndiganden m.m.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

 2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

 3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

 4. att priset för deltagande i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå,

 5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

 6. avstängning under viss tid från förarprov.

SFS 2022:1206

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

 1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

 2. dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, och

 3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 5 §.

SFS 2017:272

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 6 §.

SFS 2017:272

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2009:1352.

SFS 2017:272

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §.

SFS 2017:272

I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2017:272

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:488

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998 då körkortslagen (1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla d. 1 febr. 2009.

2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som senast d. 31 dec. 1998 fyller 45 år skall senast d. 30 sept. 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3 kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.

4. Godkännande som handledare som meddelats före ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen. Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen (1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.

5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före ikraftträdandet.

6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.

7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats före d. 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).

8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.

SFS 1999:878

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med d. 31 mars 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.

SFS 2001:571

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:216

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2003.

2. För återkallelse som prövats slutligt före d. 1 okt. 1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.

SFS 2004:524

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit mot 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före d. 1 juli 2004.

3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1087

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Bestämmelserna i 4 kap. 9–11 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas från och med d. 1 okt. 2005. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket 4 skall tillämpas från och med d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:327

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:550

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2008.

2. Denna lag tillämpas första gången d. 1 april 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten B.

3. Denna lag tillämpas första gången d. 1 nov. 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A eller A1.

4. Redan lämnat godkännande att bedriva verksamhet vid en trafikövningsplats gäller fortfarande. Återkallelse av godkännande som beror på händelse som inträffat efter ikraftträdandet ska prövas enligt de nya bestämmelserna om återkallande av tillstånd.

SFS 2008:1369

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

SFS 2009:189

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009 i fråga om 4 kap. 1, 2 och 5–7 §§ och i övrigt d. 1 okt. 2009.

2. Ansökningar om körkortstillstånd och begäran om förhandsbesked enligt 3 kap. 8 § som omfattar körkortsbehörigheten AM får prövas från och med d. 1 april 2009.

3. Äldre föreskrifter om rätt att köra moped klass II gäller fortfarande för personer som är födda före d. 1 okt. 1994.

4. Förarbevis som har utfärdats med stöd av lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ger även i fortsättningen rätt att köra det fordonsslag förarbeviset avser. Ett sådant förarbevis upphör dock att gälla om inte innehavaren före visst datum har ansökt om utbyte till en behörighetshandling enligt de nya bestämmelserna. Regeringen får meddela föreskrifter om sista dag för sådan ansökan.

På förarbevis som avses i första stycket ska från och med d. 1 okt. 2009 tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 13 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 15 § första stycket 1 och andra stycket, 7 kap. 1 §, 8 kap. 3 § i tillämpliga delar samt 9 kap. 2 och 3 §§. Därutöver ska

– förarbevis för moped klass I likställas med körkort med behörigheten AM, och innehavare av sådant förarbevis likställas med körkortshavare, vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 3 § och 10 § andra meningen, 5 kap. och 10 kap. 2 §, samt

– på förarbevis för terrängskoter tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 2 och 2 a §§.

5. Traktorkort som har utfärdats före d. 1 okt. 2009 ger fortsatt rätt att köra moped klass I.

6. Nytt körkort eller traktorkort som utfärdats efter återkallelse av körkort eller traktorkort som utfärdats före d. 1 jan. 2000 ger rätt att köra snöskoter och terränghjuling trots bestämmelserna i 2 kap. 3 §.

7. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före d. 1 okt. 2009.

SFS 2009:1352

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

SFS 2009:1353

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:485

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:799

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.

2. Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska anses som sådan utbildning enligt den nya lagen.

SFS 2010:1562

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1914

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011 i fråga om 5 kap. 26 och 27 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som senast d. 31 dec. 2011 fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

SFS 2010:1970

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före d. 1 april 2011.

SFS 2011:804

(Utkom d. 27 juni 2011.)

SFS 2011:1580

1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt d. 19 jan. 2013.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med d. 1 febr. 2012.

3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före d. 19 jan. 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.

4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före d. 19 jan. 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter d. 18 jan. 2013, men senast d. 19 jan. 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före d. 19 jan. 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före d. 19 jan. 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/ kilogram.

6. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före d. 19 jan. 2013. För dessa fall gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som handledare som har meddelats före d. 1 febr. 2012.

8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före d. 19 jan. 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod.

SFS 2012:217

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:228

(Utkom d. 9 maj 2012.)

SFS 2012:874

1. Denna lag träder i kraft d. 19 jan. 2013.

2. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen före d. 19 jan. 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som före d. 19 jan. 2013 hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

3. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen d. 19 jan. 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap. 14 b § första stycket, om det återkallade körkortet före d. 19 jan. 2013 hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller för ett körkort som utfärdas under de förutsättningar som anges i första meningen vad som föreskrivs i 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen om att körkortet får ge behörigheten C, CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda, oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.

4. Det som anges i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före d. 19 jan. 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5. Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter d. 18 jan. 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före d. 19 jan. 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 b § fem år efter utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.

SFS 2012:876

(Utkom d. 18 dec. 2012.)

SFS 2014:148

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2014.

SFS 2014:729

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1412

Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2015.

SFS 2015:791

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2017:272

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2017.

SFS 2018:86

1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.

SFS 2019:40

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2021:432

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2022:374
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2022.

 2. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt någon av bestämmelserna i 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket den upphävda järnvägslagen (2004:519), gäller 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen.

 3. För ett körkortsingripande med anledning av en gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt 10 kap. 2 § första stycket den upphävda järnvägslagen (2004:519), gäller 5 kap. 9 § i den äldre lydelsen.

SFS 2022:1114

Denna lag träder i kraft d. 25 juli 2022.

SFS 2022:1206

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

Anmärkt författning:

F (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.