Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Mönstringslag (1983:929)

Mönstringslagen

Utfärdad: 1983-12-09

Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna i denna lag gäller sjömän på svenska handelsfartyg och på utländska handelsfartyg som i huvudsak obemannade förhyrs av svensk redare.

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om andra fartyg.

Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning för

 1. annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal och telegrafister, och

 2. isnavigatörer.

Regeringen får också meddela föreskrifter om vad som ska gälla för sådan personal som undantas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för fartyg med särskild verksamhetsinriktning eller för inhyrda utländska fartyg meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från lagens tillämpning.

SFS 2018:1087

Begreppet sjöman används i denna lag i samma betydelse som i sjömanslagen (1973:282). Med sjöman jämställs den som har befattning ombord utan att vara arbetstagare.

Med handelsfartyg menas i denna lag fartyg som används till handelssjöfart eller transport av passagerare eller till annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten, såsom bogsering, isbrytning, bärgning och dykning.

Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis ej skall gälla i fråga om fartyget. Ett medgivande skall begränsas till viss tid och förenas med de villkor som behövs.

I fråga om förutsättningarna för ett medgivande, underrättelseskyldighet, ändrade villkor och återkallelse av ett medgivande gäller 59 § andra och tredje styckena sjömanslagen (1973:282).

SFS 1989:993

Krav på sjömannen

För att få tillträda en befattning ombord skall en sjöman:

 1. ha giltig sjöfartsbok,

 2. inte på grund av sitt hälsotillstånd vara olämplig för befattningen eller sjömansyrket,

 3. ha föreskriven behörighet för befattningen,

 4. uppfylla de villkor i övrigt för att inneha befattning ombord, som kan ha föreskrivits i andra författningar.

Den som tillhör intendenturpersonalen på passagerarfartyg som går i regelbunden färjetrafik mellan nordisk hamn och annan hamn inom fartområdena inre fart, stor kustfart eller nordsjöfart behöver inte ha sjöfartsbok om han har pass eller annan likvärdig identitetshandling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från kravet på innehav av sjöfartsbok.

Sjömannen skall med ett sådant läkarintyg som avses i 18 § visa att hinder på grund av hans hälsotillstånd inte föreligger mot tjänstgöringen.

Den som är under 18 år skall visa att hans vårdnadshavare har lämnat sitt tillstånd till att han tjänstgör till sjöss.

Skyldigheter för redaren och befälhavaren

I samband med att en sjöman tillträder en befattning ombord skall redaren och befälhavaren förvissa sig om att sjömannen uppfyller kraven i 5–8 §§.

När en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord skall redaren omedelbart rapportera detta till sjömansregistret genom att skicka in en kopia av det tjänstgöringsbesked som avses i 15 § sjömanslagen (1973:282).

Rapporteringen får också ske på annat sätt som godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

För den intendenturpersonal som avses i 6 § skall rapporteringen till sjömansregistret ske när sjömannen börjar och slutar sin anställning i rederiet.

På fartyget skall finnas en sjömansrulla. I sjömansrullan skall finnas kopior av samtliga sjömäns tjänstgöringsbesked. Befälhavaren skall se till att rullan är ordnad så att den aktuella bemanningen ombord lätt kan utläsas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det behövs av särskilda skäl, föreskriva eller i enskilda fall medge att sjömansrullan förs och förvaras i land. Därvid svarar redaren för att den aktuella bemanningen ombord lätt kan utläsas.

Redaren skall se till att anteckningar om tjänstgöringen ombord förs in i sjömannens sjöfartsbok.

Redaren och befälhavaren är skyldiga att på begäran hålla sjömansrulla och andra handlingar rörande bemanningen ombord tillgängliga för Transportstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet som förordnats med stöd av fartygssäkerhetslagen (2003:364).

SFS 2008:1365

Sjöfartsbok

Sjöfartsbok utfärdas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sjöfartsbok skall utfärdas för den som visar att han skall tjänstgöra i befattning ombord på fartyg. Sjömannen skall vara personligen närvarande när sjöfartsbok utfärdas för honom eller när boken utlämnas till honom.

I sjöfartsboken skall finnas identifieringsuppgifter rörande sjömannen och uppgifter om dennes behörighet.

I sjöfartsboken skall också fortlöpande göras anteckningar om innehavarens tjänstgöring på olika fartyg.

Sjöfartsboken är giltig i tio år efter utfärdandet.

Hälsoundersökning av sjömän

Sjömän ska genomgå regelbundna läkarundersökningar. Efter en undersökning ska läkaren utfärda ett särskilt intyg (läkarintyg).

Läkarintyg för sjömän som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (omarbetning)1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU2) , får endast utfärdas till den som har ansökt om ett sådant intyg efter det att han eller hon fyllt 16 år.

1)

EUT L 323, 3.12.2008, s. 33 (Celex 32008L0106).

2)

EUT L 343, 14.12.2012, s. 78 (Celex 32012L0035).

För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersökningen begränsas till syn- och hörselförmåga.

SFS 2014:360

Läkarintyget gäller i högst två år eller, om sjömannen vid undersökningen inte fyllt 18 år, i högst ett år. Läkarintyg som avser enbart syn- och hörselförmåga får dock gälla i fyra år.

Om intygets giltighetstid löper ut när fartyget är till sjöss, fortsätter intyget ändå att gälla till dess att fartyget anlöper nästa hamn där det finns läkare med behörighet att utfärda intyg. Tiden från det att giltighetstiden löpte ut och till dess att ett nytt läkarintyg utfärdas får dock inte överstiga tre månader. Befälhavaren ska se till att sjömannen blir läkarundersökt i första hamn där så kan ske.

SFS 2013:697

Har en sjömans hälsotillstånd påtagligt försämrats under läkarintygets giltighetstid får redaren eller befälhavaren begära att sjömannen skall förete ett nytt läkarintyg innan befattningen tillträds.

Om det finns särskilda skäl till det, får Transportstyrelsen besluta att en sjöman skall genomgå ny läkarundersökning. Visar denna att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämplig för sin befattning eller sjömansyrket får Transportstyrelsen efter samråd med socialstyrelsen förklara att ett redan utfärdat läkarintyg inte skall gälla vid tillämpningen av 7 §. Transportstyrelsen får meddela sådan förklaring också om sjömannen inte efterkommer beslutet att han skall genomgå läkarundersökning.

SFS 2008:1365

Sjömannens arbetsgivare skall bekosta läkarundersökningar enligt denna lag.

SFS 2002:455

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om läkarundersökning av sjömän och om läkarintyg.

Sjömansregistret

Transportstyrelsen skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över sjömän och handelsfartyg där sjömän tjänstgör (sjömansregistret).

SFS 2008:1365

Sjömansregistret skall innehålla uppgifter om de enskilda sjömännens identitet och kvalifikationer samt om fartygen. Sjömannens tidigare och pågående tjänstgöring på fartyg skall kunna utläsas. Kontroll av fartygets bemanning skall kunna göras med hjälp av uppgifterna i sjömansregistret.

Rätt att få uppgifter ur sjömansregistret om statusen på behörighetsbevis, intyg om erkännande, dispenser och certifikat har på begäran

 1. en medlemsstat i EU eller en stat som har tillträtt den internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen) när det gäller uppgifter som den staten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt direktiv 2008/106/EG eller STCW-konventionen,

 2. ett fartygs ägare eller redare när det gäller uppgifter för att kontrollera utbildningen eller behörigheten hos sjömän som är anställda av ägaren eller redaren eller som någon av dem avser att anställa,

 3. fackliga organisationer,

 4. utbildningsanordnare,

 5. bemanningsföretag, och

 6. Kustbevakningen och Sjöfartsverket.

SFS 2014:360

Transportstyrelsen får medge direktåtkomst till den som har rätt att få uppgifter enligt 23 a § för sådana uppgifter som avses i den paragrafen.

SFS 2014:360

Utöver vad som annars har föreskrivits om skyldighet att lämna uppgifter till sjömansregistret skall redaren och befälhavaren på begäran av Transportstyrelsen till registret lämna sådana uppgifter om anställda sjömän som är av betydelse för registreringen.

SFS 2008:1365

Sjömannen skrivs in i sjömansregistret när sjöfartsbok utfärdas för honom eller när tjänstgöringsbesked för honom första gången kommer in till registret.

Övriga bestämmelser

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Har beslut i frågor som avses i denna lag meddelats av en myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet får beslutet överklagas hos Transportstyrelsen genom besvär. Har beslutet meddelats av Transportstyrelsen eller av någon annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet får det överklagas hos regeringen genom besvär.

Beslut i frågor som avses i lagen gäller omedelbart om inte annat föreskrivs i beslutet eller, om beslutet överklagats, den högre myndigheten förordnar annorlunda.

SFS 2008:1365

Om den som fått ett medgivande enligt 4 § eller fartygets befälhavare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter föreskriven underrättelseskyldighet eller något villkor i medgivandet, döms han till böter.

SFS 1989:993

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 9–14 §§ eller 24 § döms till böter.

I mål om ansvar för brott enligt denna lag skall 21 kap. 1 och 8 §§ sjölagen (1994:1009) tillämpas.

SFS 1995:1086

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1559

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:929

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

(Lagen 1983:929 har enligt förordning 1984:827 trätt i kraft d. 1 jan. 1985.)

SFS 1988:55

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1989:993
SFS 1994:1024

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:1124 har enligt förordning 1994:1139 trätt i kraft d. 1 okt. 1994.)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1990.

SFS 1995:1086

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1996:1086 har enligt förordning 1996:11 trätt i kraft d. 30 maj 1996.)

SFS 2002:455

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2002.

SFS 2003:371

Denna lag träder i kraft d. 21 juli 2003.

SFS 2007:94

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2008:1365

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1559

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:94

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2012:94 träder enligt F 2013:697 i kraft d. 20 aug. 2013.)

SFS 2013:697

(Utkom d. 16 juli 2013.)

SFS 2014:360

Denna lag träder i kraft d. 3 juli 2014.

SFS 2018:1087

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.