Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Sjöförklaringskungörelse (1967:294)

Sjöförklaringskungörelsen

Rubriken har denna lydelse enl. F 1990:719.

Utfärdad den 25 maj 1967

[har upphävts genom förordning (1990:719).]

SFS 1990:719

Beträffande statsfartyg, som brukas uteslutande för statsändamål och icke för affärsdrift, förordnar Transportstyrelsen om sjöförklaring enligt 18 kap. 7 § sjölagen (1994:1009) i samråd med den myndighet under vars förvaltning fartyget hör.

SFS 2008:1222

Om rättsläkares och annan i allmän tjänst anställd läkares skyldighet att biträda domstol, som håller sjöförklaring, gäller särskilda bestämmelser.

SFS 1975:934

Äger sjöförklaring rum i annan hamn än den där händelsen inträffat eller, om händelsen inträffat till sjöss, annan hamn än den första till vilken fartyget eller befälhavaren därefter anlänt, skall anledningen därtill utrönas vid sjöförklaringen.

Hålles sjöförklaring enligt 18 kap. 9 § andra stycket sjölagen (1994:1009) i annan ort än den där fartyget befinner sig, skall anledningen därtill antecknas i protokollet. Fartygets uppehållsort skall alltid antecknas.

Beslut med stöd av 18 kap. 9 § tredje stycket och 18 kap. 16 § sjölagen att sjöförklaring skall äga rum i viss ort utom riket meddelar Transportstyrelsen i samråd med utrikesdepartementet.

SFS 2008:1222

Behörig sjöförklaringsdomstol är, även om annan sådan domstol är närmast, för hamn på Gotland Stockholms tingsrätt, för hamn i norra Bohuslän Göteborgs tingsrätt och för hamn vid Vänern Värmlands tingsrätt.

Till person som enligt 18 kap. 10 § femte stycket sjölagen (1994:1009) biträder konsul vid sjöförklaring utgår av allmänna medel ersättning för resa och uppehälle enligt utlandsresereglementet (1953:666). Reseersättning utgår enligt reseklass B. Vidare utgår av allmänna medel skäligt arvode. Arvodet bestäms efter vad som är brukligt i orten för uppdrag av liknande slag. Det får dock ej överstiga vad som för varje förrättningsdag motsvarar tre gånger beloppet av helt traktamente. Beloppet betalas ut av konsuln.

SFS 2004:1215

Formulär till anmälan om sjöförklaring enligt 18 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) tillhandahålls genom Transportstyrelsens försorg.

I mån av behov utfärdar Transportstyrelsen för hamnar inom riket anvisning om vilken sjöförklaringsdomstol som är närmast.

Genom utrikesdepartementets försorg tillkännages vilka konsuler som enligt 18 kap. 10 § femte stycket sjölagen bemyndigats hålla sjöförklaring.

SFS 2008:1222

Om det fordras för att fartyg ej onödigtvis skall uppehållas, hålles sjöförklaring även söndag eller annan arbetsfri dag.

Medför anstånd med sjöförklaring enligt 18 kap. 13 § första stycket sjölagen (1994:1009) att förrättningen icke kommer att hållas av den domstol som beviljat anståndet, skall domstolen genast underrätta Transportstyrelsen. Beviljas anståndet av konsul, har denne motsvarande underrättelseskyldighet.

SFS 2008:1222

Dagbok, kladd till dagbok och, såvitt det är möjligt, på teknisk väg gjord uppteckning rörande fartygets navigering och gången av dess maskineri samt andra sådana handlingar skall i de delar som framlagts vid sjöförklaringen fogas vid protokollet. Detsamma gäller befälhavarerapport enligt 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009) eller, om sådan rapport ej avgivits, den motsvarande skriftliga redogörelse för händelsen som kan föreligga i ärendet.

Om hinder ej möter, skall behövlig utredning om iakttagelser på fartyget och platsen för händelsen samt om föremål som granskats säkerställas genom fotografering eller på liknande sätt. Utredningen fogas vid protokollet.

SFS 1995:172

Utsaga enligt 18 kap. 15 § sjölagen (1994:1009) upptages genom stenografi eller på fonetisk väg, om det lämpligen kan ske. Stenogram eller fonogram över utsaga skall i vanlig skrift återges i eller fogas vid protokollet.

Annan än befälhavaren eller medlem av besättningen äger för inställelse till förhör vid sjöförklaring inför konsul erhålla ersättning av allmänna medel för nödvändiga kostnader till resa och uppehälle samt för tidsspillan. Kostnad för resa och uppehälle ersättes enligt rese- och traktamentsklass B i utlandsresereglementet. Ersättning för tidsspillan utgår, om det kan antagas att den som höres går miste om inkomst eller på annat sätt lider ekonomisk förlust. Sådan ersättning får ej överstiga vad som för varje dag motsvarar beloppet av helt traktamente. Ersättning för inställelse betalas ut av konsuln och stannar på statsverket.

SFS 1995:172

När domstol hållit sjöförklaring, skall avskrift av protokollet snarast möjligt ställas till Transportstyrelsen. Har sjöförklaringen hållits för utländskt fartyg enligt 18 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009), skall avskrift av protokollet dessutom sändas, för danskt fartyg till det danska handelsministeriet, för finskt fartyg till den finska sjöfartsstyrelsen, för norskt fartyg till det norska sjöfartsdirektoratet och för annat fartyg till utrikesdepartementet, som tillser att avskriften överlämnas till vederbörande myndighet i fartygets hemland. Har sjöförklaring för norskt fartyg angått händelse som medfört ombordanställds död, sändes avskrift i två exemplar.

När konsul hållit sjöförklaring för svenskt fartyg, skall han snarast möjligt sända två avskrifter av protokollet jämte filmer till tagna fotografier till utrikesdepartementet, som överlämnar den ena avskriften och filmerna till Transportstyrelsen. Har han hållit sjöförklaring för danskt, finskt eller norskt fartyg, skall han snarast möjligt sända avskrift av protokollet jämte filmer till tagna fotografier antingen till utlandsmyndighet för fartygets hemland eller, i fråga om danskt eller finskt fartyg, till utrikesministeriet i fartygets hemland och, i fråga om norskt fartyg, till det norska utrikesdepartementet. Har sjöförklaring för norskt fartyg angått händelse som medfört ombordanställds död, sändes avskrift i två exemplar.

Överlämnas till svensk utlandsmyndighet protokoll över sjöförklaring för svenskt fartyg inför dansk, finsk eller norsk konsul, skall myndigheten ofördröjligen ombesörja att protokollet tillställes Transportstyrelsen.

SFS 2008:1222

Får konsul kännedom om att annan utländsk myndighet än dansk, finsk eller norsk domstol eller konsul verkställt eller kommer att verkställa utredning för svenskt fartyg angående sjöolycka eller annan händelse som avses i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009), skall konsuln ofördröjligen underrätta Transportstyrelsen. När utredningen slutförts, skall konsuln såvitt det är möjligt ombesörja att avskrift av utredningshandlingarna tillställes Transportstyrelsen.

SFS 2008:1222

Om Transportstyrelsen enligt 18 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) förordnar att sjöförklaring ska äga rum för utländskt fartyg, ska styrelsen genast underrätta Polismyndigheten och Tullverket. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den hamn där fartyget befinner sig.

Polismyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att hindra fartyget att avgå innan sjöförklaringen hållits. Transportstyrelsen och Tullverket får inte vidta någon åtgärd som främjar fartygets avgång innan sjöförklaringen hållits.

SFS 2014:1112

Sjöförklaring enligt 18 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) behöver inte äga rum i fall då statens haverikommission undersöker eller skall undersöka händelsen enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

I fall som avses i första stycket får Transportstyrelsen inte förordna om sjöförklaring enligt 18 kap. 7 § första stycket, 18 kap. 13 § tredje stycket, 18 kap. 16 § eller 18 kap. 18 § andra stycket sjölagen, om de omständigheter som skall utredas uteslutande avser sjösäkerheten.

SFS 2008:1222

[har upphävts genom förordning (1990:719).]

SFS 1990:719

[har upphävts genom förordning (1990:719).]

SFS 1990:719

[har upphävts genom förordning (1990:719).]

SFS 1990:719

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:294

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1967.

Genom kungörelsen upphäves

kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 174) ang. ersättning åt särskild ledamot i underrätt vid upptagande av sjöförklaring eller sjöförhör samt

kungörelsen den 30 april 1954 (nr 289) ang. ersättning åt sakkunnig vid sjöförhör utom riket.

SFS 1975:934

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1990:719

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1995:172

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1995.

SFS 1999:471

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2004:1215

Denna förordning träder i kraft d. 7 febr. 2005.

SFS 2008:1222

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1112

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.