Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordningen

Omtryckt i SFS 1997:713

Körning på barmark

1 §

När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 § första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas

 1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende,

 2. av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning och

 3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst.

Fordonen får användas av alla dem som utför

 1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar,

 2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar,

 3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall,

 4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av renar och vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående märkning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra dagligvaror i direkt samband med renskötseln,

 5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg samt vid arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för vilket hägnet är avsett och

 6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Fordonen får därutöver användas

 1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för motorfordonstrafik och

 2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden.

SFS 2003:792

2 §

Särskild försiktighet skall iakttas vid barmarkskörning på kalfjäll för att motverka skador på naturmiljön, undvika buller samt andra störningar av betydelse.

SFS 1997:713

3 §

Fordon får trots 1 § första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) ställas upp eller parkeras i anslutning till väg.

SFS 1997:713

Körning i skogsföryngringar och på jordbruksmark

Rubriken införd g. SFS1997-0713

4 §

Förbudet i 1 § första stycket 2 terrängkörningslagen (1975:1313) gäller körning på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Förbudet gäller inte i fall som avses i 1 § första stycket 1–3 denna förordning.

SFS 1997:713

5 §

Motordrivna fordon får trots 1 § första stycket 3 terrängkörningslagen (1975:1313) användas i fall som avses i 1 § första stycket 1–3 denna förordning.

SFS 1997:713

5 a §

betecknas numera 17 § genom

SFS 1997:713

Körning i fjällområden

Rubriken har denna placering enl. SFS1997-0713

6 §

Förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller inom de fjällområden i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som anges i bilaga 1–16 till denna förordning. Dessa områden benämns regleringsområden och klassificeras A–C.

Klassificeringen A–C görs med utgångspunkt i terrängkörning på snötäckt mark enligt följande:

A – utgörs av områden utan allmänna skoterleder och med mycket starka begränsningar för körning med terrängskoter,

B – utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka begränsningar för körning med terrängskoter och

C – utgörs av områden som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med begränsningar för körning med terrängskoter.

En närmare beskrivning av områdenas avgränsning och föreskrifter för områdena finns tillgängliga hos länsstyrelsen. Endast skoterleder som är allmänna får finnas inom regleringsområdena, om inte undantag från förbudet i ett enskilt fall medges enligt 12 §.

SFS 1997:713

7 §

Motordrivna fordon får trots 6 § användas i jordbruk eller skogsbruk. Sådana fordon får även användas av den som är fast bosatt inom området för körning närmaste väg mellan bostaden inom området och regleringsområdesgräns.

Terrängskoter får trots 6 § användas för körning på allmän skoterled och av den som är fast bosatt inom området för körning närmaste väg mellan bostaden och allmän skoterled eller regleringsområdesgräns.

Förutom undantagen enligt första stycket gäller undantag enligt 1 § första stycket, andra stycket 1–5 och tredje stycket 1.

SFS 1997:713

Allmän skoterled

Rubriken införd g. SFS1997-0713

8 §

En allmän skoterled är en markerad vinterled där terrängskotrar enligt särskild utmärkning får framföras när marken är snötäckt. En länsstyrelse eller en kommun svarar för skoterledhållningen på en sådan led.

När en allmän skoterled skall anläggas skall leden ges ett sådant läge och utförande att körning på leden kan ske på ett säkert och i övrigt tillfredsställande sätt med hänsyn till såväl omgivningen som de som färdas på leden.

Den myndighet eller kommun som svarar för skoterledhållningen får föreskriva vilken typ av terrängmotorfordon eller terrängsläp som får framföras på leden.

SFS 2002:929

9 §

En allmän skoterled skall förses med särskild markering som anger att den är en allmän skoterled.

I de fall körning utanför en allmän skoterled inte är tillåten skall leden vara utmärkt med påbudsmärke D9, påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp,enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur särskild markering av allmän skoterled skall ske.

SFS 2007:95

10 §

Inom områden med förbud enligt 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) får länsstyrelsen besluta om en allmän skoterled.

Inom övriga områden får länsstyrelsen eller kommunen besluta såväl om en skoterled skall vara allmän som om en sådan led skall dras in.

För beslut om allmän skoterled krävs medgivande av berörd markägare.

SFS 1997:713

11 §

Länsstyrelsen eller kommunen svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled.

Skoterledhållning innebär att anlägga en allmän skoterled och i förekommande fall andra anläggningar för skotertrafik i anslutning till leden samt att ansvara för driften av leden och anläggningarna. Vid skoterledhållning skall tillbörlig hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

En allmän skoterled skall genom underhåll och övriga åtgärder hållas i ett säkert och i övrigt tillfredsställande skick med hänsyn till såväl omgivningen som dem som färdas på den. Dessa åtgärder räknas som drift av leden.

SFS 1997:713

Övriga bestämmelser om undantag från 1 § terrängkörningslagen (1975:1313)

Rubriken införd g. SFS1997-0713

12 §

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om ytterligare undantag eller besluta om undantag i enskilda fall från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313).

För de regleringsområden som anges i 6 § och klassificeras A, får länsstyrelsen medge undantag från förbudet endast om det finns synnerliga skäl.

SFS 1997:713

13 §

Den som medgetts undantag från förbud som meddelats med stöd av 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) är skyldig att inom det område där undantaget gäller på uppmaning av en naturvårdsvakt eller en polisman visa upp beslutet eller på annat sätt visa att undantag har medgetts.

SFS 2014:1237

14 §

Innan länsstyrelsen beslutar om undantag från förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) för allmän skoterled eller anläggning för sådan led skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket.

SFS 1998:1288

Föreskrifter enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313)

Rubriken införd g. SFS1997-0713

15 §

En kommun får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i kommunen och får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska snarast skickas till länsstyrelsen.

SFS 2018:1609

16 §

Länsstyrelsen får, efter att ha gett de berörda kommunerna tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden som omfattar mer än en kommun och får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska snarast skickas till de berörda kommunerna.

SFS 2018:1609

Gemensamma bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1997-0713

17 §

Naturvårdsvakt som avses i 3 a § terrängkörningslagen (1975:1313) förordnas av länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten har sin hemvist.

Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras utrustning.

SFS 2014:1237

18 §

I fråga om körning i terräng med fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser.

SFS 2003:792

19 §

Trafikregler för terräng finns i terrängtrafikförordningen (1998:1276).

SFS 1998:1316

20 §

Om förbud mot trafik med motordrivet fordon inom nationalpark finns bestämmelser i reglementen för nationalparker.

SFS 1997:713

21 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av terrängkörningslagen (1975:1313) meddelas av Naturvårdsverket.

SFS 1998:1288

21 a §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om utmärkning av sådana förhållanden som rör den som färdas i terräng som inte kan märkas ut med vägmärke.

SFS 2007:95

21 b §

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).

SFS 2018:552

Överklagande

Rubriken införd g. SFS1997-0713

22 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:940

23 §

Naturvårdsverket får föra talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna förordning. Sådan talan är inte inskränkt till viss tid.

När ett beslut enligt 12 § andra stycket meddelas skall en kopia av beslutet snarast sändas till Naturvårdsverket. Sådant beslut skall överklagas inom tre veckor från det att Naturvårdsverket fått del av beslutet.

Ett beslut att inrätta en allmän skoterled får överklagas till regeringen. Naturvårdsverket får överklaga ett sådant beslut för att ta till vara allmänna intressen.

SFS 1999:765

24 §

Beslut enligt 15 § och 16 §§ får överklagas till regeringen.

SFS 2018:1609

Bilaga 1

Regleringsområde Transtrandsfjällen

Dalarnas län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594A.gif

SFS 1997:713

Bilaga 2

Regleringsområde Långfjället – Rogen

Dalarnas och Jämtlands län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594B.gif

SFS 1997:713

Bilaga 3

Regleringsområde Sylarna–Helags–Oviksfjällen

Jämtlands län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594C.gif

SFS 1997:713

Bilaga 4

Regleringsområde Skäckerfjällen

Jämtlands län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594D.gif

SFS 1997:713

Bilaga 5

Regleringsområde Burvattnet

Jämtlands län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594E.gif

SFS 1997:713

Bilaga 6

Regleringsområde Hotagen

Jämtlands län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594F.gif

SFS 1997:713

Bilaga 7

Regleringsområde Frostviken

Jämtlands och Västerbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594G.gif

SFS 1997:713

Bilaga 8

Regleringsområde Ransaren

Västerbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594H.gif

SFS 1997:713

Bilaga 9

Regleringsområde Artfjället

Västerbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594I.gif

SFS 1997:713

Bilaga 10

Regleringsområde Vindeln–Laisfjällen

Västerbottens och Norbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594J.gif

SFS 1997:713

Bilaga 11

Regleringsområde Mavas–Miekak

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594K.gif

SFS 1997:713

Bilaga 12

Regleringsområde Sulitelma

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594L.gif

SFS 1997:713

Bilaga 13

Regleringsområde Tjuoltadalen

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594M.gif

SFS 1997:713

Bilaga 14

Regleringsområde Sjaunja

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594N.gif

SFS 1997:713

Bilaga 15

Regleringsområde Kebnekaise

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594O.gif

SFS 1997:713

Bilaga 16

Regleringsområde Torneträsk–Råstojaure

Norrbottens län

”Område där förbud som avses i 1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) gäller”.

 SFS1978-0594.SFS1978594P.gif

SFS 1997:713

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:594

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1979. Lokal trafikföreskrift som före ikraftträdandet av denna förordning har meddelats enligt 57 § tredje stycket terrängtrafikkungörelsen (1972:594) skall anses meddelad med stöd av denna förordning och äga fortsatt giltighet i den mån länsstyrelsen ej förordnar annat.

SFS 1991:1103

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1991. I fråga om överklagande av beslut som avses i 10 § gäller äldre föreskrifter, om beslutet meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1993:37

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1993.

SFS 1994:678

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:1254

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:713

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997. Bestämmelser eller beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande. Förordnanden om undantag från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) skall omprövas med tillämpning av denna förordning före den 1 november 1998. Har omprövning inte skett innan dess, upphör förordnandet att gälla. Körning på snötäckt mark inom de områden som tidigare inte omfattats av 1 § terrängkörningslagen får fram till den 1 november 1998 ske på led där sådan körning genom beslut tillåts av länsstyrelsen. Beslut om sådant tillstånd skall i fråga om överklagande anses som undantag enligt 12 § denna förordning. Tillstånd för körning i områden som klassificeras A får endast ges om det finns synnerliga skäl.

SFS 1997:964

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:1172

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1288

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1316

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 1999:765

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1999.

SFS 2002:929

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:792

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2007:95

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2012:650

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2014:1237

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:1043

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:33

Denna förordning träder i kraft d. 8 febr. 2018.

SFS 2018:552

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:940

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1609

Denna förordning träder i kraft d. 19 nov. 2018.