Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

Vägtrafikförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:797.

Utfärdad: 1995-01-26

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om fordon och trafik med fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning eller höjd beredskap.

SFS 2003:797

2 §

I denna förordning avses med

  • räddningsinsatser under höjd beredskap: den verksamhet som den kommunala organisationen för räddningstjänst bedriver under höjd beredskap,

  • utbildning:övning och annan utbildning av den kommunala organisationen för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Andra beteckningar i denna förordning har samma betydelse som motsvarande beteckning i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2003:797

3 §

Om någon med stöd av denna förordning åsidosätter en bestämmelse i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594), trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2009:211), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa författningar eller lokal trafikföreskrift, ska den särskilda omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som behövs för att förhindra trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för övrig trafik.

SFS 2009:214

4 §

Lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:780) om biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av bilar eller terrängmotorfordon till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen eller kommunen vid utbildning av den kommunala organisationen för räddningstjänst. Detsamma gäller tillhandahållande av bil och förare mot ersättning.

SFS 2008:1119

5 §

[Upphävd g. F (2001:660).]

SFS 2001:660

Trafikregler

6 §

Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst vid räddningsinsatser under höjd beredskap köras, stannas eller parkeras på ett sådant sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Vid utbildning får fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst köras, stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7–11 §, 17 § sjätte stycket, 25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27, 29, 47–49, 53–55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § första stycket, 77 §, 82 § första stycket eller 83 § trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter, om det är nödvändigt för att utbildningen skall kunna genomföras.

SFS 2003:797

7 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Naturvårdsverket meddela föreskrifter om körning i terräng med fordon som används under utbildning.

SFS 2008:1119

8 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Transportstyrelsen fastställa den högsta hastighet som i stället för vad som anges i 4 kap. 20 § första och andra styckena och 21 § trafikförordningen (1998:1276) ska gälla för färd med fordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap.

SFS 2008:1119

9 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att fordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap eller utbildning får

  1. föras med högre vikt än den totalvikt som är tillåten enligt 4 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276), och

  2. föras på en väg som inte är enskild med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet enligt 4 kap. 1114 §§ trafikförordningen eller enligt lokala trafikföreskrifter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får också efter att ha hört Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att det till ett motordrivet fordon får kopplas fler fordon eller fordon med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt än vad som är tillåtet enligt 4 kap. 2 § trafikförordningen.

SFS 2020:889

10 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Transportstyrelsen föreskriva sådant undantag från 4 kap. 9 § första stycket eller 10 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) som behövs för den verksamhet som bedrivs av den kommunala organisationen för räddningstjänst.

SFS 2008:1119

11 §

Trots bestämmelsen i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter får sådant motordrivet fordon eller till detta kopplat fordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap köras på vägar som inte är enskilda även om fordonets last skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, med lasten inräknad, överstiger 260 centimeter.

SFS 1998:1285

12 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av 6 och 11 §§ får meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1119

Lokala trafikföreskrifter m. m.

13 §

Länsstyrelsen får utfärda de särskilda föreskrifter som föranleds av utbildningsverksamheten. Föreskrifterna kan avse en viss övning eller utbildningsverksamhet under viss tid och avse vissa vägar eller visst område.

14 §

Kommunen får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap. Föreskrifterna får inte meddelas i strid mot lokala trafikföreskrifter som har meddelats av Försvarsmakten.

I fråga om föreskrifter för en enskild väg som inte i större utsträckning används av allmänheten för trafik gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen.

Kommunen skall underrätta länsstyrelsen om föreskrifterna. Om dessa skall avse trafik under längre tid eller annars i större omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskrifterna meddelas.

SFS 1998:1285

15 §

Lokala trafikföreskrifter enligt 14 § skall utmärkas med vägmärken eller ges till känna på annat lämpligt sätt. Föreskrifter som avses i 14 § tredje stycket andra meningen skall genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författningssamling.

16 §

Särskilda trafikanvisningsmärken för den kommunala organisationen för räddningstjänst får sättas upp vid vägar som inte är enskilda, om det behövs för att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap eller utbildning. Bestämmelser om sådana märken får meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1119

Fordonens beskaffenhet och utrustning

17 §

[Upphävd g. F (2002:939).]

SFS 2002:939

18 §

Släpfordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap och utbildning ska vara försedda med särskilda skyltar. Närmare föreskrifter om utformningen av skyltarna får meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter samråd med Försvarsmakten.

SFS 2008:1119

Behörighet att föra motorfordon

19 §

Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att köra tung lastbil, buss eller släpfordon får sådant fordon, när det används av den kommunala organisationen för räddningstjänst, köras av den som har körkort med behörigheten B, om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap.

SFS 2003:797

Ansvarsbestämmelser

20 §

I fråga om fordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare av fordon i avgasreningslagen (2011:318), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, trafikförordningen (1998:1276) och fordonsförordningen (2009:211) beträffande den räddningsledare eller verkskyddschef som utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats honom eller henne

I fråga om fordon som används vid utbildning ska första stycket tillämpas på den som utsetts till utbildningsledare.

Om en befattningshavare som avses i första eller andra stycket har gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse och en förseelse ändå sker på grund av åtgärder eller vållande av en överordnad, ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare i stället tillämpas på den överordnade.

SFS 2019:386

Överklagande

21 §

Beslut i frågor som avses i 14 § får överklagas hos länsstyrelsen. Även Transportstyrelsen får överklaga sådana beslut. Överklagande av Transportstyrelsen är inte inskränkt till viss tid.

SFS 2008:1119

22 §

Beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut får inte överklagas.

SFS 2008:1119

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:137

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Genom förordningen upphävs vägtrafikkungörelsen (1974:98) för civilförsvaret.

3. Om det i en förordning eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom bestämmelser i denna förordning, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

4. En hänvisning i denna förordning till bestämmelser i fordonskungörelsen (1972:595), bilregisterkungörelsen (1972:599) eller vägtrafikkungörelsen (1972:603) skall i stället avse motsvarande äldre bestämmelser i den mån dessa gäller på grund av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

SFS 1998:992

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1285

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

2. En hänvisning i denna förordning till bestämmelser i fordonskungörelsen (1972:595), bilregisterkungörelsen (1972:599) eller trafikförordningen (1998:1276) skall i stället avse motsvarande äldre bestämmelser i den mån dessa gäller på grund av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

SFS 1998:1308

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2001:660

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:1092

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:939

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2008:1119

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:214

Denna förordning träder i kraft d. 29 april 2009.

SFS 2011:347

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2019:386

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:889

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan 2021.