Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter

Vattenskoterförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. F 2004:607.

1 §

Med vattenskoter avses i denna förordning en farkost vars längd understiger fyra meter och som

  1. har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och

  2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

SFS 2004:607

2 §

Vattenskotrar får användas endast i allmän farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket.

SFS 2004:607

3 §

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för

  1. vattenområde som är så starkt påverkat av annan mänsklig verksamhet att tillkommande buller och andra störningar från vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för allmänheten eller miljön,

  2. vattenområde utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde och som har ringa värde för natur- och kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet, fritidsfisket eller yrkesfisket, och

  3. annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar och inte heller medför risk för skador eller störningar av betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoteranvändning, om det behövs för att sådana olägenheter eller skaderisker som avses i första stycket 3 inte skall uppkomma, samt om körning till och från allmän farled.

I 4 a § finns särskilda bestämmelser för tävling eller uppvisning.

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyltning av sådana områden som avses i första stycket.

Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt hålla information tillgänglig för allmänheten om var vattenskotrar får användas.

SFS 2004:607

3 a §

Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden än de som avses i 2 §.

SFS 2008:1284

3 b §

Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

SFS 2004:607

3 c §

En vattenskoter får framföras endast av den som har fyllt femton år.

SFS 2019:209

3 d §

Transportstyrelsen får, när det gäller personer som har licens från ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet, i det enskilda fallet ge dispens från 3 c § för

  1. deltagande i tävlingar som ett sådant förbund ansvarar för, och

  2. träning inför sådana tävlingar.

En dispens får förenas med villkor.

SFS 2019:209

4 §

Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning av vattenskoter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och berörda kommuner i den omfattning som behövs.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Polismyndigheten om de föreskrifter som meddelats.

SFS 2014:1238

4 a §

Länsstyrelsen får efter samråd med kommunen och Polismyndigheten medge att vattenskotrar får användas tillfälligt för tävling eller uppvisning utanför vattenområden som avses i 3 §.

SFS 2014:1238

4 b §

Av 2 kap. 2 § andra stycket sjötrafikförordningen (1986:300) följer att länsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor om begränsningar och förbud att använda ett vattenområde för trafik med fartyg i samband med tävlingsverksamhet eller motsvarande.

SFS 1996:318

5 §

Den som framför en vattenskoter i strid mot 2 §, 3 b § eller föreskrifter meddelade med stöd av 3 § döms till penningböter.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller annan lag.

SFS 2004:607

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut.

SFS 2018:958

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1053

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1996:318

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1996.

SFS 1998:1291

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2004:607

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2004.

SFS 2008:1284

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:623

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2014:1238

Denna förordning träder i kraft d 1 jan. 2015.

SFS 2018:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:209

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.