Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordningen

Utkom från trycket den 15 maj 2012
utfärdad den 3 maj 2012.

Allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt yrkestrafiklagen (2012:210).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

SFS 2019:400

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som uteslutande bedriver

 1. transporter med utryckningsfordon,

 2. transporter av döda,

 3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,

 4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är skyldig att tillhandahålla,

 5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är särskilt inrättade för detta ändamål,

 6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter, eller

 7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska heller inte tillämpas på företag som bedriver transporter av sällskapsdjur, med undantag av hästar, om

 1. transporten utförs i samband med ett omhändertagande enligt djurskyddslagen (2018:1192) eller lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och

 2. transporten utförs med lätt lastbil eller personbil med en högsta tillåten vikt om 3,5 ton.

Andra stycket gäller endast om transporterna inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet.

SFS 2021:1305

SFS 2021:1305

Behörig myndighet

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Trafikverket utformar och anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter.

SFS 2022:1480

Frågor om avstängning enligt 5 § prövas av Trafikverket.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart.

Förutv. 6 § upphävd g. F 2022:473.

SFS 2022:1480

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ansökan

En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även en utredning om gott anseende ges in.

Tillståndsprövning

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Undantag från examensprov i yrkeskunnande

Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten att avlägga examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7 eller 9 första stycket i förordning (EG) nr 1071/2009.

SFS 2021:1305

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska innehålla

 1. tillståndshavarens namn, postadress, personnummer eller organisationsnummer,

 2. adress till företagets driftscentrum, om annan än postadressen,

 3. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och

 4. uppgift om huruvida tillståndet begränsats till en viss tid.

Beslutet ska också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § och 4 kap. 2, 6 och 8 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

SFS 2022:473

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om en verkställande direktör eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket, 3 § eller 5 a § yrkestrafiklagen (2012:210) byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

SFS 2022:473

Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan i 1–3 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Internationella vägtransporter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1305

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om transporttillstånd.

Ett företag som utför transporter som avses i 3 kap. 2 eller 4 § yrkestrafiklagen (2012:210) ska säkerställa att ett sådant bevis om tillstånd som avses i 3 kap. 3 eller 5 § samma lag medförs i fordonet under färd och att det visas upp för en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman som begär det.

SFS 2022:473

SFS 2021:1305

SFS 2021:1305

Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig trafik

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 10 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen. Fordonet får inte användas i yrkesmässig trafik förrän en anmälan, som uppfyller kraven i 3 §, har kommit in till Transportstyrelsen.

Om anmälan avser ett fordon som är registrerat i utlandet, får det användas först när Transportstyrelsen i vägtrafikregistret har registrerat att tillståndshavaren använder fordonet i yrkesmässig trafik.

SFS 2021:1305

En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att fordonet innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllt, om en utökning sker av antalet fordon som ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Om anmälan avser ett fordon som är registrerat i utlandet, ska tillståndshavaren visa att det finns särskilda skäl att använda fordonet i yrkesmässig trafik. Utöver det som följer av första stycket ska ett utländskt registreringsbevis och handlingar som styrker att fordonet uppfyller motsvarande krav som ställs i 4 § på fordon registrerade i vägtrafikregistret ges in.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.

SFS 2021:1305

Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, fordonsförordningen (2009:211) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det.

SFS 2021:1305

Om en utökning sker av det antal motordrivna fordon som tillståndshavaren ska använda, ska det prövas att de ekonomiska förutsättningarna enligt 2 kap. 5 b § yrkestrafiklagen (2012:210) är uppfyllda. En prövning ska också göras av kravet på gott anseende enligt artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009 och av viljan och förmågan att uppfylla skyldigheterna mot det allmänna enligt 2 kap. 5 a § yrkestrafiklagen, om inte en sådan prövning nyligen har gjorts eller av andra skäl framstår som obehövlig.

SFS 2022:473

Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, ska tillståndshavaren anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

Om ett utlandsregistrerat fordon som anmälts enligt 2 § innehas med nyttjanderätt, får fordonet användas av tillståndshavaren endast om

 1. det uteslutande står till tillståndshavarens förfogande,

 2. det körs av anställda hos tillståndshavaren eller av tillståndshavaren själv om denne är en fysisk person, och

 3. nyttjanderättsavtalet inte är förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

I fordonet ska följande handlingar medföras:

 1. nyttjanderättsavtalet eller en kopia av avtalet, eller en del av avtalet, med uppgifter om

  1. fordonets registreringsnummer,

  2. ägaren av fordonet,

  3. vem som har nyttjanderätt, och

  4. avtalets start- och slutdatum, och

 2. förarens anställningsavtal eller liknande handling med uppgift om att föraren har en pågående anställning hos tillståndshavaren, om den som kör fordonet inte är tillståndshavaren själv.

SFS 2021:1305

En tillståndshavare ska senast den 31 mars varje år skriftligen anmäla till Transportstyrelsen hur många anställda som företaget hade vid utgången av föregående år. Av anmälan ska det framgå hur många av de anställda som är förare som normalt är stationerade i Sverige.

SFS 2021:1305

En tillståndshavare ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att kunna kontrollera att tillståndshavaren fortlöpande uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009.

SFS 2021:1305

Underrättelseskyldighet

En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.

SFS 2014:1285

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

 1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,

 2. någon som har transporttillstånd,

 3. någon som utför cabotagetrafik,

 4. en trafikansvarig,

 5. en verkställande direktör eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller

 6. förare av yrkesmässig trafik och brottet har begåtts i samband med utövandet av den trafiken.

SFS 2022:473

En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för att ifrågasätta om ett utlandsetablerat transportföretag uppfyller kravet på etablering enligt artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 1071/2009. Transportstyrelsen får i enlighet med artikel 18.4 i nämnda förordning lämna uppgiften vidare till en behörig myndighet i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

SFS 2021:1305

Ansvarsbestämmelser och överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. F 2022:473. SFS2022-0473

Straffbestämmelser

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 2, 6, 7 eller 8 § döms till penningböter.

F 2022:474, med ikraftträdande 1 jan. 2023, innehåller även:

<kgp:list><kgp:list-item>

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

</kgp:list-item>
</kgp:list>

SFS 2022:474

Sanktionsavgift och förskott

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

Sanktionsavgift

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

En sanktionsavgift om 10 000 kronor ska påföras det företag som inte följer kravet i 3 kap. 2 § på att visa upp bevis om tillstånd.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 11 §.

Hänvisad författning:

Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc.

SFS 2022:473

En sanktionsavgift om 10 000 kronor ska påföras den som inte följer krav på

 1. underrättelse i artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, eller

 2. anmälan i 2 kap. 5 §.

SFS 2022:474

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 2 och 2 a §§ prövas av Transportstyrelsen.

Innan sanktionsavgift påförs ska företaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl.

SFS 2022:474

Förskott för sanktionsavgift och hindrande av fortsatt färd

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

Om ett företag som ska påföras sanktionsavgift enligt 2 § inte har sin hemvist i Sverige, ska en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska betalas till Tullverket.

SFS 2022:473

Om det förskott som anges i 4 § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

SFS 2022:473

Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 5 §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

 2. upphäva det beslut som gäller enligt 5 §, om det finns synnerliga skäl.

Andra stycket 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift.

SFS 2022:473

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 4 § betalas tillbaka.

SFS 2022:473

Betalning av sanktionsavgift

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

En sanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

SFS 2022:473

Övriga bestämmelser om sanktionsavgift

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

En sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.

SFS 2022:473

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft.

SFS 2022:473

Överklagande

Rubriken införd g. F 2022:473. SFS2022-0473

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Följande beslut får inte överklagas:

 1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 4 eller 5 §, och

 2. Transportstyrelsens beslut enligt 6 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §.

SFS 2022:473

Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 2–4 §§.

SFS 2012:627

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket.

SFS 2014:1285

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller bilinspektörer enligt denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen.

SFS 2022:473

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten.

SFS 2014:1285

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän enligt denna förordning.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Transportstyrelsen.

SFS 2022:473

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen.

SFS 2014:1285

Undantag

Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik en kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Intyg

Transportstyrelsen ska på begäran och efter prövning utfärda sådana intyg och andra handlingar som avses i artikel 8.8, 19 och 20 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Avgifter

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:237

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012, då yrkestrafikförordningen (1998:779) ska upphöra att gälla.

2. För transporter av mjölk, mjölkprodukter och ägg samt av slaktdjur till slakterier gäller 1 kap. 2 § 9 och 10 i den upphävda förordningen t.o.m. d. 31 maj 2013.

3. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när denna förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna förordning.

4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 2012:479

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2012:627

Denna förordning träder i kraft d. 19 nov. 2012.

SFS 2014:1285

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:952

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2016.

SFS 2018:1071

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1154

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.

SFS 2019:400

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2021:1305

Denna förordning träder i kraft d. 21 febr. 2022.

SFS 2022:473
 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2022:474
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2022:1480
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Beslut om avstängning enligt 1 kap. 5 § i den nya lydelsen får inte grundas på omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet.

Hänvisad författning:

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetensF (2007:1470) i samma ämne.