Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 23/12/1970 s. 0001 - 0005

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0110

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(III) s. 0796

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0110

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(III) s. 0899

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0165

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0161

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0161KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 () av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, särskilt artikel 9.1 i denna,

med beaktande av synpunkter från kommittén med regeringsexperter, och

med beaktande av följande:

Kommissionen ansvarar för samordningen av allt arbete som föranleds av denna förordning. Kommissionen ansvarar särskilt för beslut om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna på redovisningsblanketterna i bilaga 1 till förordningen. Införandet av ett standardiserat och permanent system för att redovisa kostnaderna för infrastrukturen skall börja gälla den 1 januari 1971. Nödvändiga föreskrifter skall antas i god tid så att det säkerställs att redovisningsblanketterna från början används på ett enhetligt sätt i de olika medlemsstaterna och för de olika transportslagen.

Till de åtgärder som skall vidtas hör både en definition av begreppet "infrastruktur" genom att man för varje transportslag preciserar vilka anläggningar och byggnader och vilken utrustning som omfattas av detta begrepp, och en specifikation av de kostnader som skall föras in under de olika rubrikerna på redovisningsblanketterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Vilka uppgifter som skall föras in under de olika rubrikerna på redovisningsblanketterna i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 skall bestämmas i enlighet med bilagorna 1 och 2 till denna förordning, av vilka bilagorna utgör en del.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1970.

På rådets vägnar

Franco M. MALFATTI

()Ordförande

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4.

BILAGA 1

DEFINITION OCH OMFATTNING AV BEGREPPET "TRANSPORTINFRASTRUKTUR"

I artikel 1 i förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 avses med "transportinfrastruktur" alla vägar och fasta anläggningar för de tre transportsätten som är nödvändiga för trafiken och trafiksäkerheten.

A. JÄRNVÄGAR

Järnvägsinfrastrukturen består av följande anläggningar, förutsatt att de ingår i en spåranläggning, inklusive sidospår, med undantag för spår inom underhålls- och reparationsverkstäder, förråd eller lokstallar samt privata anslutningslinjer eller sidospår:

P Mark.

P Bana och banunderbyggnad, i synnerhet banvallar, skärningar, dräneringskanaler och diken, murade diken, kulvertar, reveterade väggar, planteringar för skydd av jordvallssluttningar osv.;

plattformar för passagerare eller gods;

parallellvägar och gångbanor;

avgränsningsmurar, häckar, inhägnader;

brandgator;

växeluppvärmingsapparatur;

korsningar osv.;

snöskärmar.

P Byggnadstekniska konstruktioner:

broar, kulvertar och andra vägbroar, tunnlar, täckta utschaktningar och andra vägportar;

stödmurar och anordningar för skydd mot laviner, stenras osv..

P Plankorsningar, inklusive säkerhetsanordningar för vägtrafiken.

P Banöverbyggnader, i synnerhet:

räler, gaturäler och moträler;

sliprar och längsgående sliprar, smärre anordningar för spåröverbyggnaden, ballast, inklusive stenflis och sand;

växlar, korsningar osv.;

vändskivor och traverser (förutom dem som är avsedda endast för lok).

P Tillfarter för passagerare och gods, inklusive tillfartsvägar.

P Säkerhets-, signal- och telekommunikationsinstallationer på linjen, i stationer och på rangerbangårdar, däribland anläggningar för produktion, transformering och och distribution av elström för signal- och telesystem;

byggnader för sådana installationer eller anläggningar;

rangerbromsar.

P Belysningsinstallationer för trafik- och säkerhetsändamål.

P Anläggningar för transformering och överföring av elkraft för tågdrift; omformarestationer, elkablar mellan kopplingscentraler och kontaktledningar med kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor, strömskena med konsoler.

P Tjänstebyggnader för banförvaltning, däribland utrymmen för biljettförsäljning.

B. VÄGAR

Väginfrastrukturen består av följande:

P Mark.

P Arbetsmoment före läggning:

skärning, bankar, dräneringsarbeten osv.;

stöd och återfyllning.

P Beläggning med tillhörande arbeten:

beläggningslager, vägrenar, mittskiljeremsa, rännstenar och andra dräneringsanordningar och hårdgjorda vägrenar och andra ytor för nödparkering, rastplatser och parkeringsplatser intill vägen (inklusive tillfartsvägar, parkeringsytor och vägmärken), parkeringsplatser på allmän mark inom bebyggda områden, planteringar och markarbete vid sidan av vägen, säkerhetsanordningar osv..

P Byggnadstekniska konstruktioner:

broar, trummor, överfarter, tunnlar, anordningar för skydd mot laviner och stenras, snöstängsel osv..

P Plankorsningar.

P Vägmärken, trafiksignaler och telekommunikationsanläggningar.

P Vägbelysning.

P Vägtullar, parkeringsmätare.

P Tjänstebyggnader för vägförvaltningen.

C. INRE VATTENVÄGAR

Infrastrukturen för inre vattenvägar består av följande delar:

P Mark.

P Farled (omkringliggande bankar, kanalbassäng och kanalsidor, slusströsklar, vågbrytare, banketter, bogserleder och redder), strandskoning, kanalakvedukter, hävertar och kulvertar, kanaltunnlar, arbetsbassänger uteslutande använda för skydd av fartyg.

P Anläggningar för avstängning av och säkerhet vid vattenvägar, spillavlopp för avtappning av uppdämt vatten, vattenbassänger och vattenmagasin för magasinering av vatten för påfyllning och reglering av vattennivån, vattenregleringsutrustning, flödesmätare, nivåskrivare och varningsanordningar.

P Fördämningar eller dammar (anläggningar uppförda tvärs över en flodbädd för att upprätthålla tillräckligt vattendjup för navigering och för att minska flödeshastigheten genom skapande av uppdämning och sträckor med fritt strömmande vatten); tillhörande installationer (fisktrappor, reservkanaler).

P Slussar, hissar och lutande plan, däribland väntbassänger och vattenreservoarer.

P Förtöjningsutrustning och ledverk (förtöjningsbojar, dykdalber, pollare, relingar och fendrar).

P Rörliga broar.

P Farledsutmärkning, signalutrustning, säkerhetsanordningar, telekommunikationsanläggningar och belysning.

P Trafikledningsinstallationer.

P Installationer för avgiftsupptagning.

P Tjänstebyggnader för vattenvägarnas förvaltning.

BILAGA 2

PRECISERING AV VILKA KOSTNADER SOM SKALL TAS UPP UNDER DE OLIKA RUBRIKERNA På REDOVISNINGSBLANKETTERNA I BILAGA 1 TILL FÖRORDNING (EEG) NR 1108/70 AV DEN 4 JUNI 1970

A. ALLMÄNT

1. Enligt föreskrifterna i artikel 2.2 i ovannämnda förordning skall de kostnader som tas upp i redovisningen utgöras av de direkta kostnader för personal, tjänster och materiel som sammanhänger med konstruktion, underhåll, drift och administration av infrastrukturen. Dessa föreskrifter utesluter därför att man i denna redovisning tar upp årliga avsättningar till återanskaffnings-, försäkrings- eller reservfonder för att möta framtida kostnader.

2. För en viss infrastruktur utgörs den kostnad som skall tas upp under de olika rubrikerna på redovisningsblanketterna av den totala kostnad som uppkommit för infrastrukturen, oavsett hur kostnaden finansieras.

Om emellertid kostnaden för en och samma anläggning direkt eller indirekt bestrids av två eller flera förvaltare av infrastrukturen skall i redovisningen för varje förvaltare tas upp den nettokostnad som denne svarar för. Om förvaltarna av vissa infrastrukturer erhåller ersättning av offentliga myndigheter skall belopp som motsvarar denna ersättning dras av från dessa förvaltares kostnader.

3. Värdet av demonterade installationer eller utrustningar skall, vare sig de säljs eller återanvänds, kvittas mot den kostnad som tagits upp under motsvarande rubriker på redovisningsblanketterna, om inte i fråga om järnvägar annat följer av särskilda stadganden i samband med avtal som träffats mellan järnvägsföretag och offentliga myndigheter.

4. Kostnader för inköp, underhåll och drift av specialutrustning och specialverktyg, använda av ifrågavarande, för infrastrukturen ansvarigt organ, och kostnader för detta organs transporter i tjänsten skall tas upp under motsvarande rubriker på redovisningsblanketterna eller, om sådana inte finns, under rubriken "Allmänna kostnader".

5. Verkstads- och magasineringskostnader skall normalt inkluderas i de fakturerade priserna på produkter och material som levererats till berört infrastrukturorgan. Där sådan direkt debitering inte är möjlig, skall dessa kostnader tas upp under rubriken "Allmänna kostnader".

B. BESKRIVNING AV UPPGIFTER SOM SKALL TAS UPP UNDER DE OLIKA RUBRIKERNA

1. Rubriker som är gemensamma för alla tre transportmedlen

1. P Kostnader för investeringar (rubrikerna A1, B1, C1)

Kostnader för investeringar omfattar de sammanlagda kostnaderna (för personal samt varor och tjänster tillhandahållna av tredje man) som sammanhänger med uppförande, utbyggnad, ombyggnad och återanskaffning av infrastrukturanläggningar, däribland extraordinära kostnader och kostnader för forskning i samband med sådant arbete. Denna definition utesluter dock inte att man i enlighet med föreskrifter i nationell lagstiftning tar upp vissa smärre investeringskostnader under rubriken "Löpande kostnader".

1. P Löpande kostnader (rubrikerna A2, B2, C2)

Löpande kostnader omfattar de sammanlagda kostnaderna (för personal samt varor och tjänster tillhandahållna av tredje man) som sammanhänger med underhåll och drift av infrastrukturanläggningar.

1. P Allmänna kostnader (rubrikerna A3, B4, C4)

"Allmänna kostnader" omfattar alla kostnader för förvaltnings-, övervaknings- och inspektionsenheter som särskilt svarar för iordningställande och drift av infrastrukturen, liksom även den del av kostnader för direkt berörda allmänna administrativa avdelningar som kan hänföras till infrastrukturen. Allmänna kostnader omfattar också alla övriga kostnader som inte har tagits upp direkt under någon annan rubrik på redovisningsblanketterna.

Bland kostnaderna ingår särskilt

1. P lönekostnader och driftskostnader för centrala, regionala och lokala förvaltningsenheter och tekniska enheter, kostnader sammanhängande med övervakning och övertagande av arbeten,

1. P ålderspensioner till fast anställd personal och övriga arbetsgivaravgifter (familjebidrag, arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter, olycksfallsförsäkringspremier, pensionsavgifter för icke fast anställd personal osv.),

1. P kostnader för tjänstebostäder till personal anställd vid ifrågavarande, för infrastrukturen ansvarigt organ, minus eventuellt debiterad hyra,

1. P kostnader för reparations- och underhållsenhetens arbetslokaler (i synnerhet baracker och verktygsförråd), i den mån dessa inte har tagits upp direkt under andra rubriker på redovisningsblanketterna.

2. Rubriker som endast gäller vägtransporter

1. P Kostnader för underhåll av körbanor (rubrik B 20)

Denna rubrik avser främst kostnader för arbeten som sammanhänger med vägarnas mekaniska hållfasthet mot de belastningar som de är utsatta för. Däri ingår såväl kostnader för reparationer av lösa beläggningar som kostnader för underhåll av sträckor med fast beläggning.

1. P Trafikpolis (rubrik B 3)

Kostnaderna för trafikpolisen omfattar polistjänsternas sammanlagda kostnader som hänför sig till trafikövervakning och kontrolluppgifter, däribland kostnaderna för de byggnader, fordon och utrustning som används speciellt för sådana tjänster.

3. Rubrik som endast gäller inre vattenvägar

1. P Sjöpolis (rubrik C 3)

Kostnaderna för sjöpolisen omfattar de sammanlagda kostnaderna för sjöpolisen, däribland kostnaderna för de byggnader, varv och båtar som används speciellt för sådana tjänster.