Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

80/991/EEG: Kommissionens beslut av den 9 oktober 1980 om upprättande av en gemensam kommitté för inlandssjöfartEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 06/11/1980 s. 0028 - 0030

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0124

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0210

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0124

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0210KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 oktober 1980 om upprättande av en gemensam kommitté för inlandssjöfart (80/991/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Stats- och regeringscheferna framhöll i sitt uttalande av den 21 oktober 1972 att huvudsyftet med den ekonomiska expansionen bör vara att göra det möjligt att minska skillnader i levnadsförhållanden och yttra sig i en förbättrad livskvalitet och en ökad levnadsstandard.

I detta sammanhang ansåg de att det var av väsentlig betydelse att såväl arbetsgivare som anställda i ökande utsträckning gjordes delaktiga i gemenskapens beslut i ekonomiska och sociala frågor.

Kommissionen betraktar som en av de prioriterade frågorna i gemenskapens sociala åtgärdsprogram att dialog och samarbete mellan arbetsgivare och anställda bör främjas på gemenskapsnivå. Rådet anger i sin resolution av den 21 januari 1974 om ett socialt åtgärdsprogram () ett ökat deltagande från arbetsmarknadens parter i gemenskapens beslut i ekonomiska och sociala frågor som en av de prioriterade åtgärder som bör vidtas.

Europaparlamentet uttalade i sin resolution av den 13 juni 1972 () att det första skedet av den ekonomiska och monetära unionen borde leda till att arbetsmarknadens parter deltar i utformningen av gemenskapens socialpolitik.

I sitt yttrande av den 24 november 1971 uttryckte Ekonomiska och sociala kommittén en liknande uppfattning.

Förhållandena inom de enskilda medlemsstaterna visar klart på behovet av att arbetsmarknadens parter inom inlandssjöfarten aktivt deltar i förbättringen och harmoniseringen av livs- och arbetsvillkoren inom detta område. En gemensam kommitté, knuten till kommissionen, är det lämpligaste instrumentet för att säkerställa detta deltagande genom att det skapar ett representativt forum på gemenskapsnivå för de berörda socioekonomiska intressena.

Kommissionens beslut 67/745/EEG av den 28 november 1967 om upprättande av en gemensam rådgivande kommitté för sociala frågor i samband med inlandssjöfart (), ändrat genom beslut 70/326/EEG (), överensstämmer inte längre med gemenskapens organs strävanden i fråga om främjandet av den socialpolitiska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen upprättar härmed en gemensam kommitté för inlandssjöfart (nedan kallad "kommittén").

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen i utformningen och genomförandet av gemenskapens socialpolitik i syfte att förbättra och harmonisera livs- och arbetsvillkoren inom inlandssjöfarten.

Artikel 3

1. För att uppnå det mål som anges i artikel 2 skall kommittén

a)

avge yttranden och lämna rapporter till kommissionen, antingen på dennas begäran eller på eget initiativ, och

b)

i fråga om ärenden som ligger inom ansvarsområdet för de arbetsmarknadsorganisationer som anges i artikel 4.2 a,

P främja dialog och samarbete samt underlätta förhandlingar mellan dessa organisationer,

P utföra undersökningar, och

P delta i diskussioner och seminarier.

2. Kommittén skall hålla alla berörda parter underrättade om sin verksamhet.

3. Kommissionen kan, då den begär ett yttrande eller en rapport från kommittén enligt punkt 1 a, ange inom vilken tid detta yttrande eller denna rapport skall avges.

Artikel 4

1. Kommittén skall bestå av 44 ledamöter.

2. a) Ledamöterna i kommittén skall utses av kommissionen på förslag av följande organisationer för fraktförare och anställda inom inlandssjöfart:

2. a) Fraktförarorganisationer:

2. a) P Internationella inlandssjöfartsunionen, och

2. a) P Europeiska skepparorganisationen.

2. a) Arbetstagarorganisation:

2. a) P Transportarbetarunionen inom EEG.

2. b) Platserna skall fördelas enligt följande:

2. a) P 22 platser till företrädare för fraktförarorganisationer.

2. a) P 22 platser till företrädare för arbetstagarorganisationer.

Artikel 5

1. En suppleant skall utses för varje ledamot av kommittén på de villkor som anges i artikel 4.2.

2. Utan att detta skall påverka bestämmelserna i artikel 9, får en suppleant inte delta i sammanträden i kommittén eller i någon av de arbetsgrupper som avses i artikel 9, om inte den ledamot för vilken han är suppleant är förhindrad att delta.

Artikel 6

1. Kommitténs ledamöter och deras suppleanter skall förordnas för en tid av fyra år. Förordnadena skall kunna förnyas.

2. Ledamöter eller suppleanter, vilkas förordnande har utgått, skall kvarstå till dess att de har ersatts eller deras förordnande har förnyats.

3. En ledamots eller suppleants förordnande skall upphöra då han frånsäger sig uppdraget eller avlider eller om den organisation han företräder begär att han skall ersättas. Den vakans, som därmed uppstår, skall ersättas på det sätt som föreskrivs i artikel 4.2 med en person som förordnas för återstoden av förordnandetiden.

4. De uppgifter ledamöterna utför skall inte vara avlönade.

Artikel 7

1. Kommittén skall med två tredjedels majoritet bland närvarande ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande som skall förordnas på två år. Ordförande- och vice ordförandeskapet skall alternera i omvänd ordning mellan de båda organisationsgrupper som anges i artikel 4.2 a.

2. a) En ordförande eller vice ordförande, vars förordnande har utgått, skall behålla sina uppgifter till dess att en ersättare har utsetts.

2. b) Om ordförandens eller vice ordförandens förordnande upphör i förtid, skall han på förslag av den grupp hans organisation tillhör ersättas för återstoden av förordnandetiden av den som utsetts enligt punkt 1.

Artikel 8

Kommittén får upprätta ett verkställande utskott bestående av ordföranden, vice ordföranden och ombud för de arbetsgrupper som avses i artikel 9 för att planera och samordna arbetet.

Artikel 9

Kommittén har rätt till följande:

a)

Att upprätta tillfälliga eller ständiga arbetsgrupper i syfte att underlätta arbetet. Kommittén får ge en ledamot befogenhet att delegera till en annan namngiven företrädare för hans organisation att ersätta honom i en arbetsgruppp. Den som utsetts genom delegation på ett sådant sätt skall ha samma rättigheter på de sammanträden han deltar i som den ledamot han ersätter.

b)

Att begära att kommissionen skall utse experter som skall bestå dem i särskilt angivna uppgifter. Kommittén skall vara förpliktad till detta, om någon av de organisationer som anges i artikel 4.2 så begär.

c)

Att begära att personer som har särskild sakkunskap i någon av frågorna på dagordningen skall delta i kommitténs sammanträden. Sådana experter skall endast delta i diskussionerna om den särskilda fråga för vilken hans deltagande har begärts.

Artikel 10

Kommittén skall sammankallas av sekreteraren på begäran av kommissionen, verkställande utskottet eller en tredjedel av dess ledamöter. I det senare fallet skall kommittén sammanträda inom 30 dagar.

Artikel 11

1. Kommittén är beslutsmässig endast om två tredjedelar av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande.

2. Kommittén skall överlämna sina yttranden och rapporter till kommissionen. Om ett yttrande eller en rapport inte har beslutats enhälligt skall kommittén även meddela kommissionen de avvikande åsikterna.

Artikel 12

1. Kommissionen skall tillhandahålla ett sekretariat för kommittén, verkställande utskottet och arbetsgrupperna.

2. Företrädare för berörda organ inom kommissionen skall närvara vid sammanträdena i kommittén, verkställande utskottet och arbetsgrupperna.

3. En företrädare för sekretariatet i var och en av de organisationer som anges i artikel 4.2 a skall delta som observatör i sammanträdena i kommittén.

4. Efter att ha inhämtat kommitténs uppfattning får kommissionen uppmana andra organisationer än dem som anges i artikel 4.2 a att delta som observatörer i arbetet i kommittén.

Artikel 13

Om kommissionen har underrättat kommittén om att ett begärt yttrande gäller en fråga av konfidentiell natur, skall ledamöterna i kommittén, utan att detta skall påverka bestämmelserna i fördragets artikel 214, vara förpliktade att inte röja uppgifter som de fått kännedom om under sammanträden i kommittén, arbetsgrupperna eller verkställande utskottet.

Artikel 14

Efter att ha inhämtat kommitténs uppfattning får kommissionen ändra detta beslut mot bakgrund av vunna erfarenheter.

Artikel 15

Beslut 67/745/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 16

Detta beslut skall träda i kraft den 6 november 1980.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 1980.

På kommissionens vägnar

Henk VREDELING

Vice ordförande

()) EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.

()) EGT nr C 70, 1.7.1972, s. 11.

()) EGT nr 297, 7.12.1967, s. 13.

()) EGT nr L 140, 27.6.1970, s. 24.