Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 906/2004 av den 29 april 2004 om rättelse av de spanska och portugisiska versionerna av förordning (EEG) nr 2598/70 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970Europeiska unionens officiella tidning nr L 163 , 30/04/2004 s. 0049 - 0049Kommissionens förordning (EG) nr 906/2004

av den 29 april 2004

om rättelse av de spanska och portugisiska versionerna av förordning (EEG) nr 2598/70 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar(1), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Det finns vissa felaktigheter i de spanska och portugisiska versionerna av kommissionens förordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970(2). Det är därför lämpligt att göra de nödvändiga rättelserna i dessa språkversioner.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den expertkommitté som består av regeringsföreträdare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2598/70 rättas på följande sätt:

1. Gäller endast den portugisiska versionen.

2. Gäller endast den spanska versionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 130, 15.6.1970, s. 4.

(2) EGT L 278, 23.12.1970, s. 1.