Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/23/EG

av den 8 mars 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktivs 2001/25/EG av den 4 april 2001 minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 22.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2001/25/EG fastställs minimikrav för utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk som tjänstgör ombord på gemenskapsfartyg. Kraven bygger på de normer som fastställs i Internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen) och koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-koden).

(2)

STCW-konventionen och STCW-koden har ändrats genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolutioner MSC 66(68) och MSC 67(68), som trädde i kraft den 1 januari 1999, resolution MSC 78(70), som trädde i kraft den 1 januari 2003 samt cirkulär STCW.6/Circ.3 och STCW.6/Circ.5, som trädde i kraft den 20 maj 1998 respektive den 26 maj 2000.

(3)

Den nya regeln V/3 i SCTW-konventionen, som lades till genom resolution MSC 66(68), föreskriver obligatoriska minimikrav på utbildning och kvalifikationer för befälhavare, befäl, manskap och annan personal på passagerarfartyg, med undantag av ro-ro-passagerarfartyg.

(4)

Direktiv 2001/25/EG bör därför ändras.

(5)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för sjösäkerhet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/94 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 2001/25/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I punkt 3 i regel V/2 skall följande läggas till:

”... eller styrka att de har uppnått den föreskrivna kompetensnormen under de föregående fem åren.”

2.

I slutet av kapitlet skall följande läggas till:

”Regel V/3

Obligatoriska minimikrav för utbildning och behörighet för befälhavare, befäl, manskap och annan personal på passagerarfartyg, med undantag av ro-ro-passagerarfartyg

1.

Denna regel är tillämplig på befälhavare, befäl, manskap och annan personal som tjänstgör ombord på passagerarfartyg, med undantag av ro-ro-passagerarfartyg, som används på internationella resor. Administrationerna skall avgöra dessa bestämmelsers tillämplighet på personal som tjänstgör på passagerarfartyg som används på inrikes resor.

2.

Innan sjöfolk tilldelas arbetsuppgifter ombord på passagerarfartyg skall de ha genomgått den utbildning som krävs i punkterna 4–8 nedan i enlighet med deras befattning, arbetsuppgifter och ansvar.

3.

Sjöfolk för vilka det krävs utbildning enligt punkterna 4, 7 och 8 nedan skall med högst fem års mellanrum genomgå lämplig repetitionsutbildning eller styrka att de har uppnått den föreskrivna kompetensnormen under de föregående fem åren.

4.

Personal som enligt mönstringslistorna skall bistå passagerare i nödsituationer ombord på passagerarfartyg skall har genomgått utbildning i kontroll av folkmassor så som anges i avsnitt A-V/3 punkt 1 i STCW-koden.

5.

Befälhavare, befäl och annan personal som tilldelats bestämda arbetsuppgifter och med särskilt ansvar ombord på passagerarfartyg skall ha genomgått den förtrogenhetsutbildning som anges i avsnitt A-V/3 punkt 2 i STCW-koden.

6.

Personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ombord på passagerarfartyg skall ha genomgått den säkerhetsutbildning som anges i avsnitt A-V/3 punkt 3 i STCW-koden.

7.

Befälhavare, överstyrmän och varje annan person som tilldelats direkt ansvar för passagerares ombord- och landstigning, skall ha genomgått godkänd utbildning i passagerarsäkerhet så som anges i avsnitt A-V/3 punkt 4 i STCW-koden.

8.

Befälhavare, överstyrmän, maskinchefer, förste maskinister och varje annan person med direkt ansvar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ombord på passagerarfartyg skall ha genomgått godkänd utbildning i krishantering och mänskligt beteende så som anges i avsnitt A-V/3 punkt 5 i STCW-koden.

9.

Administrationer skall se till att skriftligt bevis på den utbildning som genomgåtts utfärdas för varje person som befinns vara behörig enligt bestämmelserna i denna regel.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 29 september 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 136, 18.5.2001, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/103/EG (EUT L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  EGT L 324, 29.11.2002, s .1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 415/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 10).