Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 oktober 2009

om ansökan från Slovenien att få tillämpa nedsatta skattesatser för fordon i enlighet med artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

[delgivet med nr K(2009) 7756]

(Endast den slovenska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/760/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG får medlemsstaterna tillämpa nedsatta skattesatser eller göra undantag för fordon som endast tillfälligt körs på allmänna vägar i den medlemsstat där fordonet är registrerat och som används av fysiska eller juridiska personer vars huvudsysselsättning inte är godstransport, förutsatt att den transportverksamhet som utförs av dessa fordon inte snedvrider konkurrensen. Kommissionen måste samtycka till en sådan nedsättning eller ett sådant undantag.

(2)

Slovenien har ansökt om att kommissionen samtycker till att nedsatta skattesatser tillämpas i enlighet med direktiv 1999/62/EG för fordon på minst 12 ton, som används i Slovenien uteslutande i samband med förarutbildning, offentliga arbeten eller industriarbeten.

(3)

De villkor som föreskrivs i artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG uppfylls eftersom dessa fordon inte konstant körs på allmänna vägar, inte används för godstransport och tillämpningen av en nedsatt skattesats för dessa fordon inte snedvrider konkurrensen eftersom dessa fordon inte kan användas för att transportera annat gods än det som fast installerats på fordonet och används för den egna verksamheten.

(4)

För att kommissionen ska kunna överväga tillämpningen av den nedsatta fordonsskattesatsen bör samtycke ges för en begränsad tid.

(5)

Sloveniens ansökan om nedsatt skattesatts bör därför tillstyrkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen samtycker härmed till att en nedsatt fordonsskatt tillämpas till och med den 31 december 2014 i enlighet med artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG för följande fordon på minst 12 ton som används i Slovenien uteslutande i samband med förarutbildning eller transport av utrustning som fast installerats på fordonet för offentliga arbeten eller industriarbeten:

1.

Fordon i kategorin N3 som särskilt modifierats för förarutbildning.

2.

Hjulförsedda stegar som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

3.

Verkstadsfordon som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

4.

Mobila kranar som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

5.

Mobila pumpar som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

6.

Mobila korgar som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

7.

Mobila elgeneratorer som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

8.

Mobila luftkompressorer som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

9.

Mobila miljölaboratorier som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

10.

Mobila radio- och televisionsstudior som är varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

11.

Fordon avsedda för kommunala arbeten.

12.

Fordon avsedda för specifika arbeten på byggarbetsplatser.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovenien.

Utfärdat i Bryssel den 15 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 187, 20.7.1999, s. 42).