Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 oktober 2009

om Frankrikes begäran om undantag från fordonsskattereglerna i enlighet med artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

[delgivet med nr K(2009) 7761]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/765/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG får medlemsstaterna tillämpa nedsatta skattesatser eller göra undantag för fordon som endast tillfälligt körs på allmänna vägar i den medlemsstat där fordonet är registrerat och som används av fysiska eller juridiska personer vars huvudsysselsättning inte är godstransport, på villkor att den transportverksamhet som utförs av dessa fordon inte snedvrider konkurrensen. Dessa nedsättningar eller undantag förutsätter att kommissionen ger sitt samtycke.

(2)

Frankrike har begärt att kommissionen till och med den 31 december 2014 ska förlänga sitt samtycke till undantaget enligt dess beslut 2005/449/EG (2) från fordonsskatten enligt direktiv 1999/62/EG för fordon som väger minst 12 ton och som endast används för offentliga arbeten eller industriell verksamhet i Frankrike.

(3)

Villkoren i artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG är uppfyllda i och med att de berörda fordonen endast körs tillfälligt på allmänna vägar och inte används för godstransport och i och med att ett undantag från fordonsskatten för dessa fordon inte snedvrider konkurrensen, eftersom fordonen endast kan användas för transport av den utrustning som är varaktigt monterad på fordonet och som används för specifika ändamål.

(4)

För att kommissionen ska få möjlighet att se över undantaget från fordonsskattereglerna bör godkännandet ges för en begränsad tidsperiod.

(5)

Det undantag som Frankrike har begärt bör således godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen godkänner härmed, till och med den 31 december 2014, ett undantag från fordonsskatt enligt artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG för följande fordon som väger minst 12 ton och som endast används för transport av varaktigt monterad utrustning för offentliga arbeten och industriell verksamhet i Frankrike:

1.

Självgående anordningar för lyftning och annan hantering (kranar monterade på underreden för vägtrafik).

2.

Mobila pumpar eller mobila pumpstationer varaktigt monterade på underreden för vägtrafik.

3.

Mobila kompressorer varaktigt monterade på underreden för vägtrafik.

4.

Betongblandare och betongpumpar varaktigt monterade på underreden för vägtrafik (med undantag för betongblandare som används för transport av betong).

5.

Mobila generatoraggregat varaktigt monterade på underreden för vägtrafik.

6.

Mobila borrmaskiner varaktigt monterade på underreden för vägtrafik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 15 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 187, 20.7.1999, s. 42.

(2)  EUT L 158, 21.6.2005, s. 23.