Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013L0022.pdf

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/356


RÅDETS DIREKTIV 2013/22/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiv 91/672/EEG (1), 92/106/EEG (2), 1999/37/EG (3), 1999/62/EG (4), 2003/59/EG (5), 2006/87/EG (6) och 2006/126/EG (7) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/672/EEG, 92/106/EEG, 1999/37/EG, 1999/62/EG, 2003/59/EG, 2006/87/EG och 2006/126/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (EGT L 373, 31.12.1991, s. 29).

(2)  Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38).

(3)  Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187, 20.7.1999, s. 42).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18).


BILAGA

DEL A

VÄGTRANSPORTER

1.

I artikel 6.3 i direktiv 92/106/EEG ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”—

Kroatien:

godisnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i prikljucnih vozila.”

2.

Direktiv 1999/37/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt II.4 andra strecksatsen ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

:

Kroatien”.

ii)

I punkt III.1 A b ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

Kroatien”.

b)

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt II.4 andra strecksatsen ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

:

Kroatien”.

ii)

I punkt III.1 A b ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

Kroatien”.

3.

I artikel 3.1 i direktiv 1999/62/EG ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”—

Kroatien:

godisnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i prikljucnih vozila”.

4.

Bilaga II punkt 2 i direktiv 2003/59/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I led c efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

:

Kroatien”.

b)

I led e efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna ”cárta cáilíochta tiomána”:

”kvalifikacijska kartica vozaca”.

c)

I led b efter orden ”Sidan 2 skall innehålla följande” ska andra stycket i ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska ska medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

5.

Bilaga I punkt 3 till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I led c efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Frankrike:

”HR

:

Kroatien”.

b)

I led e efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ska följande införas efter uppgifterna ”Ceadúas Tiomána”:

”Vozacka dozvola”.

c)

I led b efter orden ”Sidan 2 skall innehålla följande” ska andra stycket ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska ska medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

DEL B

TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

1.

I bilaga I till direktiv 91/672/EEG ska följande läggas till under rubriken ”GRUPP B”:

Kroatien

Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik – vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(intyg om yrkesbehörighet – båtförare A).

Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik – vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(intyg om yrkesbehörighet – båtförare B)

(i enlighet med den kroatiska förordningen om båtförares yrkestitlar och yrkesbehörighet, Kroatiens offentliga kungörelseorgan nr 73/09).”

2.

Direktiv 2006/87/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

i)

I kapitel 2 zon 3 ska följande införas efter uppgifterna för Frankrike:

Kroatien

Donau: Från km 1 295 + 500 till km 1 433

Floden Drava: Från km 0 till km 198 + 600

Floden Sava: Från km 211 till km 594

Floden Kupa: Från km 0 till km 5 + 900

Floden Una: Från km 0 till km 15”.

ii)

I kapitel 3 zon 4 ska följande införas efter uppgifterna för Frankrike:

Kroatien

Alla andra vattenvägar som inte förtecknas i zon 3”.

b)

I del IV tillägg VI till bilaga II ska följande införas i förteckningen i punkt 1 avsnitt 1 efter uppgifterna för Irland:

”25 för Kroatien”.

c)

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

i)

I del I artikel 7.2 ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Irland:

”25= Kroatien”.

ii)

I del II artikel 1.06.2 ska följande införas i förteckningen efter uppgifterna för Irland:

”25= Kroatien”.

iii)

Del V ska ändras på följande sätt:

tabellen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”Land

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Belgien

 

 

 

 

Bulgarien

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

Frankrike

 

 

 

 

Grekland

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

Kroatien

 

 

 

 

Lettland

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nederländerna

 

 

 

 

Österrike

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

Rumänien

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

Schweiz

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

Slovakien

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

Tjeckien

 

 

 

 

Ungern

 

 

 

 

Förenade kungariket

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

Om ingen behörig myndighet anges har det berörda landet inte uppgett någon behörig myndighet.”

I punkt 4 ska följande införas efter uppgifterna för Irland:

”Kroatien

Objekt nr

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Om inget godkänt företag anges har inget godkännande utfärdats till något företag i det berörda landet.”