Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 61/96 antagen av rådet den 25 oktober 1996 inför antagandet av rådets förordning (EG) nr .../96 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 372 , 09/12/1996 s. 0001GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 61/96 antagen av rådet den 25 oktober 1996 inför antagandet av rådets förordning (EG) nr .../96 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (96/C 372/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 94 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

1. Genom rådets förordning (EEG) nr 1107/70 av den 4 juni 1970 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (4) får medlemsstaterna möjlighet att bygga ut kombinerade transporter genom att sådant stöd beviljas som avser investeringar i infrastruktur, i fast och mobil utrustning som behövs för omlastning och i transportmateriel som är särskilt anpassad för kombinerade transporter och endast används i kombinerade transporter eller vilket avser driftskostnader för företag för de kombinerade transporter inom gemenskapen som går genom tredje lands territorium.

2. Med tanke på de ökande kraven på rörlighet och de därmed förknippade kraven och belastningarna på människor och miljö, och mot bakgrund av den för närvarande ytterst ojämma kostnadsfördelningen och kostnadsbelastningen mellan de olika transportslagen måste det skapas möjlighet att stärka eller öka stödet till miljövänliga transportslag.

3. Den nuvarande transportpolitiken har ännu inte praktiskt kunnat genomföra villkoren för en sund konkurrens mellan olika transportsätt, och den ekonomiska jämvikten i järnvägsföretagen har ännu inte uppnåtts.

4. Utvecklingen av kombinerade transporter åskådliggör att igångsättningsfasen för denna teknik ännu inte har avslutats i alla regioner inom gemenskapen och att stödordningen av det skälet bör förlängas.

5. Det är lämpligt att låta den nuvarande stödordningen fortsätta att vara i kraft till och med den 31 december 1997, och det är lämpligt att rådet, på de villkor som anges i fördraget, beslutar om den ordning som skall tillämpas efter den dagen eller, i förekommande fall, villkoren för hur stödordningen skall upphöra.

6. Möjligheten att bevilja stöd för driftskostnader åt företag som bedriver kombinerade transporter med transitering över tredje lands territorium bör endast bibehållas för Schweiz och staterna i före detta Jugoslavien.

7. Beslut 75/327/EEG (5), till vilket artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70 refererar har upphävts genom artikel 13 i direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (6), och det är följaktligen lämpligt att låta artikel 4 utgå.

8. De slags stöd som har beviljats för kombinerade transporter har hittills visat sig fungera tillfredsställande, och kontrollen av dem kan fortsättningsvis underlättas genom att de undantas från förfarandet i artikel 93.3 i fördraget.

9. Gemenskapen är ensam behörig att fastställa regler för det stöd som medlemsstaterna beviljar för transporter, och detta bör ske i form av en förordning.

10. Som följd av detta bör förordning (EEG) nr 1107/70 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1107/70 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 e ändras på följande sätt:

- I första och tredje styckena skall den 31 december 1995 ersättas med den 31 december 1997.

- I första stycket fjärde strecksatsen skall orden "genom Österrike" utgå.

2. Artikel 4 utgår.

3. Artikel 5.2 ersätts med följande text:

"2. Stöd enligt artikel 3.1 e undantas från det förfarande som föreskrivs i artikel 93.3 i fördraget; preliminära uppgifter om sådant stöd skall vid varje års början lämnas till kommissionen, och redovisning skall ske vid budgetårets utgång."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den . . .

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EGT nr C 253, 29.9.1995, s. 22.

(2) EGT nr C 39, 12.2.1996, s. 102.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 februari 1996 (EGT nr C 78, 18.3.1996, s. 25), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25 oktober 1996 (ännu inte offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den ... (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3578/92 (EGT nr L 364, 12.12.1992, s. 11).

(5) Rådets beslut 75/327/EEG av den 20 maj 1975 om sanering av järnvägsföretagens situation och harmonisering av reglerna för de ekonomiska förbindelserna mellan dessa företag och staterna (EGT nr L 152, 12.6.1975, s. 3).

(6) EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 25.

RÅDETS MOTIVERING

I. INLEDNING

Den 19 juli 1995 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till förordning, på grundval av artiklarna 75 och 94 i EG-fördraget, om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (1).

Europaparlamentet avgav sitt yttrande om detta förslag den 29 februari 1996 (2) och Ekonomiska och sociala kommittén sitt den 23 november 1995 (3).

Mot bakgrund av Europaparlamentets yttrande överlämnade kommissionen den 17 juli 1996 till rådet ett ändrat förslag (4).

Den 25 oktober 1996 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 189c i EG-fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Kommissionens ändrade förslag, som upptar två av Europaparlamentets sex ändringsförslag, syftar huvudsakligen till att under två år (1996 och 1997) förlänga den nuvarande tillfälliga stödordningen för kombinerade transporter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 3578/92 av den 7 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (5), vilken gäller till och med den 31 december 1995. Förslaget innehåller ytterligare tre ändringar av förordning (EEG) nr 1107/70.

Kommissionen anser att det för att återupprätta en riktig konkurrens mellan transportslag är nödvändigt att fortsätta att tillåta stöd till kombinerade transporter eftersom den ojämna kostnadsfördelningen för infrastruktur för olika transportslag och det otillräckliga hänsynstagandet till externa kostnader är till nackdel för järnvägs- och vattenvägstransporter, och därigenom för kombinerade transporter.

III. ANALYS AV RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Den av rådet antagna gemensamma ståndpunkten överensstämmer med kommissionens ändrade förslag.

1. Förlängning av den gällande ordningen

(artikel 1.1 första strecksatsen)

I rådets gemensamma ståndpunkt föreskrivs att den nuvarande ordningen enligt förordning (EEG) nr 3572/92 skall förlangas till och med den 31 december 1997.

Medlemsstaterna kan därigenom fortsätta att utveckla de kombinerade transporterna genom att bevilja stöd till

- investeringar i infrastruktur,

- investeringar i stationära och rörliga anläggningar som krävs för omlastning,

- investeringar i transportutrustning som är särskilt utformad för kombinerade transporter och används endast för kombinerade transporter,

- driftskostnader för kombinerade transporter som passerar genom vissa tredje länders territorier.

2. Kombinerade transporter som passerar genom Österrike

(artikel 1.1 andra strecksatsen)

Eftersom Österrike sedan den 1 januari 1995 inte längre är ett transiteringstredjeland utan en medlemsstat i Europeiska unionen, föreskrivs det i rådets gemensamma ståndpunkt att tillämpningsområdet för stöd för driftskostnader för kombinerade transporter som passerar över tredje lands territorium skall begränsas till enbart transporter som passerar genom Schweiz (med beaktande av transiteringsavtalet mellan gemenskapen och detta land, i vilket möjligheten till sådant stöd inom ramen för följdåtgärderna fastställs) och genom staterna i f.d. Jugoslavien (med beaktande av Greklands speciella geografiska läge).

3. Strykning av artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70

(artikel 1.2)

Genom artikel 13 i direktiv 91/440/EEG (6) upphörde beslut 75/327/EEG (7) att gälla med verkan från den 1 januari 1993. Eftersom artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70 hänför sig till det upphävda beslutet, fastställs det i rådets gemensamma ståndpunkt att denna artikel 4 skall utgå.

4. Kontroll av stödet

(artikel 1.3)

I rådets gemensamma ståndpunkt föreskrivs en förenkling av kontrollen av de stödkategorier som avses i artikel 3.1 e i förordning (EEG) nr 1107/70 genom att de undantas från det förfarande som avses i artikel 93.3 i fördraget.

Kommissionen kommer att få uppgifter om beräknat sådant stöd i början av varje år, varefter redovisning kommer att ske efter budgetårets slut.

IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

1. Ändringsförslag från Europaparlamentet vilka har godtagits av kommissionen och godkänts av rådet

Rådet följde kommissionens förslag och godkände, till innehållet om inte till lydelsen, följande ändringsförslag från Europaparlamentet:

- Till andra stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad,

ändringsförslag 1, som syftar till att i förordningen införa ett nytt stycke i ingressen för att understryka nödvändigheten av att stödja miljövänliga transportslag.

- Till tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad,

ändringsförslag 2, som syftar till att i förordningen införa ett nytt stycke i ingressen för att berättiga bibehållandet av den nuvarande stödordningen, eftersom villkoren för en sund konkurrens mellan transportslagen ännu inte har införts inom ramen för den gemensamma transportpolitiken och den ekonomiska jämvikten i järnvägsföretagen ännu inte har uppnåtts.

2. Ändringsförslag från Europaparlamentet vilka inte har godtagits av kommissionen och inte har godkänts av rådet

Rådet har inte godkänt

- ändringsförslag 3, som syftar till att i förordningen införa ett stycke i ingressen om möjligheten att bevilja inte bara vissa tredje länder utan också medlemsstater stöd för driftskostnader för kombinerade transporter och följaktligen understryka nödvändigheten av att utarbeta en ny strategi för kombinerade transporter i bergområden i gemenskapen, och

- ändringsförslag 4, som syftar till att i förordningen införa ett stycke i ingressen om nödvändigheten av att särskilt uppmärksamma stöd till kombinerade transporter åt de nya medlemsstaterna i gemenskapen, nämligen Österrike, Finland och Sverige

Eftersom kommissionen hade meddelat att den höll på med en omarbetning av förordning (EEG) nr 1107/70, ansåg rådet att åtgärderna enligt ändringsförslagen 3 och 4 snarare hör hemma inom ramen för en allmän revidering av förordningen än inom ramen för denna ändringsförordning, som mera rör fakta. Det förklarar sig således vara berett att granska varje förslag som kommissionen kan lägga fram i denna fråga.

Rådet godkände inte heller ändringsförslagen 5 och 6, som syftar till att i förordningen införa ett stycke i ingressen och en bestämmelse i syfte att bevara artikel 4 i förordning (EEG) nr 1107/70, medan artikel 1.2 i den gemensamma ståndpunkten syftar till att upphäva den, i enlighet med kommissionens förslag.

Som anges ovan under punkt III.3, tillämpas inte ifrågavarande artikel 4 sedan den 1 januari 1993.

I händelse av att kommissionen, inom ramen för ovannämnda omarbetning av förordning (EEG) nr 1107/70, skulle ompröva de åtgärder som avses i artikel 4, förklarar sig rådet berett att granska eventuella förslag i frågan.

(1) EGT nr C 253, 29.9.1995, s. 22.

(2) EGT nr C 78, 18.3.1996, s. 25.

(3) EGT nr C 39, 12.2.1996, s. 100.

(4) EGT nr C 273, 19.9.1996, s. 9.

(5) EGT nr L 364, 12.12.1992, s. 11.

(6) Rådets direktiv av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 25).

(7) Rådets beslut av den 20 maj 1975 om sanering av järnvägsföretagens situation och harmonisering av reglerna för de ekonomiska förbindelserna mellan dessa företag och staterna (EGT nr L 152, 12.6.1975, s. 3).