Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets beslut om främjande av en säker och hållbar utveckling inom transportsektorn" CdR 64/97 finEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 244 , 11/08/1997 s. 0033Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets beslut om främjande av en säker och hållbar utveckling inom transportsektorn"

(97/C 244/07)

BAKGRUND

- Kommissionens förslag till rådet [KOM(96) 654 slutlig - 96/0306 (SYN)] ().

- Rådets beslut av den 14 februari 1997 om att rådfråga Regionkommittén i detta ärende, i enlighet med artiklarna 129d och 198c, första stycket, i EG-fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

- Regionkommitténs beslut av den 12 mars 1997 att uppdra åt utskott 3 "Transporter och kommunikationsnät" att bereda yttrandet.

- Det utkast till yttrande (CdR 64/97 rev.) som antogs av utskott 3 den 10 april 1997. Föredragande var Anders Gustâv.

På grundval av ovanstående antog Regionkommittén vid sin 18:e plenarsession den 11-12 juni 1997 (sammanträdet den 12 juni) detta yttrande.

1. Allmänna utgångspunkter

1.1. EU:s transportpolitik måste utvecklas och konkretiseras för att främja en säker och hållbar utveckling inom hela transportsektorn. Huvuddelen av transportarbetet - det gäller såväl persontransporter som gods - är lokalt och regionalt. Trafikproblemen i form av miljöpåverkan, trängsel, markägarkonflikter och olyckor drabbar i betydande utsträckning medborgarna lokalt och regionalt. Å ena sidan måste transportpolitiken bli mer marknadsorienterad och ta större hänsyn till kundernas efterfrågan, värderingar, attityder och preferenser. Å andra sidan måste transportsektorn utvecklas på ett sådant sätt att en säker och hållbar utveckling främjas.

1.2. Regionkommittén vill därför framhålla att en samordnad och integrerad transportpolitik måste utvecklas i samverkan mellan EU, nationalstaterna, regionerna och kommunerna. Subsidiaritetsprincipen är fundamental. EU bör stimulera till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lokal och regional nivå och skapa gemensamma diskussionsforum för förtroendevalda och experter från kommuner och regioner. Regionkommittén är för sin del beredd att aktivt medverka i detta arbete.

1.3. Utvecklingen av det transeuropeiska transportnätverket måste främjas på olika sätt samtidigt som kommuner och regioner måste ha ett stort inflytande över konkret planering och genomförande på regional och lokal nivå. De transeuropeiska näten kommer inte att fungera effektivt om de inte kopplas på ett bra sätt till de lokala och regionala trafiksystemen. Förbättrade kommunikationer i Europa stärker Europas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv och stärker sammanhållningen inom EU. Transport- och kommunikationssystem måste byggas ut oberoende av administrativa gränser.

1.4. Infrastruktur och trafik är en del av samhällsutbyggnad och samhällsutveckling. Genom förbättrade kommunikationer kan sysselsättning och ekonomisk tillväxt främjas. Det måste ske en avvägning mellan samhällets satsningar på olika trafikslag och mellan satsningar på infrastruktur och trafik.

1.5. Hela transportsektorn är alltjämt präglad av regleringar och monopol. Bristen på marknadsorientering är alltjämt påtaglig och samordningen mellan olika transportsystem är ofta ur ett kundperspektiv bristfällig. Hela resan från dörr till dörr måste analyseras ur ett kundperspektiv. Analysen måste omfatta hela kvalitetskedjan:

- Förväntad kvalitet ur ett kundperspektiv.

- Planerad kvalitet.

- Kontrakterad kvalitet.

- Utförd (performed) kvalitet.

- Upplevd (perceived) kvalitet.

1.6. Ansvariga trafikmyndigheter och trafikföretag måste kontinuerligt mäta förväntad respektive upplevd kvalitet ur ett kundperspektiv. För att kunna identifiera svaga länkar i hela reskedjan är det önskvärt att man mäter förväntad respektive upplevd kvalitet med samma mätmetoder hela reskedjan från dörr till dörr. För att öka kollektivtrafikens (inklusive järnvägens) attraktivitet är det angeläget att ansvariga trafikmyndigheter och trafikföretag preciserar vad man är beredd att lova sina kunder. Dessa kundlöften måste kommuniceras så att kunderna vet vad de har rätt att förvänta sig. Det är viktigt att kundens förväntningar överträffas. Om leverantören av en vara eller tjänst överträffar kundens förväntningar ökar sannolikheten för återköp. Om ett trafikföretag vid ett visst tillfälle inte förmår att uppfylla fastställda kundlöften är det viktigt att kunderna kompenseras på ett sådant sätt att de ändå känner sig nöjda.

1.7. Kollektivtrafiken (inklusive järnvägstrafiken) är i betydande grad skattesubventionerad inom hela EU. Trots stora skattesubventioner och i många fall låga priser väljer många resenärer att åka bil. Färdmedelsvalet styrs i hög utsträckning av standard och kvalitet. Prisvärdhet är ett nyckelord. Även om kollektivtrafiken i många fall är billig att åka med är den inte tillräckligt prisvärd ut ett kundperspektiv. Om man satsar på högre standard och bättre kvalitet kan man också ta mer betalt. Resenärernas preferenser och betalningsvilja måste analyseras. I framtiden måste resenärerna betala mer för bättre infrastruktur och trafik. Genom en rättvis och effektiv prissättning, som tar hänsyn till externa effekter, får samhället resurser för att bygga ut och förbättra infrastruktur och trafik.

1.8. Alla reslänkar och bytespunkter i hela reskedjan måste ha tillräckligt god kvalitet. Förbättringar som rör mjukvaran (software policies) är ofta billigare, mer kostnadseffektiva och går snabbare att genomföra jämfört med investeringar i ny teknik.

1.9. Det är viktigt att ny teknik såsom informationsteknik utformas med kunden i fokus. En viss europeisk standardisering är nödvändig för att dels skapa goda lösningar ur ett kundperspektiv, dels stärka den europeiska industrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

1.10. Regionkommittén vill i detta sammanhang även hänvisa till tidigare yttranden över kommissionens grönböcker "Ett trafiknät för alla" och "För en rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn".

2. Regionkommitténs kommentarer till artiklarna i förslaget till rådets beslut

2.1. Kommentarer till artikel 1

"Detta beslut gäller definitionen och genomförandet av den gemensamma transportpolitiken och - för att säkerställa och främja en säker och hållbar utveckling inom transportsektorn."

2.1.1. Regionkommittén vill framhålla att kundernas efterfrågan, attityder, värderingar och preferenser måste vara en väsentlig utgångspunkt för EU:s trafikpolitik. Med en mer marknadsorienterad trafikpolitik får kommunerna och regionerna en större roll vilket också ligger i linje med subsidiaritetsprincipen.

2.1.2. Regionkommittén anser att avreglering och ökad konkurrens kan vara verksamma medel för att öka marknadsorienteringen inom transportsektorn. Genom rättvisa och effektiva priser kan en säker och hållbar utveckling inom transportsektorn främjas samtidigt som samhället får resurser för att förbättra infrastruktur och trafik.

2.1.3. Regionkommittén konstaterar att trafikpolitiken måste samordnas med miljöpolitik och andra politikområden, och denna samordning måste ske på alla nivåer: EU, nationella, regionala och kommunala nivån. I många regioner är markanvändningskonflikterna påtagliga och avvägningar måste ske inom ramen för den lokala och regionala fysiska planeringen.

2.2. Kommentarer till artikel 2

"Kommissionen skall genomföra artikel 1 och får i detta syfte använda sig av de åtgärder den finner nödvändiga, i synnerhet:

- systematiskt insamla, utvärdera och sprida information om transporter som äger rum inom gemenskapen och till tredje land;

- bidra till anordnande av konferenser och seminarier tillsammans med organ vilkas ändamål överensstämmer med gemenskapens syften;

- understödja, även kontinuerligt, analyser som utförs av sådana, privata eller offentliga, nationella och internationella organ, som genom sin verksamhet effektivt och omedelbart bidrar till att förverkliga den gemensamma transportpolitikens mål;

- stimulera och stödja harmonisering av regler och tekniska bestämmelser som garanterar det transeuropeiska transportnätets driftkompatibilitet och säkerställer att den inre transportmarknaden fungerar på bästa möjliga sätt;

- understödja initiativ som syftar till att bättre planlägga, utveckla och främja det transeuropeiska transportnätet i tekniskt, miljöpolitiskt och finansiellt hänseende liksom när det gäller dess utvidgning till tredje land;

- uppmuntra utbildning på transportområdet, särskilt för att främja och förbättra transportsäkerhet och miljöskydd;

- utvärdera de tekniska och finansiella aspekterna av de åtgärder som kommissionen eller tredje land vidtar för att främja rörligheten;

- att utföra kostnads- och intäktsanalys av åtgärder och projekt."

2.2.1. En viktig källa för utvecklings- och förändringsarbete är utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer mellan olika länder och regioner. Regionkommittén anser att kommuner och regioner i ökad utsträckning bör engageras i kommissionens olika aktiviteter och då särskilt förtroendevalda på lokal och regional nivå.

2.2.2. Regionkommittén vill framhålla att en utbyggnad av de transeuropeiska nätverken är angelägen men måste ske i nära samverkan med berörda kommuner och regioner.

2.2.3. Regionkommittén konstaterar att det i många länder saknas starka organisationer som tillvaratar konsumenternas intressen inom den av samhället subventionerade trafiken dvs. lokal och regional kollektivtrafik och järnvägstrafik (public transport). Däremot finns det i många länder starka organisationer som tillvaratar privatbilisternas och den yrkesmässiga vägtrafikens intressen. Förtroendevalda på kommunal och regional nivå, som har nära kontakt med medborgarna, har centrala roller då olika gruppers intressen måste vägas mot varandra.

2.2.4. Regionkommittén konstaterar att ny teknik bl.a. i form av IT kan förbättra transportsystemens kvalitet och öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kommissionen bör stödja viss standardisering för att dels skapa goda lösningar ur ett kundperspektiv, dels stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Samtidigt vill kommittén framhålla att stora förbättringar kan göras med befintlig teknik genom en målmedveten satsning på kvalitet och service.

2.2.5. Regionkommittén anser att kvalitetsfrågorna måste lyftas fram på ett tydligare sätt i kommissionens arbete. Kommissionen bör utveckla ett program för ett mer systematiskt arbete med kvalitetsfrågorna och stimulera ansvariga myndigheter och trafikföretag att systematiskt mäta kundernas förväntade respektive upplevda kvalitet. Gemensamma system för kvalitetsmätning gör det lättare att identifiera svaga länkar i reskedjorna och skapa ett europeiskt transportnät för alla.

2.2.6. Regionkommittén vill påpeka att kommissionen måste ta hänsyn till att subsidiaritetsprincipen ger medlemsstaterna företräde vid beslut om insättande av åtgärder.

2.3. Kommentarer till artikel 3

"1) I syfte att genomföra dessa åtgärder får kommissionen:

- sluta alla slags avtal med privata eller offentliga organ, med beaktande av gemenskapens upphandlingsregler;

- medfinansiera privata och offentliga nationella eller internationella organs projekt med högst 50 % eller med större andel av den totala kostnaden, det senare dock endast om det är befogat med hänsyn till projektets synnerliga intresse för gemenskapen;

- bidra till driftbudgeten till privata eller offentliga internationella organisationer verksamma inom transportsektorn och som gemenskapen är eller kommer att bli medlem av.

2) Om åtgärdernas art och omständigheterna i övrigt föranleder det, skall inbjudan att lämna förslag offentliggöras på lämpligt sätt och likaså närmare uppgifter spridas om hur gemenskapen stödjer förverkligandet av dessa åtgärder.

3) Gemenskapens bidrag avgörs huvudsakligen av:

- hur angelägen åtgärden är för att uppnå den gemensamma transportpolitikens och det transeuropeiska transportnätets mål;

- åtgärdens betydelse för gemenskapen, särskilt genom att flera länder deltar i den;

- huruvida åtgärden är mönstergill eller nydanande och kan spridas och utvidgas till att omfatta hela gemenskapen;

- huruvida åtgärden bidrar till utvecklingssamarbetet med tredje land."

2.3.1. Regionkommittén konstaterar att internationella och nationella branschorganisationer inte sällan har en negativ syn på avreglering och konkurrens. Organisationer som har till sin uppgift att tillvarata producenternas intressen kan inte förväntas ha som övergripande mål att tillgodose konsumenternas intressen. Det är därför viktigt att kommissionen samverkar med progressiva och framtidsinriktade organ som delar EU:s långsiktiga mål för den europeiska transportpolitiken.

2.3.2. Regionkommittén anser att det är angeläget att kommissionen inte bara medfinansierar nationella eller internationella organs projekt utan även, och framförallt, lokala och regionala organs projekt. Huvuddelen av transportarbetet är lokalt och regionalt och trafikens problem drabbar i första hand berörd kommun eller region. På den kommunala eller regionala nivån finns framtidsinriktade och innovativa drivkrafter som bör stimuleras. EU-kommissionen bör stimulera samverkansprojekt mellan kommuner och regioner i skilda länder för att därigenom påskynda utvecklingen av EU:s transportpolitik.

2.3.3. Regionkommittén ser avreglering och konkurrens inte som ett mål utan som ett medel för att uppnå bättre transporter till lägre kostnader. Det är viktigt att den inre marknaden fullt ut förverkligas inom transportsektorn som helhet. Olönsam trafik som kräver samhällssubventioner bör upphandlas på den europeiska marknaden i konkurrens i enlighet med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommissionen bör främja ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte rörande dessa frågor, särskilt med avseende på kvaliteten på den service som användarna erbjuds.

2.3.4. I linje med subsidiaritetstanken omfattar emellertid inte kommissionens åtgärder bilaterala trafikpolitiska avtal med tredje land.

2.4. Kommentarer till artikel 4

"Varje slutlig bidragsutbetalning skall föregås av en fördjupad kontroll av de utförda tjänsterna med hänsyn tagen till bidragstagarens avtalsmässiga förpliktelser och till principerna för en sund ekonomisk förvaltning. Alla avtal som kommissionen sluter med bidragstagarna skall innehålla bestämmelser om bedrägeribekämpning, såsom övervakning av avtalets utförande, regelbunden rapportering samt revision."

2.4.1. Regionkommittén vill framhålla att utöver den sedvanliga revisionsgranskningen är det grundläggande att varje aktivitet och projekt utvärderas med utgångspunkt från uppställda mål för respektive projekt och aktivitet. Samtidigt som den redovisade analysen av kostnadseffektiviteten är väsentlig vill Regionkommittén ånyo framhålla vikten av att analyserna utgår ifrån såväl ett kund- och marknadsperspektiv som ett samhällsperspektiv. Transportsystemen måste på bästa möjliga sätt tillgodose marknadens krav samtidigt som en säker och hållbar utveckling inom transportsektorn prioriteras.

2.5. Kommentarer till artiklarna 5-7

2.5.1. Regionkommittén har inga kommentarer.

3. Regionkommitténs hemställan om ändringar i kommissionens förslag till artiklar

3.1. Regionkommittén hemställer att kommissionens förslag till artiklar kompletteras enligt följande:

3.2. Artikel 2, 3:e stycket:

- understödja, även kontinuerligt, analyser som utförs av sådana, privata eller offentliga, lokala, regionala, nationella och internationella organ, som genom sin verksamhet effektivt och omedelbart bidrar till att förverkliga den gemensamma transportpolitikens mål,

3.3. Artikel 3, 2:a stycket:

- medfinansiera privata och offentliga lokala, regionala, nationella eller internationella organs projekt med högst 50 % eller med större andel av den totala kostnaden, det senare dock endast om det är befogat med hänsyn till projektets synnerliga intresse för gemenskapen.

4. Regionkommitténs avslutande kommentarer

4.1. Det nu remitterade dokumentet avser tämligen begränsade medel, ca 8 miljoner ecu per år, för uppföljning och utvärdering av EU:s transportpolitik. Mot bakgrund av såväl transportsektorns totala omslutning som de stora satsningar som görs med offentliga medel på lokal, regional, nationell och EU nivå är det viktigt att EU satsar erforderliga medel för en successiv uppföljning och utvärdering av gemenskapens transportpolitik.

4.2. EU bör med kraft driva på utvecklingen från produktionsorientering till marknads- och kundorientering. Förbättrade transporter är avgörande för det europeiska näringslivets globala konkurrenskraft. Rörligheten (mobility) måste förbättras för alla människor och då särskilt för äldre, handikappade och andra utan bil. Ett långsiktigt hållbart transportsystem förutsätter en mer kraftfull trafikpolitik. Den bristfälliga trafiksäkerheten är ett mycket stort folkhälsoproblem. Samtidigt som medlemsstaternas ansvarsområden respekteras krävs det starka styrmedel för att reducera antalet döda och skadade i trafiken. För att kollektivtrafiken skall bli mer attraktiv måste frågor som rör kvalitet och service få väsentligt högre prioritet. Genom en rättvis och effektiv prissättning kan trafikens negativa skadeverkningar begränsas samtidigt som produktiviteten i transportsystemen ökar och samhället får mer resurser för att förbättra infrastruktur och trafik. Genom ökat samarbete mellan kommissionen å ena sidan och kommuner och regioner å den andra kan man med gemensamma krafter skapa bättre transportsystem, högre välfärd och ökad livskvalitet. Regionkommittén är beredd att aktivt medverka i detta arbete.

Bryssel den 12 juni 1997.

Regionkommitténs ordförande

Pasqual MARAGALL i MIRA

() EGT C 28, 29.1.1997, s. 21.