Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 maj 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-512/10) (1)

(Fördragsbrott - Transport - Direktiv 91/440/EEG - Utveckling av gemenskapens järnvägar - Direktiv 2001/14/EG - Tilldelning av infrastrukturkapacitet för järnvägar - Artikel 6.2 och 6.3 i direktiv 2001/14 - Bestående ekonomisk obalans - Artiklarna 6.1, 7.3 och 7.4 i direktiv 91/440 - Avsaknad av incitament för infrastrukturförvaltaren - Artiklarna 7.3 och 8.1 i direktiv 2001/14 - Beräkning av avgiften för minimitillträde)

2013/C 225/03

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Støvlbæk och K. Herrmann)

Svarande: Republiken Polen (ombud: M. Szpunar, K. Bożekowska-Zawisza och M. Laszuk)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, T. Müller och J. Očková), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen ha antagit alla de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 6.3 i rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EGT L 237, s. 25) och dess bilaga II, samt artiklarna 4.2, 6.1–6.3, 7.3, 8.1 och 14.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EGT L 75, s. 29)

Domslut

1.

Republiken Polen har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 6.2 respektive 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004, genom att inte ha gett infrastrukturförvaltaren incitament att sänka kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur och nivån på tillträdesavgifterna samt genom att låta kostnader som inte kan anses ha uppstått som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs ingå i beräkningen av avgiften för minimipaketet och bantillträdestjänsterna.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Republiken Polen, Republiken Tjeckien och Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 30, 29.1.2011.