Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/41


Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln — Tyskland — Germanwings GmbH mot Thomas Amend

(Mål C-413/11) (1)

(Artikel 9 i rättegångsreglerna - Flygtransport - Förordning (EG) nr 261/2004 - Passagerares rätt till ersättning i händelse av kraftigt försenad flygning - Principen om maktdelning inom Europeiska unionen)

2013/C 225/69

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Germanwings GmbH

Svarande: Thomas Amend

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Landgericht Köln — Tolkningen av artiklarna 5, 6, 7, 8.1 a och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) — Rätt till ersättning vid försening — Gränser för domstolens behörighet — Omfattningen av tolkningen i domstolens dom av den 19 november 2009 i de förenade målen C-402/07 och C-432/07, Sturgeon m.fl., i vilken rätten till kompensation analogt utsträcks till passagerarna på försenade flygningar

Avgörande

Domstolens tolkning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, innebar att passagerare på försenade flygningar har rätt till kompensation om de når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter den ankomsttid som ursprungligen fastställts av lufttrafikföretaget. I artikel 6 i denna förordning avser försening. I denna föreskrivs emellertid endast att passagerarna ska erbjudas assistans och service. Därutöver hänvisas till artikel 7 i den ovannämnda förordningen, som avser rätt till kompensation, endast i fråga om nekad ombordstigning och inställda flygningar. Denna tolkning inverkar inte på principen om maktdelning inom Europeiska unionen.


(1)  EUT C 319, 29.10.2011.