Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 945/87 av den 30 mars 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1468/81 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas förvaltningar och samverkan mellan dessa och kommissionen för att garantera korrekt tillämpning av tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 02/04/1987 s. 0003 - 0004

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0243

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 4 s. 0243RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 945/87 av den 30 mars 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 1468/81 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas förvaltningar och samverkan mellan dessa och kommissionen för att garantera korrekt tillämpning av tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 1468/81(3) fastställer bestämmelser enligt vilka medlemsstaternas förvaltningar ömsesidigt skall bistå varandra och samarbeta med kommissionen både för att förhindra och upptäcka överträdelser av tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor och upptäcka alla verksamheter som strider mot eller synes strida mot denna lagstiftning.

Erfarenheten visar att betydelsen av bekämpandet av svikliga förfaranden med förgreningar i flera medlemsstater motiverar förstärkning av kommissionens och medlemsstaternas handlingsmöjligheter inom detta område.

Vad gäller svikliga förfaranden avseende vissa textilprodukter som importeras till gemenskapen finns en dellösning av dessa problem i förordning (EEG) nr 616/78(4), senast ändrad genom förordning (EEG) 3626/83(5). Det förefaller önskvärt att införliva alla bestämmelser om administrativt samarbete inom området tullar och jordbruksfrågor i förordning nr 1468/81. Förordning (EEG) 1468/81 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1468/81 ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas:

"Artikel 14a

1. Om en medlemsstats behöriga myndigheter uppmärksammar verksamheter som strider mot eller synes strida mot tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor och som är av särskilt intresse på gemenskapsnivå och särskilt

- om de har eller skulle kunna ha förgreningar i andra medlemsstater, eller

- om det förefaller nämnda myndigheter sannolikt att liknande verksamheter också har bedrivits i andra medlemsstater,

skall de till kommissionen så snabbt som möjligt, antingen på eget initiativ eller på motiverad begäran av kommissionen överlämna alla tillämpliga upplysningar, om så är lämpligt i form av dokument eller kopior av eller utdrag ur dokument som behövs för att fastställa de fakta som gör det möjligt för kommissionen att samordna de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna.

Kommissionen skall överlämna dessa upplysningar till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2. Upplysningar som gäller fysiska eller juridiska personer skall överlämnas enligt punkt 1 endast i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att möjliggöra att verksamheter som strider mot tullagstiftning eller lagstiftning om jordbruksfrågor uppmärksammas.

3. Om en medlemsstats behöriga myndigheter tillämpar punkt 1 behöver de inte överlämna upplysningar enligt artikel 12 b och artikel 13 till de behöriga myndigheterna i de övriga berörda medlemsstaterna."

2. Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

Kommissionen skall organisera möten med företrädare för medlemsstaterna under vilka

- bedrivandet av den ömsesidiga biståndsverksamheten enligt denna förordning skall prövas på ett övergripande sätt,

- ett praktiskt förfarande för att vidarebefordra upplysningar enligt artiklarna 14 och 14a skall fastställas,

- de upplysningar som sänds till kommissionen enligt artiklarna 14 och 14a skall prövas med avsikt att dra slutsatser, bestämma erforderliga åtgärder för att få slut på verksamhet som befunnits strida mot tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor och om så är nödvändigt föreslå ändringar av nuvarande gemenskapsbestämmelser eller införa ytterligare bestämmelser."

3. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 15a

Under förutsättning att berört tredje land har gett en rättsligt bindande försäkran att tillhandahålla erforderligt bistånd för att insamla bevis på den oegentliga naturen hos verksamheter som synes strida mot tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor eller för att bestämma omfattningen av verksamheter i fråga om vilka det har observerats att de strider mot denna lagstiftning, får de upplysningar som erhållits enligt artikel 14a överlämnas till berört tredje land i samförstånd med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som tillhandahållit dessa och om nödvändigt med godkännande av den berörda personen i den utsträckning detta inte äventyrar undersökningens framgångsrika resultat.

Överlämnandet får göras av kommissionen som i detta fall på lämpligt sätt skall garantera ett skydd som är likvärdigt med det som fastställs i artikel 19.1.

Artikel 15b

1. För att uppnå målen med denna förordning får kommissionen på de villkor som anges i artikel 15a, utföra gemenskapens administrativa och undersökande uppdrag i tredje land under samordning och i nära samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2. Gemenskapens uppdrag i tredje land enligt punkt 1 skall utföras på följande villkor:

a) Uppdragen får företas på kommissionens initiativ eller på begäran av en eller flera medlemsstater.

b) Uppdragen skall utföras av de företrädare för kommissionen som utsetts för detta ändamål och av tjänstemän som utsetts för detta ändamål av den eller de berörda medlemsstaterna.

c) Ett uppdrag får också i samförstånd mellan kommissionen och de berörda medlemsstaterna i gemenskapens intresse utföras av en medlemsstats tjänstemän, särskilt i samband med en överenskommelse om ett bilateralt bistånd med ett tredje land. I detta fall skall kommissionen underrättas om resultatet av uppdraget.

d) Kostnaderna för uppdraget betalas av kommissionen.

3. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultaten av de utförda uppdragen enligt denna artikel.

Artikel 15c

Resultaten av undersökningarna och de upplysningar som erhållits i samband med gemenskapens uppdrag enligt artikel 15b, särskilt i form av dokument som överlämnats av tredje lands behöriga myndigheter skall behandlas enligt artikel 19.

Erhållna originaldokument eller vidimerade kopior av dessa skall av kommissionen överlämnas till medlemsstaternas behöriga myndigheter på nämnda myndigheters begäran för användning i samband med rättsliga åtgärder eller åtgärder som vidtas till följd av underlåtenhet att följa tullagstiftningen eller lagstiftningen om jordbruksfrågor."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 1987.

På rådets vägnar

P. DE KEERSMAEKER

Ordförande

(1) EGT nr C 267, 18.10.1985, s. 6.

(2) EGT nr C 120, 20.5.1986, s. 152

(3) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1.

(4) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 360, 23.12.1983, s. 5.