Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/21


RÅDETS BESLUT

av den 6 december 2007

om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

(2008/39/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad anslutningsakten), särskilt artikel 3.4,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (2), upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallad konventionen), undertecknades i Bryssel den 18 december 1997 och träder i kraft 90 dagar efter det att en underrättelse lämnats av den stat, som ska vara medlem i Europeiska unionen när rådet antar den akt genom vilken konventionen upprättas, som sist fullgör denna formalitet.

(2)

I enlighet med artikel 32.4 i konventionen får varje medlemsstat, fram till det att konventionen träder i kraft, i samband med underrättelse enligt artikel 32.2 i konventionen eller därefter förklara att konventionen, vad medlemsstaten beträffar, är tillämplig i dess förbindelser med de medlemsstater som har avgivit samma förklaring.

(3)

Efter sin anslutning till Europeiska unionen har Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien deponerat sina instrument för anslutning till konventionen.

(4)

Enligt artikel 3.3 i anslutningsakten ska Bulgarien och Rumänien ansluta sig till de konventioner och protokoll mellan medlemsstaterna som finns förtecknade i bilaga I till anslutningsakten, bland annat till konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar. Dessa konventioner och protokoll ska träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer.

(5)

I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsakten ska rådet göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutningen till dessa konventioner och protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 31.1 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, ska ersättas med följande:

”1.   Denna konvention ska tillämpas på medlemsstaternas territorier som ingår i gemenskapens tullområde samt för Förbundsrepubliken Tyskland ön Helgoland och Büsingens territorium (inom ramen för och i enlighet med fördraget av den 23 november 1964, eller gällande version, mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiziska edsförbundet om att inkludera kommunen Büsingen am Hochrhein i Schweiziska edsförbundets tullområde) samt för Republiken Italien kommunerna Livigno och Campione d’Italia, och den ska även tillämpas på det territorialvatten, de inre vattenvägar och det luftrum som ingår i medlemsstaternas territorier.”

Artikel 2

Konventionen, i dess lydelse efter ändring genom detta beslut, träder i kraft för Bulgarien och Rumänien den dag då konventionen träder i kraft, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.4 i konventionen.

Artikel 3

Konventionen, som har upprättats på bulgariska och rumänska språken (3), ska gälla på samma villkor som de övriga språkversionerna av konventionen.

Artikel 4

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2007.

På rådets vägnar

A. COSTA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT C 24, 23.1.1998, s. 2.

(3)  Den bulgariska och den rumänska versionen av konventionen ska offentliggöras i specialupplagan av EUT vid en senare tidpunkt.