Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/2008

av den 28 november 2008

om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2008/55/EG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (1), särskilt artikel 22, och

av följande skäl:

(1)

Tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2008/55/EG fastställs i kommissionens direktiv 2002/94/EG (2). Erfarenheten har emellertid visat att ett direktiv, på grund av den juridiska ställning ett sådant har, inte är det mest effektiva instrumentet för att åstadkomma ett enhetligt förfarande för ömsesidigt bistånd. Direktivet bör därför ersättas med en förordning.

(2)

För att underlätta utbytet av information mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter bör varje begäran om bistånd och alla åtföljande handlingar och upplysningar, i görligaste mån, översändas på elektronisk väg.

(3)

För att säkra att det är de uppgifter och de upplysningar som behövs som översänds bör det utarbetas förlagor till de olika formulären för begäran om ömsesidigt bistånd nationella myndigheter emellan. De elektroniska formulärens struktur och utformning bör kunna anpassas efter det elektroniska kommunikationssystemets krav och möjligheter utan att förlagorna behöver ändras, förutsatt att begäran fortfarande innehåller de nödvändiga uppgifter och den information som krävs.

(4)

För att kommissionen regelbundet ska kunna utvärdera vilka resultat direktiv 2008/55/EG har gett och hur effektivt förfarandena i direktivet har fungerat bör det fastställas vilken information medlemsstaterna ska meddela kommissionen varje år.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från indrivningskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för artiklarna 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 7, 8, 9, 11, 12.1, 12.2, 14, 18.3 och 24 i direktiv 2008/55/EG.

Vidare fastställs tillämpningsföreskrifter för omräkning, överföring av indrivna belopp, fastställande av ett minimibelopp för fordringar för vilka bistånd får begäras samt för hur meddelanden kan överföras mellan myndigheter.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   överföring på elektronisk väg: överföring med hjälp av elektronisk utrustning för behandling (inbegripet digital signalkompression) av uppgifter, via ledning, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel.

2.   CCN/CSI-nätet: den gemensamma plattform som grundas på Gemensamma kommunikationsnätet (CCN) och Gemensamma systemgränssnittet (CSI) och som utvecklats av gemenskapen för alla överföringar på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter på tull- och beskattningsområdet.

KAPITEL II

BEGÄRAN OM UPPLYSNINGAR

Artikel 3

En begäran om upplysningar enligt artikel 4 i direktiv 2008/55/EG ska innehålla de uppgifter och de upplysningar som anges i förlagan till formuläret i bilaga I till denna förordning.

Om en liknande begäran har sänts till en annan myndighet ska den sökande myndigheten i sin begäran om upplysningar ange namnet på den myndigheten.

Artikel 4

Begäran om upplysningar kan avse

1.

gäldenären,

2.

varje annan person som är skyldig att betala fordran enligt gällande lag i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen,

3.

varje tredje man som innehar tillgångar som tillhör någon av de personer som avses i led 1 eller 2.

Artikel 5

1.   Den anmodade myndigheten ska bekräfta mottagandet av begäran om upplysningar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar efter mottagandet.

2.   Omedelbart efter mottagandet av begäran ska den anmodade myndigheten i förekommande fall uppmana den sökande myndigheten att lämna alla ytterligare nödvändiga upplysningar. Den sökande myndigheten ska lämna alla ytterligare nödvändiga upplysningar som den normalt har tillgång till.

Artikel 6

1.   Den anmodade myndigheten ska översända alla begärda upplysningar till den sökande myndigheten så snart de erhållits.

2.   Om inga eller endast delar av de begärda upplysningarna går att få fram inom rimlig tid med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta och ange skälen därtill.

Under alla omständigheter ska den anmodade myndigheten senast sex månader från den dag då mottagandet av begäran har bekräftats underrätta den sökande myndigheten om resultatet av de undersökningar som genomförts för att få fram de begärda upplysningarna.

Mot bakgrund av de upplysningar som mottagits från den anmodade myndigheten, kan den sökande myndigheten begära att denna fortsätter undersökningen. En sådan begäran ska göras inom två månader efter mottagandet av underrättelsen om resultatet av de undersökningar som genomförts av den anmodade myndigheten, och ska av denna behandlas i enlighet med de bestämmelser som gäller för den ursprungliga begäran.

Artikel 7

Om den anmodade myndigheten beslutar att inte efterkomma begäran om upplysningar, ska den underrätta den sökande myndigheten om skälen till sin vägran och särskilt ange de bestämmelser i artikel 4 i direktiv 2008/55/EG som den åberopar. En sådan underrättelse ska lämnas av den anmodade myndigheten så snart den fattat sitt beslut och under alla omständigheter inom tre månader från den dag då mottagandet av begäran bekräftades.

Artikel 8

Den sökande myndigheten kan när som helst återkalla en begäran om upplysningar som den har sänt till den anmodade myndigheten. Beslutet att återkalla begäran ska sändas till den anmodade myndigheten.

KAPITEL III

BEGÄRAN OM DELGIVNING

Artikel 9

En begäran om delgivning enligt artikel 5 i direktiv 2008/55/EG ska innehålla de uppgifter och de upplysningar som anges i förlagan till formuläret i bilaga II till denna förordning.

Originalet eller en bestyrkt kopia av den handling eller det beslut som begäran om delgivning avser ska bifogas begäran.

Artikel 10

Begäran om delgivning kan avse en fysisk eller juridisk person som i enlighet med gällande lag i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen ska underrättas om en handling eller ett beslut som rör personen i fråga.

Begäran om delgivning ska innehålla en hänvisning till de regler för att bestrida fordran eller dess indrivning som gäller i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen, i den mån som detta inte anges i den handling eller det beslut som begäran om delgivning avser.

Artikel 11

1.   Den anmodade myndigheten ska bekräfta mottagandet av begäran om delgivning så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar efter mottagandet.

Vid mottagandet av begäran om delgivning ska den anmodade myndigheten omgående vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa delgivningen enligt gällande lag i den medlemsstat där myndigheten är belägen.

Om det är nödvändigt ska den anmodade myndigheten begära ytterligare upplysningar av den sökande myndigheten, men detta får inte medföra en risk för att den sista dagen för delgivning enligt begäran om delgivning löper ut.

Den sökande myndigheten ska lämna alla ytterligare upplysningar som den normalt har tillgång till.

2.   Den anmodade myndigheten ska underrätta den sökande myndigheten om dagen för delgivningen så snart denna har ägt rum genom att bekräfta delgivningen på formuläret för begäran om delgivning och återsända detta till den sökande myndigheten.

KAPITEL IV

BEGÄRAN OM INDRIVNING ELLER OM SÄKERHETSÅTGÄRDER

Artikel 12

1.   En begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder enligt artikel 6 respektive artikel 13 i direktiv 2008/55/EG ska innehålla de uppgifter och de upplysningar som anges i förlagan till formuläret i bilaga III till denna förordning.

Begäran ska innehålla en deklaration om att de villkor för inledandet av förfarandet för ömsesidigt bistånd som anges i direktiv 2008/55/EG har uppfyllts.

2.   Exekutionstiteln i original eller en styrkt kopia av denna ska åtfölja begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder. En enda exekutionstitel kan utfärdas för flera fordringar om de gäller en och samma person.

Vid tillämpningen av artiklarna 13-20 i denna förordning ska alla fordringar som omfattas av samma exekutionstitel anses utgöra en enda fordran.

Artikel 13

Begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder kan gälla varje person som avses i artikel 4.

Artikel 14

1.   Om valutan i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen är en annan än i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen, ska den sökande myndigheten ange beloppet för den fordran som ska drivas in i bägge valutorna.

2.   Den växelkurs som ska användas för tillämpningen av punkt 1 ska vara den senaste säljkurs, som den dag då begäran om indrivning undertecknas, noteras på den eller de valutamarknader som är mest representativa i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen.

Artikel 15

1.   Den anmodade myndigheten ska, så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar efter mottagandet av begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder,

a)

bekräfta mottagandet av begäran,

b)

uppmana den sökande myndigheten att komplettera begäran om den inte innehåller de upplysningar eller andra uppgifter som nämns i artikel 7 i direktiv 2008/55/EG.

2.   Om den anmodade myndigheten inte vidtar begärda åtgärder inom den tremånadersperiod som anges i artikel 8 i direktiv 2008/55/EG ska den, så snart som möjligt och i varje fall inom sju dagar efter utgången av denna period, underrätta den sökande myndigheten om skälen till att tidsfristen inte har respekterats.

Artikel 16

Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att inom rimlig tid driva in hela eller en del av fordran eller vidta säkerhetsåtgärder, ska den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta och ange skälen därtill.

Den anmodade myndigheten ska, senast vid utgången av varje sexmånadersperiod efter den dag då mottagandet av begäran bekräftats, underrätta den sökande myndigheten om det aktuella läget för eller resultatet av förfarandet för indrivning eller för vidtagande av säkerhetsåtgärder.

Mot bakgrund av de upplysningar som tas emot från den anmodade myndigheten kan den sökande myndigheten begära att denna återupptar förfarandet för indrivning eller för vidtagande av säkerhetsåtgärder. En sådan begäran ska göras inom två månader efter mottagandet av underrättelsen om resultatet av förfarandet, och den ska behandlas av den anmodade myndigheten i enlighet med de bestämmelser som gäller för den ursprungliga begäran.

Artikel 17

1.   Alla åtgärder för att bestrida fordran eller exekutionstiteln som vidtas i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen ska meddelas den anmodade myndigheten av den sökande myndigheten, så snart den senare fått kännedom om åtgärderna.

2.   Om de lagar och andra författningar samt den administrativa praxis som gäller i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen inte medger säkerhetsåtgärder eller indrivning med stöd av artikel 12.2 andra stycket i direktiv 2008/55/EG, ska den anmodade myndigheten, så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av det meddelande som avses i punkt 1, underrätta den sökande myndigheten om detta.

3.   Alla åtgärder som vidtas i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen för återbetalning av indrivna summor eller för gottgörelse, i samband med indrivning enligt artikel 12.2. andra stycket i direktiv 2008/55/EG, av en fordran som har bestridits, ska av den anmodade myndigheten, så snart denna fått kännedom om åtgärderna, meddelas den sökande myndigheten.

Den anmodade myndigheten ska så långt möjligt göra den sökande myndigheten delaktig i förfarandena för betalning av det belopp som ska återbetalas och av den gottgörelse som ska utgå. På motiverad begäran av den anmodade myndigheten ska den sökande myndigheten inom två månader från det att den tog emot begäran överföra de belopp som återbetalats och den gottgörelse som betalats.

Artikel 18

1.   Om det saknas anledning till begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder till följd av att fordran betalas eller upphör att gälla eller av något annat skäl, ska den sökande myndigheten omedelbart underrätta den anmodade myndigheten, så att denna kan avbryta de åtgärder den inlett.

2.   Om det fordringsbelopp som begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder avser av någon anledning ändras, ska den sökande myndigheten underrätta den anmodade myndigheten om detta och vid behov utfärda en ny exekutionstitel.

3.   Om ändringen medför att fordringsbeloppet minskar, ska den anmodade myndigheten fortsätta med de åtgärder den inlett för indrivning eller vidtagande av säkerhetsåtgärder, men åtgärderna ska begränsas till det belopp som kvarstår.

Om den anmodade myndigheten, vid den tidpunkt då den underrättas om att fordringsbeloppet minskat, redan har drivit in ett belopp som överstiger det belopp som kvarstår men ännu inte inlett överföringsförfarandet enligt artikel 19, ska den återbetala det överskjutande beloppet till den person som är berättigad till det.

4.   Om justeringen medför att fordringsbeloppet ökar, ska den sökande myndigheten så snart som möjligt sända en ny begäran om indrivning eller om säkerhetsåtgärder till den anmodade myndigheten.

Den nya begäran ska i möjligaste mån behandlas av den anmodade myndigheten samtidigt med den ursprungliga begäran från den sökande myndigheten. Om det, med hänsyn till hur långt det ursprungliga förfarandet framskridit, inte är möjligt att behandla den nya begäran tillsammans med den ursprungliga begäran, är den anmodade myndigheten skyldig att tillmötesgå den nya begäran endast om denna avser ett belopp som minst motsvarar det som anges i artikel 25.2.

5.   Vid omräkningen av det justerade fordringsbeloppet till valutan i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen ska den sökande myndigheten använda samma växelkurs som i sin ursprungliga begäran.

Artikel 19

Alla belopp som drivits in av den anmodade myndigheten, i förekommande fall även ränta i enlighet med artikel 9.2 i direktiv 2008/55/EG, ska överföras till den sökande myndigheten i valutan i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen. Denna överföring ska ske inom en månad från den dag då indrivningen verkställdes.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får komma överens om andra bestämmelser för överföring av belopp som understiger tröskelvärdet i artikel 25.2 i denna förordning.

Artikel 20

Oavsett belopp som uppburits av den anmodade myndigheten i form av ränta enligt artikel 9.2 i direktiv 2008/55/EG ska fordran anses ha drivits in i förhållande till indrivningen av beloppet uttryckt i den nationella valutan i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen, beräknat på grundval av den växelkurs som avses i artikel 14.2 i denna förordning.

KAPITEL V

ÖVERFÖRING AV MEDDELANDEN

Artikel 21

1.   Varje begäran om bistånd, exekutionstitel, kopia av dessa, andra underlag, samt all annan information som översänds i samband med en begäran, ska i görligaste mån översändas på elektronisk väg via CCN/CSI-nätet.

De handlingar som översänds på elektronisk väg eller utskrifter av dessa ska anses ha samma rättsliga status som handlingar som skickas per post.

2.   Om den sökande myndigheten översänder en kopia av en exekutionstitel eller annan handling ska den intyga att kopian överensstämmer med originalet, genom att myndigheten på kopian anger ”Bestyrkt kopia”, på det eller de officiella språken i den medlemsstat där den sökande myndigheten är belägen, samt den bestyrkande tjänstemannens namn och datum för bestyrkandet.

3.   Om en begäran om ömsesidigt bistånd översänds på elektronisk väg får den struktur och utformning som anges i artikel 3 första stycket, artikel 9 första stycket och i artikel 12.1 anpassas efter det elektroniska kommunikationssystemet krav och möjligheter, på villkor att innehållet inte ändras.

4.   Om en begäran inte kan översändas på elektronisk väg ska den skickas per post. I sådana fall ska begäran undertecknas av en tjänsteman vid den sökande myndigheten, som är behörig att skicka en sådan begäran.

Artikel 22

Varje medlemsstat ska utse en central enhet med huvudansvar för elektronisk kommunikation med andra medlemsstater. Enheten ska vara ansluten till CCN/CSI-nätet.

Om flera myndigheter utses i en medlemsstat för tillämpningen av denna förordning, ska den centrala enheten ansvara för att vidarebefordra alla elektroniska meddelanden mellan dessa myndigheter och övriga medlemsstaters centrala enheter.

Artikel 23

1.   Om medlemsstaternas behöriga myndigheter lagrar uppgifter i elektroniska databaser och utbyter sådana uppgifter på elektronisk väg, ska de vidta alla åtgärder som krävs för att se till att alla upplysningar som överförs enligt denna förordning, oavsett på vilket sätt detta görs, hanteras konfidentiellt.

Upplysningarna ska omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som tar emot dem.

2.   Tillgång till upplysningarna enligt punkt 1 får endast ges till de personer och myndigheter som avses i artikel 16 i direktiv 2008/55/EG.

Sådana upplysningar får användas i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden för indrivning av fordringar avseende avgifter, tullar, skatter eller andra åtgärder enligt artikel 2 i direktiv 2008/55/EG.

Personer som i vederbörlig ordning har ackrediterats av Europeiska kommissionens ackrediteringsmyndighet för säkerhet får ta del av dessa upplysningar endast i den utsträckning det är nödvändigt för CCN/CSI-nätets underhåll och utveckling.

3.   Om medlemsstaternas behöriga myndigheter kommunicerar på elektronisk väg ska de vidta alla åtgärder som krävs för att se till att all sådan kommunikation är godkänd i vederbörlig ordning.

Artikel 24

Upplysningar och andra uppgifter som den anmodade myndigheten lämnar till den sökande myndigheten ska avfattas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där den anmodade myndigheten är belägen eller på ett annat språk som den sökande och den anmodade myndigheten kommer överens om.

KAPITEL VI

RÄTT ATT BEGÄRA BISTÅND OCH VÄGRAN ATT EFTERKOMMA EN BEGÄRAN OM BISTÅND

Artikel 25

1.   En begäran om bistånd kan göras av den sökande myndigheten beträffande antingen en enda fordran eller flera fordringar om dessa ska drivas in från en och samma person.

2.   En begäran om bistånd får inte göras om det sammanlagda beloppet av den eller de relevanta fordringarna enligt artikel 2 i direktiv 2008/55/EG understiger 1 500 euro.

Artikel 26

Om den anmodade myndigheten med stöd av artikel 14 första stycket i direktiv 2008/55/EG beslutar att inte bevilja bistånd ska den underrätta den sökande myndigheten om skälen till sin vägran. En sådan underrättelse ska lämnas av den anmodade myndigheten så snart den har fattat sitt beslut och under alla omständigheter inom tre månader från den dag då begäran om bistånd togs emot.

KAPITEL VII

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING

Artikel 27

Varje medlemsstat ska utse minst en tjänsteman som ska vara behörig att överenskomma om en ordning för ersättning enligt artikel 18.3 i direktiv 2008/55/EG.

Artikel 28

1.   Om den anmodade myndigheten beslutar att begära ersättning, ska den underrätta den sökande myndigheten om skälen till att den anser att indrivningen av fordran innebär ett särskilt problem, medför mycket höga kostnader eller berör kampen mot den organiserade brottsligheten.

Den anmodade myndigheten ska bifoga en noggrann uppskattning av de kostnader för vilka den begär ersättning av den sökande myndigheten.

2.   Den sökande myndigheten ska bekräfta mottagandet av begäran om ersättning så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju dagar efter mottagandet.

Den sökande myndigheten ska inom två månader från den dag då mottagandet av den ovannämnda begäran har bekräftats underrätta den anmodade myndigheten om huruvida och i vilken utsträckning den samtycker till den föreslagna ersättningen.

3.   Om den sökande och den anmodade myndigheten inte når en överenskommelse om ersättningen ska den anmodade myndigheten fortsätta indrivningsförfarandet på normalt sätt.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Varje medlemsstat ska före den 15 mars varje år och så långt möjligt på elektronisk väg underrätta kommissionen om hur förfarandena enligt direktiv 2008/55/EG har tillämpats och om vilka resultat som nåtts under det föregående kalenderåret.

Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som anges i förlagan till formuläret i bilaga IV till denna förordning.

Om annan information översänds, till exempel om för vilken typ av fordringar som det har begärts eller beviljats bistånd för, ska underrättelsen innehålla de uppgifter som anges i förlagan i bilaga V till denna förordning.

Artikel 30

Varje medlemsstat ska meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen namn på och adress till de myndigheter som är behöriga för tillämpningen av denna förordning samt namn på de tjänstemän som är behöriga att ingå överenskommelser enligt artikel 18.3 i direktiv 2008/55/EG.

Artikel 31

Direktiv 2002/94/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska tolkas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 32

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 150, 10.6.2008 s. 28.

(2)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 41.


BILAGA I


BILAGA II


BILAGA III


BILAGA IV


BILAGA V