Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1099/2013

av den 5 november 2013

om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (förbättring av reguljära fartygslinjer)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

I nyckelåtgärd 2 i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Inremarknadsakten II – tillsammans för ny tillväxt” (2) efterlyses inrättandet av en verklig inre marknad för sjötransporter där unionsvaror som transporteras mellan unionen kusthamnar inte längre omfattas av de förvaltnings- och tullformaliteter som tillämpas på varor som anländer från utomeuropeiska hamnar.

(2)

I detta syfte har kommissionen åtagit sig att lägga fram ett ”Blue Belt”-paket med lagstiftningsåtgärder och andra initiativ för att minska den administrativa bördan för aktörer som bedriver sjötransporter inom EU till en nivå som är jämförbar med den inom andra transportsätt (flyg-, järnvägs- och vägtransporter).

(3)

Denna förordning är en del av ”Blue Belt”-paketet.

(4)

Enligt artikel 313.2 a i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3), ska varor som förs in i gemenskapens tullområde i enlighet med artikel 37 i förordning (EEG) nr 2913/92 inte anses som gemenskapsvaror, såvida det inte fastställs att de har gemenskapsstatus.

(5)

I artikel 313.3 b i förordning (EEG) nr 2454/93 föreskrivs att varor som transporteras mellan hamnar i gemenskapens tullområde på en godkänd reguljär fartygslinje ska anses vara gemenskapsvaror, såvida inte något annat fastställs. Fartyg på reguljära fartygslinjer kan också transportera icke-gemenskapsvaror, förutsatt att de hänförs till förfarandet för extern gemenskapstransitering. Dessutom bör användningen av en reguljär fartygslinje för transport av icke-gemenskapsvaror inte påverka tillämpningen av kontroller i andra syften, t.ex. när det gäller risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd.

(6)

Innan den tillståndsgivande tullmyndigheten utfärdar tillstånd för en reguljär fartygslinje är den skyldig att samråda med tullmyndigheterna i de övriga medlemsstater som berörs av fartygslinjen. Om en tillståndsinnehavare (nedan kallad innehavaren) efter att ha beviljats tillstånd önskar utöka sina tjänster till andra medlemsstater, krävs ytterligare samråd med tullmyndigheterna i dessa medlemsstater. För att i möjligaste mån undvika behovet av ytterligare samråd efter det att tillståndet beviljats, bör det föreskrivas att de rederier som ansöker om tillstånd, förutom en förteckning över medlemsstater som faktiskt berörs av tjänsten, får ange medlemsstater som potentiellt sett kan beröras och för vilka rederierna anger att de har planer beträffande framtida tjänster.

(7)

Sedan 2010 har tidsfristen för samråd med tullmyndigheterna i andra medlemsstater varit 45 dagar. Erfarenheten har dock visat att denna tidsfrist är onödigt långt och bör minskas.

(8)

Genom användning av ett elektroniskt informations- och kommunikationssystem har bilaga 42A till förordning (EEG) nr 2454/93 blivit överflödig.

(9)

På begäran av innehavaren bör tillstånd för reguljära fartygslinjer som utfärdats innan denna förordning träder i kraft ses över så att hänsyn kan tas till medlemsstater som eventuellt skulle kunna beröras och för vilka innehavaren uppger planer för framtida tjänster.

(10)

Det elektroniska informations- och kommunikationssystem som idag används för att lagra information och för att underrätta tullmyndigheterna i övriga medlemsstater om tillstånd för reguljära fartygslinjer är inte det system som avses i artikel 14x i förordning (EEG) nr 2454/93. Hänvisningarna till detta system bör rättas till.

(11)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Förändringarna av tidsfristen för samråd med andra medlemsstaters tullmyndigheter och av antalet medlemsstater som kan uppges i ansökan förutsätter ändringar av det elektroniska informations- och kommunikationssystemet för reguljära fartygslinjer och en uppskjuten tillämpning av de berörda bestämmelserna i denna förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 313b ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt 2 a ska införas efter punkt 2:

”2a.   Kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter ska, med hjälp av ett elektroniskt informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer, lagra och ha tillgång till följande uppgifter:

a)

Uppgifter från ansökningar.

b)

Tillstånd för reguljära fartygslinjer och, i förekommande fall, ändringar och återkallelser av sådana tillstånd.

c)

Namnen på de hamnar som berörs av fartygslinjen och namnen på de fartyg som ska trafikera den reguljära linjen.

d)

Alla andra relevanta uppgifter.”

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”I ansökan om tillstånd för en reguljär fartygslinje ska det anges vilka medlemsstater som faktiskt berörs av fartygslinjen, och det kan dessutom anges medlemsstater som potentiellt skulle kunna beröras och för vilka den sökande uppger planer för framtida tjänster. Tullmyndigheterna i den medlemsstat där ansökan inlämnats (den tillståndsgivande tullmyndigheten) ska underrätta tullmyndigheterna i de övriga medlemsstater som faktiskt eller potentiellt berörs av fartygslinjen (de underrättade tullmyndigheterna) via det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i artikel 2a.”

ii)

I andra stycket ska ”45” ersättas med ”15”.

iii)

I andra stycket ska orden ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x,” ersättas med ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer om avses i punkt 2a.”

iv)

I tredje stycket ska orden ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x,” ersättas med ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i punkt 2a.”

2)

I artikel 313c.2 andra stycket ska orden ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x,” ersättas med ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i artikel 313b.2a.”

3)

I första stycket i artikel 313d.2 ska orden ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x,” ersättas med ”det elektronisk informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i artikel 313b.2a.”

4)

I artikel 313f.2 ska orden ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x,” ersättas med ”det elektroniska informations- och kommunikationssystem för reguljära fartygslinjer som avses i artikel 313b.2a.”

5)

Bilaga 42A ska utgå.

Artikel 2

Tillståndsgivande tullmyndigheter ska på begäran av innehavaren se över tillstånd för reguljära fartygslinjer som redan föreligger på denna förordnings tillämpningsdatum enligt artikel 3 andra stycket i syfte att ta hänsyn till de medlemsstater som potentiellt skulle kunna beröras och för vilka innehavaren uppger planer för framtida tjänster.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 b i och 1 b ii i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 mars 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  KOM(2012) 573 slutlig, 3.10.2012.

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).